Udvalg: Social- og Sundhedsudvalget
Mødedato: 9. marts 2016
Mødested: C3.40

Dagsordenpunkter

20. Årsrapport tilsyn 2015 Plejeboliger og daghjem for ældre

Sagsnr.: 00.00.00-P19-1594-11 Sagsbehandler: Pia Bjerring Strandbygaard  

Årsrapport tilsyn 2015 Plejeboliger og daghjem for ældre

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

  X

 

 

 

 

 

 

 

Øvrige sagsbehandlere: -

Sagsresume

Tilsynsenheden har på vegne af kommunalbestyrelsen ført tilsyn med plejecentre og daghjem i Herning Kommune.

Der er i 2015 ført tilsyn med de 12 kommunale plejecentre, de tre diakonhjem, som har driftsoverenskomst med Herning kommune og de 2 Friplejehjem i kommunen, i alt 17 plejecentre.

Desuden er der ført tilsyn med de 7 daghjem for ældre i Herning Kommune.

Sagsfremstilling

Fokusområderne har været dokumentation og magtanvendelser. Tilsynet er foregået uanmeldt, hvor der er udvalgt 5 tilfældige beboere på hvert plejecenter/daghjem, dog er dokumentation for de borgere, hvor der har været magtanvendelser inden for det sidste år, udtrukket på forhånd.  Tilsynet 2015 har derfor ikke indeholdt interview eller observationer på plejecentrene og daghjemmene.

Ved gennemgangen af dokumentationen er der taget udgangspunkt i de retningslinjer, Sundhedsstyrelsen og kommunen har beskrevet for området.

 

Samlet konklusion

Plejecentre:

Den samlede vurdering af plejecentrenes dokumentation og håndtering af magtanvendelser er mindre tilfredsstillende, svarende til en score på 2 ud af 4. Der er dele af dokumentationen der udføres tilfredsstillende, men når det handler om, at dokumentere den faglige indsats, er det mindre tilfredsstillende. Dokumentationen fremstår som en ustruktureret registrering af hændelser i stedet for en fagligt velbegrundet og målrettet indsats.

 

Det er tilsynets vurdering, at der er flere årsager til den mindre tilfredsstillende dokumentation. 1. It systemets opbygning og dermed muligheden for, at der laves utilsigtede dokumentationsfejl. 2. Begrænsede retningslinjer for, hvordan det skal anvendes. 3. Manglende viden om hvordan man arbejder med dokumentation, som et fagligt kvalitetssikringssystem.

De manglende kundskaber i forhold til dokumentation kan have en betydning for kvaliteten af den hjælp borgerne får, og muligheden for, at der sker utilsigtede hændelser.

 

Det kan konstateres, at der anvendes en del tekniske hjælpemidler i form af alarmsystemer og særlige døråbnere på så godt som alle plejecentre.  Disse er omfattet af magtanvendelsesreglerne, men der findes ikke tilstrækkelig begrundelse for at anvende disse i alle tilfælde, og der findes kun i mindre grad tilfredsstillende dokumentation for, at borgeren samtykker til brugen af disse. Årsagen til dette skal primært findes i, at det er et juridisk komplekst område, der kræver særlig viden og skærpet opmærksomhed. Særligt i en tid hvor blandt andet de tekniske hjælpemidler er blevet en naturlig del af hverdagen, og ikke ses som en indskrænkning af den personlige frihed. Der er i november 2015, som noget nyt, blevet uddannet ca. 50 ressourcepersoner i tilbuddene under SSB, som netop skal være med til at udbrede kendskabet til magtanvendelsesreglerne, og sikre at de overholdes. Effekten af dette har derfor ikke kunne ses i dette års tilsyn

 

Daghjem:

Der er begrænset mængde dokumentation i daghjemmene, og der er i mindre grad opmærksomhed på, at selv om man er visiteret til daghjem, for at aflaste et familiemedlem, så er der de samme krav til, at der arbejdes målrettet, samt at dette dokumenteres.

For 4 ud af 7 daghjem, er der en tilfredsstillende dokumentation, og for de resterende 3 er der mindre tilfredsstillende dokumentation. Det er primært dokumentation for den fremadrettede faglig indsats, der er mangelfuld eller mindre tilfredsstillende.

Der er udarbejdet en procedure for dokumentation og faglig indsats i daghjemmene, denne følges af 5 ud af de 7 daghjem på tilfredsstillende vis.

Der er enkelte daghjem, der ikke har haft tilstrækkelig fokus på procedurerne og kravene til faglig dokumentation.

 

Opfølgning

Tilsynsenheden har som afslutning på tilsynene afholdt møde mellem de ansvarlige for KMD Care i Herning Kommune og den procedure ansvarlige i Sundhed og Ældre, med henblik på at få belyst de udfordringer it systemet giver medarbejderne i praksis og samtidig at få vejledninger og retningslinjer tilpasset kravene til dokumentationen.

 

Pia Strandbygaard fra Tilsynsenheden deltager under sagens behandling.

Indstilling

Direktøren for Social, Sundhed og Beskæftigelse indstiller,

at årsrapport 2015 tages til efterretning.
Direktøren for Social, Sundhed og Beskæftigelse indstiller,

Beslutning

Til efterretning.

Bilag

  • Årsrapport 2015 - SUA