Udvalg: Social- og Sundhedsudvalget
Mødedato: 30. oktober 2013
Mødested: C3.40

Dagsordenpunkter

105. Forslag til vedtægtsændring for Bytoften Bo og Aktivitetscenter

Sagsnr.: 00.00.00-P19-2091-09 Sagsbehandler: Ejnar Tang  

Forslag til vedtægtsændring for Bytoften Bo og Aktivitetscenter

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 x
 
 
 
 
 
 x

 

Øvrige sagsbehandlere: -

Sagsresume

Bestyrelsen for Bytoften Bo og Aktivitetscenter sender forslag til ændringer af vedtægten til Social- og Sundhedsudvalgets godkendelse. Ændringerne betyder primært en udvidelse af bestyrelsen fra 5 til 7 medlemmer.  

 

Forslaget skal ses i sammenhæng med den handleplan Bestyrelsen for Bytoften igangsatte i november 2012 , hvor et af elementerne var styrkelse af ledelsesstrukturen, herunder også bestyrelsens sammensætning.

Sagsfremstilling

Bestyrelsen for Bytoften igangsatte i november 2012 handleplan for udviklingsarbejde
på Bytoften. Social- og Sundhedsudvalget har i flere gang i løbet af 2013 fået en status for arbejdet med handleplanen. Handleplanen falder i fire hovedområder:


- Ledelsesstruktur
- Serviceniveau
- Samarbejde
- Økonomi

Forslaget til vedtægtsændringer indgår som et af flere elementer i styrkelse af ledelsesstrukturen.


Bestyrelsen har gennem 2013 udarbejdet et arbejdsgrundlag for Bytoften, som
et element i styrkelse af den samlede ledelse på Bytoften.

Arbejdsgrundlaget handler om, hvordan bestyrelsesarbejdet skal udmøntes. Der er en
beskrivelse af Bytoftens ledelsesstruktur, mission, vision, målsætninger og værdier.
Formålet med arbejdsgrundlaget er, at sikre, at bestyrelsen har overblik og fælles billede af ansvarsområder og konkrete opgaver. Herigennem sker der en forventningsafstemning mellem bestyrelsen og bestyrelsens samarbejdspartnere og der skabes et fælles billede af, hvem der gør hvad.


Bestyrelsen har på møde d. 30. september vedtaget forslag til nye vedtægter, som fremsendes til Social og sundhedsudvalgets godkendelse.

 

Det foreslås af Bestyrelsen fremover sammensættes af 7 medlemmer:
 
1 udpeget af Herning Kommune

1 udpeget blandt pårørende

1 udpeget af Danske Handicaporganisationer

1 udpeget af personalet (næstformand i MED)

3 udpeget af bestyrelsen.


Observatører i bestyrelsen uden stemmeret:


1 repræsentant fra brugerrådet eller beboerrådet

1 repræsentant udpeget af Social- og Sundhedsdirektøren i Herning Kommune

Bestyrelsen vil tilstræbe, at sikre bestyrelsens samlede kompetencer indenfor geografisk dækning, økonomi, jura, forretningsdrift/-udvikling, repræsentation fra relevante handicaporganisationer.

 

Efter de hidtilgælden vedtægter består Bestyrelsen i dag af 5 medlemmer:


1 medlem udpeges af Herning Kommune,
1 medlem udpeges af bestyrelsen,
1 medlem udpeges af Handicaprådet fra Herning Kommune,
1 medlem udpeges af Danske Handicaporganisationer (DH)
1 medlem udpeges af pårørende fra Bytoften Bo- og Aktivitetscenter.


Observatør med taleret men ikke stemmeret: Handicapchefen for Herning Kommune og
en medarbejderrepræsentant (næstformand i MED)

Forvaltningen har foretaget en vurdering af vedtægtsændringerne set i lyset af den forpligtelse Herning Kommune har til, at sikre beboerne interesser jf. de rammer loven sætter og det serviceniveau vi måtte have fastsat i kommunen. Endvidere sikring af en forsvarlig styring af økonomien, i overensstemmelse med de beslutninger Social og Sundhedsudvalget træffer og de retningslinjer administrationen er bemyndiget til at udsende. Endelig en juridisk vurdering af vedtægternes lovlighed.

 

Herning Kommune har en række muligheder for at øve indflydelse og regulere den daglige drift af Bytoften og herigennem sikre kommunens interesser:

 

  • Gennem repræsentation i bestyrelsen, ved den politisk udpegede repræsentant og ved den administrativt udpegede observatør.

  • Gennem det sociale tilsyn - ganske vist forankret i en selvstændig myndighed fra 1. januar 2014.

  • Ved den driftsoverenskomst, som senest er fornyet i 2011. Her reguleres pladsantal, ledelses og personaleforhold, økonomi, bygning m.v.

  • Gennem løbende budgetkontrol


Den bedste varetagelse af beboernes interesser og størst sikkerhed for driften, opnås gennem en velfungerende bestyrelse, som i kombination med ledelsen, råder over de nødvendige kompetencer. Det bemærkes i den sammenhæng, at vedtægterne eksplicit fremhæver, at Bestyrelsen vil tilstræbe, at sikre bestyrelsens samlede kompetencer indenfor geografisk dækning, økonomi, jura, forretningsdrift/-udvikling, repræsentation fra relevante handicaporganisationer.

 

Vedtægterne er i overensstemmelse med gældende lov og gældende retningslinjer i Herning Kommune.  

Samlet set vurderes forslag til vedtægtsændringerne, at opfylde de krav Herning Kommune i almindelighed stiller til selvejende institutioner med driftsoverenskomst.


De bemærkes, at Social- og Sundhedsudvalget i henhold til Styrelsesvedtægten for Herning Kommune er bemyndiget til at godkende vedtægtsændringerne.

Indstilling

Direktøren for Social, Sundhed og Beskæftigelse indstiller,

at Bestyrelsens forslag til vedtægtsændringer godkendes.
Direktøren for Social, Sundhed og Beskæftigelse indstiller,

Beslutning

Sagen er drøftet og udsættes med henblik på en drøftelse mellem formandsskabet i Social- og Sundhedsudvalget og Bytoftens Bestyrelse.

Bilag

  • Bilag 5 - Vedtægter 2
  • Forslag til vedtægter