Udvalg: Social- og Sundhedsudvalget
Mødedato: 30. oktober 2013
Mødested: C3.40

Dagsordenpunkter

109. Resultat af ældrerådsvalget 2013

Sagsnr.: 84.12.00-A26-1-13 Sagsbehandler: Steen Dahl Pedersen  

Resultat af ældrerådsvalget 2013

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 
 X
 
 
 
 
 X

 

Øvrige sagsbehandlere: -

Sagsresume

Resultatet af valg af 13 medlemmer til Ældrerådet for perioden 1. januar 2014 til 31.
december 2017 foreligger.

Sagsfremstilling

Valget til Ældrerådet for Herning kommune er nu foretaget.

 

Der blev udsendt stemmemateriale til i alt 20.241 stemmeberettige borgere der var over 60 år den 9. oktober 2013.


Der kom 9.633 stemmesedler retur. Heraf var 15 blanke og 10 ugyldige. Gyldige
stemmer i alt 9.608.


Stemmeprocenten blev 47,6.


Der var opstillet 23 kandidater. Efter Ældrerådets vedtægter skal der vælges 13 medlemmer og 13 suppleanter. Der var således alene mulighed for at vælge 10 suppleanter for den kommende periode.


Af de 23 kandidater er følgende 13 valgt til Ældrerådet ud fra deres personlige stemmeantal.

 

[image]

 

Følgende 10 kandidater bliver suppleanter.
Suppleanter indtræder i rækkefølgen efter størrelsen af stemmeantallet.

 

[image]

 

Fristen for at indgive klage over valget var onsdag den 16. oktober 2013.


Administrationen har indkaldt de nyvalgte Ældrerådsmedlemmer med henblik på
konstituering af rådet. Mødet er afholdt den 23. oktober 2013, hvor Leif Jørgensen blev valgt som formand og Bodil Markmøller blev valgt som næstformand.

 

Administrationen er samtidigt gået i gang med en tilpasning af Ældrerådets vedtægter og reglerne for valg til Ældrerådet

 

Staben Jura har udarbejdet en valgbog. Valgbogen skal efter reglerne for valg til Ældrerådet fremsendes til godkendelse i Økonomi- og Erhvervsudvalget og Byrådet.


Sagen er fremsendt til Social- og Sundhedsudvalgets dagsorden den 30. oktober til orientering.

 

Indstilling

Direktøren for Social, Sundhed og Beskæftigelse indstiller,

at opgørelsen af valg til Ældrerådet tages til efterretning
Direktøren for Social, Sundhed og Beskæftigelse indstiller,

Beslutning

Til efterretning.

Bilag

  • Valgbog - Ældrerådsvalget 2013