Udvalg: Social- og Sundhedsudvalget
Mødedato: 30. oktober 2013
Mødested: C3.40

Dagsordenpunkter

107. Godkendelse af udvidelse af pladser på eksisterende botilbud

Sagsnr.: 00.00.00-P19-268-09 Sagsbehandler: Dorte Noesgaard  

Godkendelse af udvidelse af pladser på eksisterende botilbud

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 
 x
 
 
 
 
 
 

 

Øvrige sagsbehandlere: -

Sagsresume

Fonden Sparta er godkendt af Herning kommune og driver opholdssted og botilbud på flere adresser i kommunen og har en afdeling i Ikast-Brande Kommune.
Nuværende godkendelse er 9 pladser på botilbuddet
Sparta ønsker at udvide med 6 pladser til i alt 15

 

Tilsynene på Sparta viser at de lever op til deres eksisterende godkendelse, der er en høj faglighed og god standard på boligerne.  

Sparta opfylder servicelovens betingelser for godkendelse og bør derfor godkendes

Sagsfremstilling

Sparta har haft stor søgning til deres botilbud, blandt andet fra de kommuner som har unge anbragt på Spartas opholdssted, som ønsker at de unge kan fortsætte på en §107 plads på botilbuddet (midlertidig botilbud).
 
Målgruppen
Personer (børn, unge og voksne) der er præget af massive omsorgssvigt med dertil hørende psykosociale problematikker. Desuden har disse personer manglende forståelse for gængse normer, regler og rammer. De har en asocial og destruktiv adfærd med indlæringsmæssige problemer. Deres hverdag er præget af kriminalitet, misbrug, vold og følelsesmæssige afstumpethed, herunder tilknytnings- og kontaktforstyrrelser. Personerne kan have en ADHD diagnose eller gennemgribende udviklingsforstyrrelser, hvor en socialpædagogisk indsats med adfærdsregulerende støtte og strukturen i deres hverdag er bærende elementer i deres udvikling

Målgruppen omfatter ligeledes lettere udviklingshæmmede med dom til tilsyn. Fonden Sparta modtager ikke personer med diagnosen Asperger og aktive narkomaner.

Pædagogik
Spartas pædagogiske behandlingsarbejde udspringer af relations, involverings og konsekvens pædagogik. Igennem konfrontation, dialog og selvrefleksion fremmes den enkelte beboers positive udvikling. Der arbejdes målrettet med at frigøre ressourcer, bryde uhensigtsmæssige mønstre samt at modne beboeren til at træffe det gode valg. De pædagogiske metoder er præget af, at beboeren oplever udvikling, at livet er værd at leve, livsglæde, føler sig trygge og har tillid til de samme omsorgsfulde voksne i hverdagen. Socialtræning er ligeledes en del af pædagogikken. Det pædagogiske arbejde sker videre gennem Fonden Spartas behandlingsteam, bestående af 3 psykologer, psykiater og pædagogisk personale. Herved gives beboerne de bedste rammer for stabilitet, tryghed og fortsat positiv udvikling.
 
Fysiske rammer
Fonden Sparta har flere ejendomme, der er godkendt af Tilsynet. Sparta ser i øjeblikket på bygninger der passer til §107/108 tilbuddet (midlertidige / vedvarende botilbud). Disse skal godkendes af tilsynet inden de tages i brug.
 

Indstilling

Direktøren for Social, Sundhed og Beskæftigelse indstiller,

at den ansøgte udvidelse med 6 pladser godkendes
Direktøren for Social, Sundhed og Beskæftigelse indstiller,

Beslutning

Udsat.