Udvalg: Social- og Sundhedsudvalget
Mødedato: 30. oktober 2013
Mødested: C3.40

Dagsordenpunkter

103. Status på implementering af elektronisk nøglesystem

Sagsnr.: 00.00.00-P19-130-11 Sagsbehandler: Pia Ladefoged  

Status på implementering af elektronisk nøglesystem

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 
 x
 
 
 
 
 
 

 

Øvrige sagsbehandlere: - Elin Mogensen

Sagsresume

Social- og Sundhedsudvalget blev på mødet d. 15. august 2012, pkt. 106, orienteret om, at G4S havde vundet udbuddet på levering af elektronisk nøglesystem til hjemmeplejen. I kontrakten indgik desuden option vedr. opgaven omkring implementering og opsætning af låsesystemet Phoniro.

I efteråret 2012 indledtes opsætning af det elektroniske nøglesystem i et ”pilot-projekt” i hjemmeplejeområderne Aulum og Sunds. Dette blev evalueret ultimo november 2012. Evalueringen viste, at hvor systemet fungerer efter hensigten, opleves det som et godt system. Herefter fortsatte opsætning i resten af kommunen.

Implementeringen er endnu ikke afsluttet og Social- og Sundhedsudvalget orienteres her om årsagerne hertil.

Sagsfremstilling

Det elektroniske nøglesystem Phoniro monteres på indersiden af borgernes dør. Det er dermed ikke synligt udefra, at her bor en borger med nedsat funktionsniveau. Borgeren anvender fortsat egen nøgle til døren, mens personalet i hjemmeplejen anvender en fjernbetjening til at åbne/låse den elektroniske låseenhed.

I implementeringsprocessen er der opsat 1000 låseenheder. Endvidere er der i implementeringsprocessen undervist 600 medarbejdere. Implementeringen har været og er stadig en proces i samarbejde med leverandør og låsesmede.

Kommunen har sammen med leverandørerne inviteret boligselskaber til orienteringsmøde både forud for opsætning de respektive steder og også senere i forløbet til gensidig information og afklaring af samarbejdsmodel omkring opgaverne.

Der har undervejs vist sig udfordringer i mekanikken, i borgerens lås/nøgle, i software samt i selve anvendelsen af fjernbetjeningerne.

Endvidere er nye problemer omkring opdatering, datamængde og betjening dukket op efterhånden, som flere medarbejdere er blevet tilknyttet systemet. Der har kontinuerligt været tilknyttet låsesmede og medarbejdere fra leverandøren til at følge op på de fejlmeldinger, personalet har meldt ind.

Aktuelt arbejder leverandøren af nøglesystemet og låsesmedene på at få de sidste mekaniske og softwaremæssige problemer løst. Der er opsat elektronisk nøglesystem i alle hjem, hvor hjemmeplejen har behov for adgang.  

De øvrige kommuner, som arbejder med samme nøglesystem, har tilsvarende haft en lang opstartsperiode.

Herning kommune har løbende dokumenteret problemstillingerne i referater fra samarbejdsmøder, og kommunen har indtil nu alene betalt for de fysisk leverede enheder.
 
På udvalgsmødet deltager områdeleder Elin Mogensen.

Indstilling

Direktøren for Social, Sundhed og Beskæftigelse indstiller,

at orienteringen tages til efterretning.
Direktøren for Social, Sundhed og Beskæftigelse indstiller,

Beslutning

Til efterretning.