Udvalg: Social- og Sundhedsudvalget
Mødedato: 30. oktober 2013
Mødested: C3.40

Dagsordenpunkter

108. Orientering vedrørende klagesager på socialområdet

Sagsnr.: 27.00.00-G01-2463-13 Sagsbehandler: Majbrit Lambæk  

Orientering vedrørende klagesager på socialområdet

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 
     X
 
 
 
 
 
 

 

Øvrige sagsbehandlere: -

Sagsresume

Til orintering for udvalget fremlægges et overblik over antallet af klagersager til Det Sociale nævn/Ankestyrelsen på området for Handicap og Psykiatri samt Sundhed og Ældre for 2012 og delvist 2013.

 

Det bemærkes at pr. 1. juli 2013 blev ankestystemet ændret, hvorefter de sociale nævn blev nedlagt og klagesagsbehandlingen i ankeinstansen blev overdraget til Ankestyrelsen.

Sagsfremstilling

Antallet af behandlede sager ved Det Sociale Nævn er i Handicap & Psykiatri opgjort til 10 sager i 2012. Heraf har Herning Kommune fået medhold i 6 sager og fået hjemvist 3 sager til fornyet behandling, mens 1 sag er omgjort af Det Social Nævn.

 

I 2013 har der på nuværende tidspunkt været påklaget 5 sager til Det Social Nævn/Ankestyrelsen. Heraf har Herning Kommune fået medhold i 4 sager og 1 sag er hjemvist til fornyet behandling.

 

Afgørelserne omhandler fortrinsvist afgørelser om støtte efter Servicelovens § 85 samt enkelte sager vedrørende botilbud efter servicelovens §§ 107-108.

 

Visitationsenheden i Sundhed og Ældre har i 2012 fået behandlet 25 klagesager i Det Sociale Nævn.

Heraf har Herning Kommune fået medhold i 17 sager, mens 4 sager er ændret/hjemvist til fornyet behandling og 4 sager er endnu ikke er afgjort eller frafaldet på grund af dødsfald eller flytning til anden kommune.

 

I 2013 har Visitationsenhenden sendt 10 sager videre til Ankestyrelsen, hvoraf 7 endnu ikke er afgjort mens Ankestyrelsen i 3 sager har givet Herning Kommune medhold.

 

Afgørelserne omhandler bestemmelser om merudgifter, hjælpemidler, ledsagelse, støtte samt personlig pleje og praktisk hjælp iht. servicelovens §§ 83, 85, 94, 97, 100 og 112.

 

Herudover har der i 2012 været 3 klagersager vedrørende SEL § 96 (BPA-ordningen). Disse fik Herning Kommune medhold i.
 
I 2013 har der pt. været 4 klagesager vedrørende BPA-ordningen iht. SEL § 96. Heraf er 1 hjemsendt til fornyet behandling, 1 er endnu ikke afgjort mens der er givet medhold i 2 sager.

Indstilling

Direktøren for Social, Sundhed og Beskæftigelse indstiller,

at orienteringen tages til efterretning.
Direktøren for Social, Sundhed og Beskæftigelse indstiller,

Beslutning

Til efterretning.