Udvalg: Social- og Sundhedsudvalget
Mødedato: 30. oktober 2013
Mødested: C3.40

Dagsordenpunkter

104. "Alle skal med" målsætninger for de mest udsatte frem mod 2020

Sagsnr.: 30.00.00-I02-1-13 Sagsbehandler: Henrik Vind  

"Alle skal med" målsætninger for de mest udsatte frem mod 2020

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 
 X
 
 
 
 
 
 

 

Øvrige sagsbehandlere: -

Sagsresume

Social-, børne- og integrationsminister Annette Vilhelmsen præsenterede d. 12 september 2013 regeringens sociale 2020-mål. Regeringen opstiller her konkrete mål for, hvordan udviklingen for de mest udsatte mennesker skal være frem mod 2020.

Sagsfremstilling

Social-, børne- og integrationsminister Annette Vilhelmsen præsenterede d. 12 september 2013 regeringens sociale 2020-mål. Regeringen opstiller her konkrete mål for, hvordan udviklingen for de mest udsatte mennesker skal være frem mod 2020.

 

Med de sociale 2020 mål vil regeringen føre social politikken i Danmark ind i en ny tid, hvor vi måles på, at den hjælp der ydes, har effekt, og fører til bedre sociale forhold. Det afgørende er ikke at afsætte flere penge. Det er ikke det, der er brug for. Der er derimod brug for, at det sociale arbejde virker og hjælper mennesker og familier videre.

 

 Der er syv år til 2020. Det er tid nok til at få ændret retningen og få sat den rigtige udvikling i gang. Men det er samtidig for kort tid til at løse alle problemer. Derfor er målene udtryk for, at der i 2020 skal være taget et stort skridt i den rigtige retning. Men ambitionerne om at forbedre forholdene for de mest udsatte mennesker stopper ikke i 2020.


Det er afgørende, at der målrettet bliver arbejdet på at nå de sociale 2020 mål, så indsatsen over for udsatte børn og unge samt udsatte voksne løbende styrkes. Regeringen vil derfor løbende offentliggøre tal, som viser udviklingen i forhold til de sociale 2020 mål.


Hovedparten af arbejdet sker i kommunerne. Derfor vil regeringen drøfte de nye sociale mål både i forbindelse med de årlige kommuneaftaler og i regi af det eksisterende partnerskab med KL på det sociale område. På den måde kan regeringen og kommunerne holde hinanden op på, at der rent faktisk sker en udvikling for socialt udsatte børn og voksne.


Regeringen vil derudover udarbejde en national plan for forebyggelse af sociale problemer med fokus på de mest udsatte og sårbare mennesker. Planen skal understøtte en samlet og koordineret indsats for at nå de sociale 2020-mål. Et styrket fokus på forebyggelse og tidlig opsporing i forhold til sociale problemer er afgørende for at sikre den langsigtede udvikling. Det er vigtigt, at der sættes tidligt ind i forhold til sårbare borgere, så problemerne ikke vokser sig for store for den enkelte.
Det kræver bl.a. et tæt samarbejde på tværs af de kommunale forvaltninger og institutioner, så der tages hånd om borgeren, så snart problemerne opstår uanset hvilken forvaltning, der møder borgeren først.

Regeringens målsætninger for udsatte voksne frem mod 2020 er: 

Børn/unge området

 • Mindst 50 procent af udsatte børn og unge har som 25-årige en ungdomsuddannelse.

 • De udsatte børns faglige niveau i læsning og matematik skal forbedres

 

 • Andelen af 15-17-årige udsatte unge, der begår kriminalitet og får en fældende strafferetlig afgørelse, skal falde med mindst 25 procent. Det svarer til en andel på højst ni procent.

 • Andelen af anbringelser, der bryder sammen, skal falde med mindst 30 procent. Det svarer til, at andelen af sammenbrud højst må udgøre fire procent.


Voksenområdet

 • Antallet af hjemløse i Danmark reduceres med mindst 25 procent. Det svarer til et niveau på højst 4000 personer.

 • Andelen af borgere, der vender tilbage til et herberg eller et forsorgshjem inden for det første år efter udskrivning til egen bolig, må højst udgøre 20 procent.

 • Andelen af kvinder på kvindekrisecentre, der har behov for mere end ét ophold, reduceres med mindst 30 procent. Det svarer til en andel på højst 25 procent.

 • Andelen af borgere, som afslutter et behandlingsforløb for stofmisbrug som stoffri eller med reduktion i misbruget, øges til mindst 50 procent.

 • Antallet af narkorelaterede dødsfald skal reduceres og fastholdes på et niveau på højst 200 personer. Det svarer til en reduktion på mindst 30 procent.


Status i Herning Kommune på voksenområdet:

 

 • Hjemløse
  Herning kommune fortsætter indsatsen overfor hjemløse (Housing first) som startede i forbindelse med regeringens hjemløsestrategi. Vi har, på trods af indsatsen, ikke oplevet et fald i antallet af hjemløse men heller ikke den stigning man oplever andre steder. Hvis vi i Herning skal reducere tallet med 25% vil det kræve en mere målrettet og helhedsorienteret indsats.

 

 • Udsatte voksne
  Bostøtte metoderne i hjemløse teamet har netop til hensigt at lette overgangen fra boform til egen bolig. Erfaringer viser, at boligen kan bevares hvis borgeren modtager individuel målrettet støtte.

 • Misbrugsområdet

For den gruppe borgere, der afslutter et planmæssigt behandlingsforløb for stofmisbrug, er målsætningen på 50% nået. For de, der afbryder et planlagt behandlingsforløb, er resultaterne uklare. På misbrugsområdet efterlyses mere helhedsorienterede indsatser.

 

Udover de opstillede sociale 2020 mål vil regeringen arbejde for at opstille mål for:

 • Større effekt af behandlingen for alkoholmisbrug

 • Prostitution

 • Mennesker med svær psykisk sygdom

 

Den videre proces afventer udmeldingen af den nationale handleplan, som udspringer af 2020-planen.

Indstilling

Direktøren for Social, Sundhed og Beskæftigelse indstiller,

at Social- og Sundhedsudvalget tager målsætningerne til efterretning.
Direktøren for Social, Sundhed og Beskæftigelse indstiller,

Beslutning

Til efterretning.

Bilag

 • Alle skal med