Udvalg: Social- og Sundhedsudvalget
Mødedato: 30. oktober 2013
Mødested: C3.40

Dagsordenpunkter

95. Frit valg timepriser 2013: Personlig og praktisk hjælp og udbragt mad

Sagsnr.: 00.00.00-P19-1222-07 Sagsbehandler: Antonio M. Barahona  

Frit valg timepriser 2013: Personlig og praktisk hjælp og udbragt mad

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Øvrige sagsbehandlere: -

Sagsresume

Kommunalbestyrelsen skal en gang om året fastsætte frit-valg-timepriser for personlig og praktisk hjælp samt udbragt mad.


Frit-valg-timepriserne er udelukkende udtryk for de kommunale udgifter til opgaven og har således ingen direkte konsekvens for borgeren.

Sagsfremstilling

Ifølge Bekendtgørelsen om kvalitetsstandarder og frit valg af leverandør af personlig og praktisk hjælp m.v. skal kommunalbestyrelsen én gang om året fastsætte frit-valg-timepriser for personlig og praktisk hjælp samt udbragt mad.

 

Bekendtgørelsen fastlægger, hvordan frit-valg-timepriser skal beregnes. Priserne skal afspejle den omkostning, som den kommunale leverandør har til levering af ydelserne.

Timepriserne tager afsæt i sidste års forbrug med mulighed for at ændre forudsætningerne, sådan at timepriserne afspejler nye tiltag/ændringer i forhold til afsættet. Timepriserne bruges til at afregne med leverandørerne af ydelserne.

Frit-valg-timepriser for personlig og praktisk hjælp


Administrationen indstiller, at de samme frit-valg-timepriser, som blev godkendt i 2012 gældende for 2013, fastholdes.

 

Baggrund for indstillingen er følgende:

 

- Budgetopfølgningen for halvårsregnskabet viser, at der samlet set forventes balance mellem udgifter og indtægter for det kommunale leverandør på fritvalgsområde. Dette viser, at de fastsatte fritvalgpriser er retvisende under et.

 

- Budgetopfølgningen viser dog også, at der findes nogle skævheder imellem land og by, hvilket er tegn på, at frit-valgs-timepriser burde justeres. Administrationen har analyseret det nærmere og konklusionen er, at nogle forudsætninger er forældet. Derfor bør det foretages et tidsstudie for at aktualisere de forudsætninger, som blev fastlagt i 2009 og tilpasset i 2011. Administrationen vil igangsætte tidsstudiet, så det ligger klar til beregning af nye timepriser i foråret 2014.

 
De beregnede frit-valg-timepriser for den kommunale leverandør er:

[image]
 
Priserne er udelukkende udtryk for de kommunale udgifter til opgaven og har således ingen direkte konsekvens for borgeren.
 

 

 

 

 

 

 

 


De beregnede frit-valg-timepriser for den private leverandør er:

 

[image]

Forskellen mellem timepriserne til henholdsvis den kommunale og den private leverandør skyldes, at fællesomkostninger (overhead) kun indgår i de timepriser, som
bruges til at afregne med de private leverandører.

 

Den kommunale leverandører afholder ikke selv udgifterne til fællesfunktioner og kompenseres derfor ikke. 

Frit-valg-priser for udbragt mad


Administrationen indstiller, at der for 2013 fastholdes den samme frit-valg-pris, som allerede er gældende i år.
 
Baggrund for indstillingen er, at forudsætningerne for beregning er ved at ændre sig i 2013 på grund af mistet markedsandel for Madservice Herning. Madservice Herning er i gang med at gennemføre forskellige handlinger med henblik på at håndtere situationen.

Derfor er det vanskeligt at fastsætte en ny frit-valg-pris for 2013, som afspejler den realistiske niveau.

 

Administrationen har kontaktet Ministeriet med henblik på at afklare, hvor vidt faste udgifter, der relaterer sig til forsyningsforpligtelsen kan holdes udenfor frit-valg-prisen.

 

Endvidere forsøges afklaret, hvorvidt hvorvidt fritvalgsprisen kan differentieres mellem "beriget" og "ikke beriget mad" (Beriget mad er energitæt mad, hvor indholdet af fedt, protein og energi er kunstigt forhøjet).

 

De beregnede frit-valg-priser for den private leverandør er: 

 

[image]


Indstilling

Direktøren for Social, Sundhed og Beskæftigelse indstiller,

at de beregnede timepriserne godkendes,

 

at timepriserne fortsætter indtil ny beregning foretages.
Direktøren for Social, Sundhed og Beskæftigelse indstiller,

Beslutning

Godkendt som indstillet.