Udvalg: Social- og Sundhedsudvalget
Mødedato: 30. oktober 2013
Mødested: C3.40

Dagsordenpunkter

94. Budget 2014-2017 - udeståender på Serviceområde 18, Sundhed og Ældre

Sagsnr.: 00.30.00-Ø00-1-13 Sagsbehandler: Anne Marie Muff Grønkjær  

Budget 2014-2017 - udeståender på Serviceområde 18, Sundhed og Ældre

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 
 x
 
 
 
 
 
 

 

Øvrige sagsbehandlere: -

Sagsresume

Opsamling på udeståender i budget 2014-2017 på Serviceområde 18, Sundhed og Ældre samt forslag til håndtering.

Sagsfremstilling

Efter budgetforliget kan der på Serviceområde 18, Sundhed og Ældre konstateres en række udeståender i det foreliggende budget 2014-2017:

 

 • Hjemmesygepleje og genoptræning (det nære sundhedsvæsen)
  I budgetforslaget for 2014-2017 på Social- og Sundhedsudvalgets område udestod håndtering af stigende udgifter vedrørende hjemmesygepleje 2,4 mio. kr. og genoptræningsområdet 2,4 mio. kr., i alt 4,8 mio. kr., idet emnet indgik i de dengang igangværende forhandlinger mellem KL og regeringen om Økonomiaftalen for 2014.  
  Social- og Sundhedsudvalget besluttede den 19. juni 2013 at anmode Økonomi- og Erhvervsudvalget om en rammeudvidelse på 4,8 mio. kr. fra 2014 og frem med baggrund i den finansiering til styrkelse af den forebyggende og sundhedsfremmende indsats i kommunerne, der indgik i Økonomiaftalen for 2014 mellem KL og regeringen.

  I budgetforliget for 2014 indgik emnerne som følger:

  Akutteams  
  Der er pres på hjemmesygeplejen. Patienterne udskrives stadigt hurtigere fra sygehusene. I fremtiden ventes endnu flere opgaver at flytte fra regioner til kommuner. Det vil ske i takt med, at kommunerne får opbygget et beredskab, så mere kan varetages i det nære sundhedsvæsen i et samarbejde mellem praktiserende læger og kommunen.
   
  Forventningen er, at kommunerne stiller med akutberedskab for at kunne håndtere borgere, der har brug for en akut, midlertidig hjælp, så borgerne undgår en hospitalsindlæggelse.
   
  Akutteamet skal bestå af specialiserede sygeplejersker, der kan varetage de nye akut sygepleje- og behandlingsopgaver, der overdrages til Herning Kommune fra sygehuset. Akutteamet skal vurdere og varetage specialiserede opgaver, så indlæggelser kan forebygges.
   
  Egentlige modtagestuer er en mulighed, som skal undersøges nærmere.
   
  Budgetforligspartierne ser med interesse på forslaget om at oprette akutteams i det nære sundhedsvæsen og ønsker en nærmere præsentation af muligheder på budgetkonferencen i foråret 2014 med henblik på implementering.
   
  Genoptræning 
  Budgetforligspartierne konstaterer, at der et øget pres på den kommunale genoptræning. Derfor afsættes 1,5 millioner kroner i 2014, mens udfordringen kortlægges nærmere.

 • Nye lejemål til medarbejdere fra Nørregades Plejehjem
  Salget af Nørregades Plejehjem pr. 1. marts 2014 medfører behov for nye lejemål til de medarbejdere, der har haft kontorlokaler på adressen (Specialrådgivningen (hjælpemiddelterapeuter) samt hjemmesygepleje, hjemmepleje og områdekontor, Område Øst).

  Der har været arbejdet med forskellige løsningsforslag (senest SOS 19. juni 2013), som har afventet de samlede lokaledrøftelser i forbindelse med budgetforliget.  

  Lejemålene indgik ikke i forliget, hvorfor der efterfølgende er arbejdet videre med de hidtidige planer. Således forelægges på henholdsvis Økonomi- og Erhvervsudvalgets møde den 21. oktober 2013 og Byrådsmødet den 29. oktober 2013 to kontraktudkast til godkendelse. (Behandling af sagen er foretaget pr. mail i Social- og Sundhedsudvalget).

  Lejemålene forudsættes at træde i kraft den 1. november 2013 og medfører driftsudgifter på 1,252 mio. kr. årligt, som skal håndteres inden for den eksisterende budgetramme på Serviceområde 18, Sundhed og Ældre.

 • Flytning af Koloritten - øgede driftsudgifter
  Byrådet godkendte den 18. juni 2013 flytning af Koloritten til Markedspladsen.

  Set i forhold til det eksisterende budget for 2013 og frem, som blev tilpasset i forbindelse med budgetforliget for 2013, medfører lejemålet en mindreudgift på 0,571 mio. kr. i 2013 og herefter merudgifter på henholdsvis 0,742 mio. kr. i 2014, 0,674 mio. kr. i 2015 og 0,6 mio. kr. i 2016 og frem.

  Jfr. beslutning i Byrådet den 18. juni 2013 skal udgiftsændringerne håndteres inden for budgetrammen på Serviceområde 18, Sundhed og Ældre.

  Beslutningen er truffet efter, at Social- og Sundhedsudvalget har behandlet budgetforslag for 2014-2017, hvorfor merudgifterne ikke er indarbejdet.

De samlede udeståender kan opgøres jfr. nedenstående tabel: 

[image]

Vurdering af det foreliggende budget 2014-2017:

Sundhed og Ældre befinder sig på flere områder (plejecenterbyggerier, omstruktureringer, flytning af aktiviteter m.v.) i en implementeringsfase, og der er i 2014-2017 budgetteret i tråd med de forudsætninger, der har været opstillet i den politiske behandling af sagerne.

 

Det er endnu for tidligt at vurdere, om forudsætningerne holder, hvorfor dele af budgettet nødvendigvis vil være behæftet med en vis usikkerhed. Forventningen er, at der i forbindelse med forårsopfølgningen for 2014 kan skabes et nogenlunde overblik over eventuelle forudsætningsændringer og økonomiske konsekvenser af sådanne +/-.  

Således er det fortsat administrationens vurdering, at det foreliggende budget 2014-2017 er så retvisende, som det er muligt med den aktuelle viden. Hermed kan udfordringerne ikke umiddelbart håndteres inden for budgetrammen, uden at der foretages kompenserende besparelser.

 

Handlemuligheder i forhold til det samlede udestående:

Der ses med baggrund i den aktuelle vurdering af budget 2014-2017 jfr. ovenfor følgende muligheder for håndtering af de konstaterede udeståender:

 

 1. Iværksættelse af kompenserende besparelser til implementering hurtigst muligt

 2. Revurdere situationen i forbindelse med forårsopfølgningen for 2014

 3. Udskyde håndteringen af udeståendet til budgetlægningen for 2015-2018 med præsentation af situationen på 1. budgetkonference i april 2014

 

Der gøres opmærksom på, at der ved iværksættelse af kompenserende handlinger skal forventes en vis responstid, inden den økonomiske effekt slår fuldt igennem på grund af opsigelsesvarsler m.v.

 

Således vil der, såfremt stillingtagen udskydes til forårsopfølgningen for 2014 eller budgetlægningen for 2015-2018, være risiko for, at der opsamles et merforbrug, der vil skulle håndteres efterfølgende.

 

 

Anne Marie Muff Grønkjær deltager under behandling af sagen.


 

Indstilling

Direktøren for Social, Sundhed og Beskæftigelse indstiller,

at det besluttes, hvilket af de skitserede løsningsforslag, der peges på til håndtering af det konstaterede udestående i budget 2014-2017.
Direktøren for Social, Sundhed og Beskæftigelse indstiller,

Beslutning

Sagen drøftet.
 
Social- og Sundhedsudvalget ønsker som løsningsforslag, at tage stilling til problematikken i forbindelse med budgetlægningen for 2015 – 2018 med præsentation af situationen på 1. budgetkonference i april 2014.