Udvalg: Social- og Sundhedsudvalget
Mødedato: 30. oktober 2013
Mødested: C3.40

Dagsordenpunkter

101. Orientering om deltagelse i projekt vedrørende styrkelse af den palliative pleje på plejehjem

Sagsnr.: 27.42.00-P20-1-13 Sagsbehandler: Pia Ladefoged  

Orientering om deltagelse i projekt vedrørende styrkelse af den palliative pleje på plejehjem

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 
 x
 
 
 
 
 x
 

 

Øvrige sagsbehandlere: -

Sagsresume

Kommissionen om livskvalitet og selvbestemmelse i plejebolig og plejehjem fremlagde i sin afrapportering fra 2012 anbefalinger til, hvordan man kan øge livskvaliteten og selvbestemmelsen for beboere i plejebolig og plejehjem. Social- og Sundhedsudvalget drøftede anbefalingerne på en temadrøftelse med Ældrerådet (punkt 108, møde d. 12. september 2012).

 

Socialstyrelsen har udvalgt Herning Kommune sammen med Gladsaxe Kommune og OK-fonden til deltagelse i et initiativ omkring den palliative pleje.

 

Social- og Sundhedsudvalget fik en orientering om projektet på Social- og Sundhedsudvalgets møde d. 18. september 2013, punkt 88. Udvalget får hermed sagen til genbehandling med henblik på at træffe beslutning om Herning Kommunes deltagelse.

Sagsfremstilling

På nationalt plan er der som opfølgning på kommissionens arbejde afsat midler til et projektprogram til fem forskellige initiativer, som vurderes at være særligt vigtige:

 • medarbejdernes fokus på beboernes livskvalitet

 • mellemledernes ledelseskompetencer

 • rekruttering, organisering og samarbejde med frivillige på plejehjem

 • den palliative pleje

 • kontinensplejen

 

I forhold til den palliative pleje har Ældrekommissionen beskrevet dette fokusområde således "...plejehjemmet skal sikre, at beboerne får den mest værdige afslutning på livet, hvor beboeren oplever, at der bliver taget hensyn til vedkommendes ønsker, og at man får lov til at dø i så trygge, rolige og tillidsfulde omgivelser som muligt".

 

Dette sammenholdes med en kortlægning, som Palliativt Videnscenter har udarbejdet i 2011 omkring den palliative indsats på plejehjem. Resultater herfra er blandt andet, at

 • kun halvdelen af plejeenhederne har en nøgle- eller ressourceperson i palliation

 • kun 20% af plejeenhederne evaluerer de palliative forløb

 • og at størstedelen af alle plejeenheder ikke har medarbejdere med efteruddannelse i palliation

 

Dette udmøntes i et initiativ omkring styrkelse af den palliative pleje og målgruppen er således både beboere/pårørende og medarbejdere i plejehjem. Fra Herning Kommune deltager plejecentrene Vesterled og Søglimt.

 

I initiativet er der følgende faser:

 • beskrivelse af den gode palliative forløb

 • afdækning af udviklingsbehov på plejehjem og udvikling af kompetenceudviklingsforløb

 • afprøvning af kompetenceudviklingsforløbene

 • evaluering

 • udbredelse af kompetenceudviklingsforløbene til landets kommuner og uddannelsesinstitutioner

 

Projektperioden løber til og med 2015.

Økonomi

Socialstyrelsen har afsat 750.000 kr. til hver kommune i projektet. Disse midler skal dække de udgifter, kommunen har i forbindelse med deltagelse i projektet. Eksempelvis timer til mødedeltagelse, transportudgifter og frikøb af medarbejdere til deltagelse i kompetenceudviklingsforløb. Det vil i den forbindelse være muligt at ansøge om og få voksen- og efteruddannelsesgodtgørelse (VEU-godtgørelse) for medarbejdere.

Indstilling

Direktøren for Social, Sundhed og Beskæftigelse indstiller,

at der meddeles en indtægts- og udgiftsbevillling på 600.000 kr. for 2014 og på 150.000 kr. for 2015 på serviceområde 18.
Direktøren for Social, Sundhed og Beskæftigelse indstiller,

Beslutning

Anbefales godkendt som indstillet.

Bilag

 • Projektbeskrivelse_styrkelse af den palliative pleje på plejehjem