Udvalg: Social- og Sundhedsudvalget
Mødedato: 30. oktober 2013
Mødested: C3.40

Dagsordenpunkter

97. Orientering om sundhedsaftale om opfølgningsprogram for børn med cerebral parese

Sagsnr.: 29.30.08-P27-1-13 Sagsbehandler: Pia Ladefoged  

Orientering om sundhedsaftale om opfølgningsprogram for børn med cerebral parese

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 x
 x
 
 
 
 
 
 

 

Øvrige sagsbehandlere: -

Sagsresume

Sundhedskoordinationsudvalget i Region Midtjylland, som har til formål at fremme samarbejdet mellem region, kommuner og praksis, har godkendt sundhedsaftalen om opfølgningsprogram for børn med cerebral parese (spastisk lammelse, herefter forkortet til CP). Opfølgningsprogrammet (herefter CPOP) har været afprøvet i en 2-årig projektperiode, hvorefter opfølgningsprogrammet med denne sundhedsaftale gøres permanent. Sundhedsaftalen er gældende fra 1. januar 2014.
 
Børne- og Familieudvalget har som hovedansvarlig på børneområdet tiltrådt aftalen.

 

Grundet snitflader til Social- og Sundhedsudvalget får udvalget hermed sundhedsaftalen til orientering.

Sagsfremstilling

Sundhedsaftalen er en tillægsaftale til den generelle sundhedsaftale. Formålet med sundhedsaftalen er at tilbyde en ensartet, tværfaglig og tværsektoriel koordineret indsats for børn med CP, som er født i 2008 eller senere. Der er international evidens for, at standardiseret opfølgning på indsatsen forebygger og reducerer sværhedsgraden af blandt andet ledskred og rygskævhed.
 
Opfølgningsprogrammet er baseret på undersøgelser, som tilbydes børnene med faste intervaller, afhængig af barnets alder og funktionsnedsættelse. Børnene følges hermed tæt og kan enten helt undgå operationer eller få tidligere men mindre indgribende operationer, end tilfældet er i dag, hvor børnene i en senere alder ofte gennemgår meget store og komplicerede operationer.
 
Regionen har ansvaret for den lægefaglige indsats, mens kommunerne er ansvarlige for den fysio- og ergoterapeutiske opfølgning og indsats.
 
Opgaven for kommunen er som følger:

  • Undersøgelse af CP barnet og udfyldelse af CPOP protokoller af fysio- og ergoterapeuter, der varetager sundhedsfaglig opfølgning og indsatser til børn med CP. Opgaven varetages af så få terapeuter som muligt for at sikre fagligheden.

  • Deltagelse i CPOP tværfaglige konsultationer i Hospitalsenheden Vest 1 gang årligt.

  • Koordinering af opfølgningen og indsatserne i kommunen mellem involverede fagpersoner.

 

  • Sikre indberetning af data samt kvalitetsmonitorering internt i kommunen.

 
Der er udpeget en kommunal koordinator i Børn- og Unge forvaltningen.
 
Opgørelse for 1. kvartal 2013 viser, at der er 10 børn inkluderet i CPOP for hele Herning Kommune. I Region Midtjylland fødes 30-35 børn med CP pr. årgang.
 
Som udgangspunkt er det terapeuter tilknyttet specialinstitutioner under Børne- og Ungeforvaltningen, der har opgaverne. Genoptræningsenheden i Sundhed og Ældre har dog indgået en aftale med Børn og Unge om, at børn der ikke er tilknyttet specialinstitutioner varetages af en børneergoterapeut eller børnefysioterapeut fra Genoptræningsenheden, Sundhed og Ældre.

 

I første kvartal 2013 har Sundhed og Ældre varetaget opgaver i forhold til 4 børn.

Økonomi

Implementering af denne sundhedsaftale vil ikke kræve yderligere kommunal finansiering.

Indstilling

Direktøren for Social, Sundhed og Beskæftigelse indstiller,

at Social- og Sundhedsudvalget tager orienteringen til efterretning.
Direktøren for Social, Sundhed og Beskæftigelse indstiller,

Beslutning

Til efterretning.