Udvalg: Social- og Sundhedsudvalget
Mødedato: 30. oktober 2013
Mødested: C3.40

Dagsordenpunkter

99. Statsligt tilskud til forstærket indsats for børn og unge med kronisk somatisk sygdom

Sagsnr.: 29.09.08-A00-1-13 Sagsbehandler: Louise Theilgaard Nikolajsen  

Statsligt tilskud til forstærket indsats for børn og unge med kronisk somatisk sygdom

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 X
 X
 X
 
 
 
 
 x
 

 

Øvrige sagsbehandlere: -

Sagsresume

Herning Kommune har sendt en ansøgning om midler fra statspuljen til udvikling af en forstærket indsats for børn og unge med kronisk somatisk sygdom og ansøgning er imødekommet med 2.985 mio. kr for perioden 2013 -2016.

 

Ansøgningen er udarbejdet i et tværgående samarbejde mellem kommune, sygehusets børneafdeling og lægepraksis. Formålet med indsatsen er, at børn og unge uanset familiens øvrige ressurser oplever relevant støtte og vejledning.

Sagsfremstilling

Regeringen og satspuljepartierne har som led i satspuljeaftalen på sundhedsområdet 2012-15 afsat i alt 12 mio. kr. til satspuljen om lighed i håndteringen af børn og unge med kronisk somatisk sygdom. Heraf udmøntes 10.450.000 kr. i perioden 2013-2016.

 

Tre kommuner, heriblandt Herning Kommune, har fået bevilget midler fra satspuljen til gennemførelsen af et projekt med fokus på indsatsen over for børn og unge med kronisk somatisk sygdom.

 

Kommunen har indgået et samarbejde med regionen og praksislægeregi om gennemførelsen af projektet.  

 

Undersøgelsen ”Sociale forholds betydning for håndteringen af børn med kronisk sygdom” viser, at der er behov for at understøtte familier i en udsat position, når det gælder tidlig opsporing i behandling og opfølgning af et barn med kronisk somatisk sygdom.


Formålet med den forstærkede indsats er overordnet at bidrage til at sikre, at alle børn og unge med kronisk somatisk sygdom, uafhængigt af familiens socio-økonomiske forhold, opspores tidligt og tilbydes bedst mulig behandling og opfølgning som samtidig understøtter barnets og familiens trivsel. Herning Kommune vil derfor udvikle og afprøve metoder til:

  1. At fremme tidlig opsporing af kronisk somatisk sygdom blandt børn og unge

  2. Tidlig afklaring af barnets og familiens behov for støtte af både medicinsk og psykosocial karakter

  3. At optimere sammenhængende tværfaglig og tværsektoriel behandlings- og opfølgningsindsats, der omfatter sundheds- og socialområdet og i det omfang der er muligt også skoler og daginstitutioner

  4. At sikre, at forældre og barn kontinuerligt modtager støtte, der øger deres kompetencer til at mestre forløbet.

 

Den primære målgruppe for indsatsen er børn og unge i alderen 0-15 år med en kronisk somatisk sygdom og deres forældre – herunder især børn og unge, som på grund af familiens generelle psykosociale- og/eller økonomiske situation, kan være i risiko for uhensigtsmæssig håndtering af den kroniske sygdom.

 

Herning Kommunes ansøgning går på et samarbejde mellem kommunen, børneafdelingen på Hospitalsenheden Vest og almen praksis. Samarbejdet skal fokusere på at forstærke indsatsen på området gennem etablering af en koordinerende funktion i kommunen, kompetenceudvikling af personale og udvikling af konkrete kommunale tilbud. Desuden indeholder projektet delmål om en forbedret IT kommunikation indenfor og mellem sektorerne samt dokumentation og monitorering af indsatsen.

 

Indstilling

Direktøren for Social, Sundhed og Beskæftigelse indstiller,

at orienteringen tages til efterretning
at der meddeles en indtægts- og en udgiftsbevilling på SO18 på 219.400 kr. i 2013, 982.450 kr. i 2014, 872.100 kr. i 2015 og 910.050 kr. i 2016.
Direktøren for Social, Sundhed og Beskæftigelse indstiller,

Beslutning

Anbefales godkendt som indstillet.