Udvalg: Social- og Sundhedsudvalget
Mødedato: 30. oktober 2013
Mødested: C3.40

Dagsordenpunkter

98. Sundhedsaftale om rehabilitering i forbindelse med kræft

Sagsnr.: 29.00.00-A00-2-13 Sagsbehandler: Louise Theilgaard Nikolajsen  

Sundhedsaftale om rehabilitering i forbindelse med kræft

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 
 X
 x
 
 
 
 
 

 

Øvrige sagsbehandlere: -

Sagsresume

Sundhedskoordinationsudvalget i Region Midtjylland, (et udvalg bestående af repræsentanter fra kommunen, praksis og hospital/region) godkendte den 7. marts 2013 sundhedsaftalen om rehabilitering i forbindelse med kræft. Sundhedsaftalen er nu sendt til politisk behandling i kommunen.


Sundhedsaftalen er en tillægsaftale til den generelle sundhedsaftale gældende for perioden 2011-2014. Den udfolder det tværsektorielle samarbejde for kræftrehabilitering i Region Midtjylland.

Sagsfremstilling

Det overordnede formål med sundhedsaftalen om rehabilitering i forbindelse med kræft er at sikre sammenhængende rehabiliteringsforløb for borgerne på tværs af kommune, almen praksis og hospital med udgangspunkt i borgernes behov.

Endelig er et vigtigt formål med sundhedsaftalen at sikre en høj og ensartet kvalitet i rehabiliteringstilbuddene på tværs af kommunegrænser samt at sikre en hensigtsmæssig kobling mellem rehabilitering og arbejdsmarkedet for borgere med kræft i de tilfælde, hvor det er relevant.

Herning Kommune har fortsat følgende opgaver i forbindelse med rehabilitering:

 • Koordinering af rehabiliteringsforløbet

 • Almindelig ambulant genoptræning

 • Særlige kræftrehabiliteringstilbud (træning, samtalegrupper osv.)

 • Sociale ydelser (sygedagpenge og førtidspension)

 • Tilbagevenden til arbejdsmarkedet

 • Gennemførelse af neuropsykologiske tests (For børn og unge)

 • Resocialisering efter isolation (For børn og unge)

 • Yde erhvervs- og uddannelsesvejledning (For børn og unge)

 

Som noget nyt er det indskrevet i sundhedsaftalen, at kommunerne endvidere på sundhedsområdet skal:

 • Kontakte borgeren for at aftale det videre rehabiliteringsforløb senest tre hverdage efter, at kommunen er blevet kontaktet af hospitalet.

 • Udarbejde en mundtlig eller skriftlig plan for rehabilitering med udgangspunkt i de tilsendte vurderinger af rehabiliteringsbehovet fra hospitalet, samtale med borgeren samt evt. genoptræningsplan.

 • Foretage vurdering af borgerens rehabiliteringsbehov med udgangspunkt i et fælles kommunale/regionale behovsvurderingsskema, hvis det skønnes nødvendigt.

 • I samarbejde med beskæftigelsesområdet sikre en koordination af de sundheds- og beskæftigelsestilbud, borgeren får i forbindelse med kræftrehabilitering.

 
Administrationen anbefaler, at sundhedsaftalen tiltrædes.

Økonomi

Kommunerne fik fra 2012 midler i forbindelse med Kræftplan III. Sundhedsaftalen på kræftområdet forventes implementeret inden for denne ramme.

Indstilling

Direktøren for Social, Sundhed og Beskæftigelse indstiller,

at sundhedsaftalen tiltrædes
Direktøren for Social, Sundhed og Beskæftigelse indstiller,

Beslutning

Godkendt som indstillet.

Bilag

 • Sundhedsaftale om rehabilitering i forbindelse med kræft