Udvalg: Social- og Sundhedsudvalget
Mødedato: 30. oktober 2013
Mødested: C3.40

Dagsordenpunkter

96. Godkendelse af anlægsregnskab - etablering af modtagekøkken på Kastaniegården, Aulum

Sagsnr.: 00.00.00-P19-1536-11 Sagsbehandler: Jens Bech Vestergård  

Godkendelse af anlægsregnskab - etablering af modtagekøkken på Kastaniegården, Aulum

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 
 x
 
 
 
 
 x
 x

 

Øvrige sagsbehandlere: - Leif Pedersen, Jan Märcher, Anne Marie Muff Grønkjær

Sagsresume

Anlægsregnskab for modtagekøkken på Kastaniegården, Aulum, forelægges til godkendelse.

Sagsfremstilling

Ved budgetforliget 2010 blev der afsat 1,425 mio. kr. til etablering af et modtagekøkken på Kastaniegården.
 
Efterfølgende viste en gennemgang af byggeprojektet, at beløbet ikke kunne finansiere en total etablering af et modtagekøkken.
 
På baggrund af drøftelse i forligskredsen, godkendte Byrådet på møde den 13. december 2011, pkt. 325, at anlægsbevillingen til projektet blev forhøjet fra 1,425 mio. kr. til 2 mio. kr.
 
Forhøjelsen på 0,575 mio. kr. blev finansieret af driftsrammen på Serviceområde 18, Sundhed og Ældre, Område Nord, idet det samtidig blev besluttet, at et eventuelt ikke-forbrugt rådighedsbeløb ved projektets afslutning, skulle tilbageføres til driftsbudgettet for Område Nord.

 

Projektet er gennemført som planlagt. Idet de faktiske udgifter overskrider rådighedsbeløbet, er en tilbageførsel af driftsmidler til Område Nord ikke aktuel.

Økonomi

Regnskabet for etableringen af modtagekøkken:

 

 [image]

 

Anlægsregnskabet udviser en merudgift på 132.351 kr., der skyldes en ekstraregning på tilslutningsafgift og udgifter på grund af højtstående grundvand i kælderen.


Merudgiften finansieres af Madservice Herning i 2013.

Indstilling

Direktøren for Social, Sundhed og Beskæftigelse indstiller,

at anlægsregnskabet for etablering af modtagekøkken på Kastaniegården, sted nr. 18077, godkendes

 

at merudgiften på 132.351 kr. finansieres inden for rammen på Serviceområde 18, Sundhed og Ældre, Madservice Herning, i 2013.
Direktøren for Social, Sundhed og Beskæftigelse indstiller,

Beslutning

Anbefales godkendt som indstillet.

Bilag

  • Økonomiskema - Anlægsudgifter.xls