Udvalg: Social- og Sundhedsudvalget
Mødedato: 29. maj 2019
Mødested: A1.158

Dagsordenpunkter

59. Godkendelse af Sundhedsaftalen - 2019-2023

Sagsnr.: 29.30.08-A00-1-18 Sagsbehandler: Tina Klejs Skøtt  

Godkendelse af Sundhedsaftalen - 2019-2023

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 x

 

 

 

 

 

 

 

Øvrige sagsbehandlere: -

Sagsresume

Den 30. april har Sundhedskoordinationsudvalget i Region Midtjylland godkendt Sundhedsaftalen 2019-2023 – ”Et nært og sammenhængende sundhedsvæsen i balance”.

Aftalen sendes nu til endelig politisk godkendelse i kommunerne.
 

Sagsfremstilling

Aftaleteksten har været til høring i kommunerne og hos en række interessenter i januar og februar 2019. Social- og Sundhedsudvalget behandlede sagen på mødet i februar, punkt nr. 9.

Sundhedskoordinationsudvalget, som består af repræsentanter fra kommuner, regionen og almen praksis, har efter høringen tilrettet indholdet i sundhedsaftalen. Sundhedsaftalen 2019-2023 er således godkendt med følgende ændringer til høringsversionen:

 

  • At inddragelse af pårørende og borgerens eget ansvar præciseres i afsnit om visioner under 'På borgerens præmisser’
  • At et klart fokus på det tværsektorielle samarbejde i de prioriterede indsatser tydeliggøres i afsnit om visioner under ’Sundhedsløsninger tæt på borgeren’ og indsatsområdet ’Fælles investering i forebyggelse’
  • At den fælles forpligtelse i de prioriterede indsatser tydeliggøres i indsatsområdet 'Sammen om ældre borgere' under akutområdet
  • At forsøg med fælles ledelse og økonomi tilføjes afsnittet om bærende principper under 'At bryde med vanetænkning'
  • At kompetenceudvikling tilføjes under afsnittet ’Implementering og opfølgning’
  • At inddragelse af relevante parter i udmøntning af sundhedsaftalen i samarbejdsaftaler tilføjes under afsnittet ’Implementering og opfølgning’
  • At opfølgning på sundhedsaftalen ændres fra to gange årligt til én gang årligt og at der løbende følges op på implementeringen af samarbejdsaftaler (tilføjes afsnittet om ’Implementering og opfølgning’)

 

Administrationen vurderer, at Herning Kommune kan godkende Sundhedsaftalen for 2019-2023.

 

Sundhedsaftalen træder i kraft den 1. juli 2019.

Indstilling

Direktøren for Social, Sundhed og Beskæftigelse indstiller,

at Social- og Sundhedsudvalget godkender indholdet i Sundhedsaftalen 2019-2023.

 

at Social- og Sundhedsudvalget efterfølgende sender sagen til orientering i Ældrerådet og Handicaprådet.

 

 

Direktøren for Social, Sundhed og Beskæftigelse indstiller,

Beslutning

Godkendt som indstillet.

Bilag

  • RegionMidtjylland_sundhedsaftale