Udvalg: Social- og Sundhedsudvalget
Mødedato: 29. maj 2019
Mødested: A1.158

Dagsordenpunkter

58. Bytoften Bo- og Aktivitetscenter

Sagsnr.: 00.18.00-A00-1-19 Sagsbehandler: Søren Liner Christensen  

Bytoften Bo- og Aktivitetscenter

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 x

 

 

 

 

 

 

 

Øvrige sagsbehandlere: -

Sagsresume

 Social- og Sundhedsudvalget behandlede på mødet den 8. maj 2019, punkt 47, sag om status på drøftelser med Bestyrelsen for Bytoften Bo- og Aktivitetscenter om en eventuel kommunalisering.

 

Social- og Sundhedsudvalget har efterfølgende anmodet Bestyrelsen på Bytoften om en redegørelse for, hvordan Bestyrelsen på kvalificeret vis kan varetage den overordnede ledelse og genoprette et mere tillidsfuldt forhold til Herning Kommune.

 

Frist for indsendelse af redegørelse blev fastsat til den 21. maj 2019. Anne Marie Christensen kunne ikke tiltræde indstillingen.

 

Sagen fremlægges med henblik på en drøftelse af Bestyrelsens redegørelse.

Indstilling

Direktøren for Social, Sundhed og Beskæftigelse indstiller,

at Bestyrelsens redegørelse for Bytoften Bo- og Aktivitetscenter drøftes.
Direktøren for Social, Sundhed og Beskæftigelse indstiller,

Beslutning

Drøftet.

 

Det anerkendes, at et flertal i Bestyrelsen for Bytoften Bo- og Aktivitetscenter peger på en kommunalisering i den videre proces. Sagen udsættes derfor til endelig beslutning den 24. juni 2019. Der kan ikke forventes yderligere udsættelse.

Bilag

  • Redegørelse fra Bestyrelsen for Bytoften Bo- og Aktivitetscenter