Udvalg: Social- og Sundhedsudvalget
Mødedato: 29. maj 2019
Mødested: A1.158

Dagsordenpunkter

55. Rosenholm - godkendelse af skema A og skema B samt frigivelse af anlægsbevilling

Sagsnr.: 82.06.01-G01-1-18 Sagsbehandler: Susanne Haaning Rasmussen  

Rosenholm - godkendelse af skema A og skema B samt frigivelse af anlægsbevilling

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 X

 

 

 

 

 X

 X

 

Øvrige sagsbehandlere: -Anna Stokholm, Jan Märcher, Steen Holk Bank, Jens Bech Vestergård

 

Sagsresume

Herning Byråd har i forbindelse med budget 2019 afsat midler til udvidelse af Rosenholm.

 

Rosenholm indeholder i dag 38 pladser og udbygges med 10 pladser og 3 aflastnings-pladser. Rosenholm er et botilbud til målgruppen udviklingshæmmede. Målgruppen er kendetegnet ved at have behov for døgndækket botilbud med støtte og hjælp efter Servicelovens §§ 83 og 85.

 

Arbejdsgruppen for udvidelse af Rosenholm, har udarbejdet et programoplæg og været involveret i arbejdet omkring udbuddet af anlægsopgaven.

 

Byggeopgaven har været i udbud og der har været afholdt licitation.

 

På baggrund af nævnte har Administrationen udarbejdet forslag til skema A og skema B til udvalgets godkendelse.

Sagsfremstilling

Projektet omfatter en tilbygning på ca. 1.120 m². Den nye tilbygning indeholder 10 boliger med tilhørende fællesarealer og der indrettes 3 aflastningspladser..

 

Byggeriet omfatter desuden lokaler til medarbejdere, depot, køkken og kontorer.

 

Byggeprojektet har været udbudt i hovedentreprise. Tildelingskriteriet har været ”Laveste pris”.

 

Licitationen blev afholdt 3. maj. 2019 og den billigste entreprenør er fundet.

 

Satsen for grundkapitalindskud er fra Ministeriet for Transport-, Bygnings- og Boligministeriet sat til 10 %.

Økonomi

Skema A og B:

På baggrund af administrationens vurdering og de indkomne priser på byggeriet er der udarbejdet et skema A samt et tilhørende skema B for byggeriet.

 

Forslag skema A og B: (beløb i kr.)

 

 

 

 

Boliger

Servicedel

I alt

Grundudgifter

950.000

290.000

1.240.000

Håndværkerudgifter

16.520.000

5.045.000

21.565.000

Omkostninger

2.075.000

492.000

2.567.000

Inventar

690.000

388.000

1.078.000

Gebyrer

331.000

23.000

354.000

Anskaffelsesudgift i alt (skema B)

20.566.000

6.238.000

26.804.000

 

 

 

 

Momsrefusion

0

-1.222.000

-1.222.000

Investering i alt

20.566.000

5.016.000

25.582.000

 

 

 

 

Lån 88%

-18.098.000

 

-18.098.000

Beboerindskud 2%

-411.000

 

-411.000

Servicearealtilskud

 

-400.000

-400.000

Finansiering i alt

-18.509.000

-400.000

-18.909.000

 

 

 

 

Kommunal nettoudgift

2.057.000

4.616.000

6.673.000

 

Det skal bemærkes, at tallene for boligdelen i skema A og B er inkl. moms.

 

Investeringsoversigt Budget 2019:

 

Investeringsoversigt jf. vedtaget budget. (beløb i kr.)

 

 

Anskaffelsesudgift

21.522.000

7.191.000

28.713.000

Lån

-18.078.000

0

-18.078.000

Beboerindskud

0

0

0

Servicearealtilskud

0

-480.000

-480.000

I alt nugældende investeringsoversigt

3.444.000

6.711.000

10.155.000

 

 

 

 

 

Det medfører følgende ændringer i rådighedsbeløb:

 

Rådighedsbeløb (beløb i 1.000 kr.):

 

 

 

 

 

2019

I alt

Nuværende rådighedsbeløb

 

 

Boliger

 

21.522

21.522

Service

 

7.191

7.191

Beboerindskud

 

0

0

Servicearealtilskud

 

-480

-480

Lån

 

-18.078

-18.078

I alt

 

10.155

10.155

 

Nyt forslag

 

 

 

Boliger

 

20.566

20.566

Service

 

5.016

5.016

Beboerindskud

 

-411

-411

Servicearealtilskud

 

-400

-400

Lån

 

-18.098

-18.098

I alt

 

6.673

6.673

 

Ændringer

 

 

 

Boliger

 

-956

-956

Service

 

-2.175

-2.175

Beboerindskud

 

-411

-411

Servicearealtilskud

 

80

80

Lån

 

-20

-20

I alt

 

-3.482

-3.482

 

 

Konklusion på skemaet

For boligdelen er finansieringsudgiften i alt 1,387 mio. kr. lavere for Herning Kommune og for servicedelen 2,095 mio. kr. lavere.
I alt en mindreudgift for Herning Kommune på 3,482 mio. kr.

 

Boligdelen bliver 0,956 mio. kr. lavere end beløbet medtaget i investeringsoversigten.

Finansieringsdelen forhøjes med beboerindskud 0,411 mio. kr. og med lån 0,020 mio. kr.

Servicearealer bliver netto 2,095 mio. kr. lavere end beløbet medtaget i investeringsoversigten.

 

Forskellen på rådighedsbeløbet og forslaget er begrundet med mindre antal kvadratmeter end først budgetteret.

 

Projektet vil give en netto mindreudgift på 3,482 mio. kr. som tilgår de likvide aktiver.

 

Husleje

Huslejeniveauet for projektet er beregnet til ca. 1.111 kr. pr. m² årligt, svarende til en månedlig husleje på 7.944 kr. gennemsnitlig pr. bolig. Hertil kommer forbrugsafgifter svarende til ca. 182 kr. pr. m² årligt eller 1.301 kr. gennemsnitlig pr. måned pr. bolig.

 

Ved sammenlægning af den nye afdeling (nybyggeriet) og den eksisterende afdeling vil det forventede niveau for huslejen på Rosenholm fremover svare til niveauet i dag som er på 1.067 kr. pr. m² svarende til en månedlig husleje på 7.487 kr. gennemsnitlig pr. bolig. Forskellen på den beregnede månedlige husleje og den forventede månedlige husleje på 457 kr. skyldes at de nye boliger er lidt større end de eksisterende.

 

Det bemærkes at anskaffelsessummen svarer til statens maksimumsbeløb.

 

Afledt drift

Udgifter til afledt drift finansieres inden for rammen på Serviceområde 13, Handicap og Psykiatri.

  

Hovedtidsplan  

 

Politisk behandling af projekt i Social- og Sundhedsudvalget

29 maj 2019

Politisk behandling af projekt i Økonomi- og Erhvervsudvalget

17 juni 2019

Politisk behandling af projekt i Byrådet

25 juni 2019

 

 

Aflevering af byggeriet til Social- og Sundhedsudvalget uge 20 - 2020

12 maj 2020

Ibrugtagning

18.maj 2020

 

 

 

Jens Bech Vestergård deltager under punktets behandling.

Indstilling

Direktøren for Social, Sundhed og Beskæftigelse indstiller,

at

skema A og skema B for tilbygning til Rosenholm godkendes. Herunder at den samlede anskaffelsesskum for boligdelen udgør 20,566 mio. kr. inkl. moms og for servicedelen 6,238 mio. kr. inkl. moms,

 

 

at

der meddeles frigivelse af anlægsbevilling til serviceområde 13 Handicap og Psykiatri, sted nr. 019099 01 03 Rosenholm, boligdel med 20,566 mio. kr. i udgift i 2019. Der oprettes nyt sted nr. til boligdelen.

 

at

der meddeles frigivelse af anlægsbevilling til serviceområde 13 Handicap og Psykiatri, stednr. 018099 01 03 Rosenholm, servicedel med 5,016 mio. kr. i udgift i 2019. Der oprettes nyt sted nr. til servicedelen.

 

 

at

der meddeles frigivelse af anlægsbevilling til serviceområde 13 Handicap og Psykiatri, stednr. 018099 01 03 Rosenholm, servicedel med 0,4 mio. kr. i indtægt (servicearealtilskud) i 2019. Der oprettes nyt sted nr. til servicearealtilskud.

 

 

at

bevillingen på serviceområde 28 optagne lån samt serviceområde 24, finansforskydninger vedrørende beboerindskud tilrettes i overenstemmelse med forslag til ændringer i rådighedsbeløb jf. skema i dagsordensteksten,

 

at

ændringer til rådighedsbeløb vedr. boligdel, servicedel og servicearealtilskud tilrettes administrativt beløbene i skema B,

 

 

at

netto mindreudgiften på 3,482 mio. kr. tilgår de likvide reserver,

 

at

omkostninger i byggeperioden finansieres via optagelse af byggekredit,

 

 

at

den årlige husleje for boligerne på 1.111 kr. pr. m², svarende til en måedlig husleje på 7.944 kr. gennemsnitlig pr. bolig (ekskl. Forbrugsafgifter) godkendes som grundlag for huslejefastsættelsen, indtil det endelige regnskab foreligger.

 

Direktøren for Social, Sundhed og Beskæftigelse indstiller,

Beslutning

Anbefales godkendt som indstillet.