Udvalg: Social- og Sundhedsudvalget
Mødedato: 29. maj 2019
Mødested: A1.158

Dagsordenpunkter

57. Orientering om ændringer på dagtilbudsområdet.

Sagsnr.: 27.03.22-A00-1-19 Sagsbehandler: Kirsten Bundgaard  

Orientering om ændringer på dagtilbudsområdet.

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 x

 

 

 

 

 

 

 

Øvrige sagsbehandlere: -

Sagsresume

På Byrådets budgetseminar den 8. april 2019 drøftedes muligheden for at tilpasse handicapområdets dagtilbud gennem en større differentiering af tilbuddene efter borgernes individuelle behov.

 

Der har været arbejdet med dette på handicapområdet og her foreslås dels nogle generelle ændringer for driften af området og dels nogle specifikke tiltag, som anbefales at starte op nu.

 

Ændringerne drejer sig om en ny modulopbygning af dagtilbuddene, at gøre dagtilbuddene til en større del af nærmiljøet og udvikle medarbejderne fagligt.

 

Konkret foreslås tilpasning af døgntilbuddet Rosenholm, at undersøge mulighederne for et lokalt tilbud i Aulum og indførelse af fredelige fredage

 

Sagen fremlægges med henblik på en drøftelse af de forskellige initiativer.

Sagsfremstilling

De generelle ændringer vil skulle udvikles og beskrives nærmere i et tæt samarbejde mellem borgere, medarbejdere og ledere på handicapområdet inden forslagene fremlægges til endelig godkendelse i udvalget.

 

Modulopbygning af dagtilbuddene i Herning Kommune

I dag kan borgerne være indskrevet på halv tid, som er 2(3) hele dage om ugen og hel tid, som er alle hverdage.

I fremtiden foreslås moduler af 1 – 5 dage, fordelt på formiddag og eftermiddag. Dermed bliver det muligt at give borgerne dagtilbud, der er væsentligt bedre tilpasset den enkeltes behov. Det bliver også muligt at planlægge udnyttelsen af dagtilbuddene mere optimalt.

 

Eventuelle ændringer i den enkelte borgers tilbud, vil fortsat ske efter en individuel og konkret vurdering.

 

Hvis nogle af de borgere som bor på kommunens døgntilbud har behov for at være mere hjemme, vil man skulle tilpasse medarbejdernes fremmøde og opgaver. Endvidere kan der samlet set forventes et mindre kørselsbehov.

 

For at dette kan implementeres skal handicapområdets serviceniveaubeskrivelser tilpasses. Disse vil skulle fremlægges til udvalgets godkendelse på et efterfølgende møde.

 

Dagtilbud som en del af nærmiljøet.

Dagtilbuddene i Herning Kommune skal blive en større og mere naturlig del af det nærmiljø, de er placeret i. Det vil betyde, at man skal åbne mere op for, at civilsamfundet bliver en naturlig del af aktiviteterne med og omkring borgerne.

Der skal arbejdes med strategier og tiltag indenfor:

  • Inddragelse af civilsamfundet og ”ikke-professionelle”
  • Arbejdsmarkedsorientering så de borgere, der kan løse arbejdsopgaver inde i huset og ude på arbejdsmarkedet, får muligheden for det, herunder stærkere samarbejde med beskæftigelsesområdet.

 

Faglig udvikling af medarbejderne

Det er en væsentlig forudsætning for disse ændringer at medarbejdernes faglig profil udvikles i retning af, at tilgange og aktiviteter i højere grad sikrer borgernes udvikling til mere selvstændige og deltagende mennesker.

 

Konkrete tiltag

Som de første bud på konkrete tilpasninger af dagtilbuddene har en arbejdsgruppe bestående af medarbejdere og ledere på Tre Birke og Aktivitetshuset udarbejdet forslag om at etablere et lokalt aktivitetstilbud i Aulum, en justering af Rosenholms tilbud (Sysle-ting) og ”fredelige fredage” for de borgere, som vil have glæde af en længere weekend.

 

Tilbud til aldrende borgere på Rosenholm
En del af de ældre borgere, der bor på døgntilbuddet Rosenholm kan muligvis have glæde af at stoppe i deres nuværende dagtilbud, mod at der sker nogle passende dagaktiviteter på Rosenholm i stedet – ”Sysle-ting”.

 

Der vil være tale om en målgruppe der:

  • Trives med at sove lidt længere
  • Har brug for mere tid til at komme op og til at komme i gang
  • Kan have behov for hvile og pauser op til flere gange om dagen
  • Har et aktivitetsbehov, der rækker til korte gåture, stille aktiviteter og ”sysle-ting”.


Det vurderes at 6 – 8 beboere vil kunne høre ind under denne gruppe.

 

Lokalt tilbud i Aulum
For at styrke tilknytningen til nærmiljøet, foreslås det at etablere et lokalt aktivitets- og samværstilbud i Aulum.

Det vil sige et tilbud til en lokal målgruppe på 6-8 personer som:

  • Selv kan gå til og fra dagtilbuddet
  • Selv kan bestemme hvor længe og hvor meget, de vil benytte det
  • Kan have behov for støtte til at benytte øvrige lokale aktiviteter og handelsliv.

 

I første omgang er der dog behov for at undersøge de konkrete fordele og ulemper ved at etablere dette aktivitets- og samværstilbud.

 

Fredelige fredage

Det anbefales at de borgere, som kan trives med en længere weekend, ikke skal i dagtilbud om fredagen.

 

For de borgere, som bor på de kommunale botilbud, vil der eventuelt skulle etableres alternative aktiviteter i dette regi.

 

Samlet vil der komme et mindre kørselsbehov, hvis dette kan sættes i værk.

Indstilling

Direktøren for Social, Sundhed og Beskæftigelse indstiller,

at serviceniveaubeskrivelserne for dagtilbuddene tilpasses og fremlægges på et kommende møde til udvalgets godkendelse
at Rosenholm etablerer alternative aktiviteter - ”Sysle-ting” - til aldrende borgere
at fordele og ulemper ved et lokalt tilbud i Aulum undersøges nærmere
at der planlægges med ”fredelige fredage” for de borgere, som vil have glæde ved en længere weekend
at dag- og døgntilbud tilpasses, så der opnås optimal udnyttelse af pladserne og ressourcerne. 
Direktøren for Social, Sundhed og Beskæftigelse indstiller,

Beslutning

Godkendt som indstillet.