Udvalg: Social- og Sundhedsudvalget
Mødedato: 29. maj 2019
Mødested: A1.158

Dagsordenpunkter

56. Flytning af Bo- og Støttecenter Herning

Sagsnr.: 00.32.04-S55-1-18 Sagsbehandler: Jens Bech Vestergård  

Flytning af Bo- og Støttecenter Herning

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 x

 

 

 

 

 

 

 

Øvrige sagsbehandlere: - Kirsten Bundgaard

Sagsresume

 

I forbindelse med Herning Kommunes budgetforlig 2019 besluttede Byrådet at gennemføre en større lokalerokade på Børn og Unge-området. Rokaden omfattede blandt andet at flytte Ungdomscenter Knudmosen til et samlet tilbud på matrikel Lindegårdsvej og Herluf Trollesvej. Ungdomscenter Knudmosen hører i dag hjemme på både Åmoseskolen på Holtbjerg og på Lindegårdsvej.

 

Rokaden har indvirkning på de lokaler, som vedrører tilbuddet Bo- og Støttecenter Herning. Det eksisterende tilbud omfatter administrationslokaler, mødelokaler og caféfunktion med køkken m.m.

 

Social- og Sundhedsudvalget blev orienteret om flytningen på udvalgsmøderne 23. oktober 2018, punkt 104, og 11. december 2018, punkt 118.

 

Administrationen opstiller tre scenarier, og indstiller, at der arbejdes videre med en model, hvor caféen og dennes funktioner på Bo- og Støttecenter Herning etableres på Dueoddevej i Tre Birkes lokaler.  

 

Sagsfremstilling

Administrationen for Bo- og Støttecenter Herning er primo januar 2019 flyttet til ejendommen på Lykkesvej 18 i Herning. Ejendommen er ikke sat i stand, men der vil kunne komme udgifter til blandt andet ventilation m.v. for at overholde nyeste bygningsreglements krav (BR18). Administrationen på Rådhuset anslår denne udgift til 0,40 - 0,46 mio. kr.

 

Café-funktionen for Bo- og Støttecenter Herning kan fortsætte på Herluf Trollesvej indtil sommerferien.

 

Administrationen på Rådhuset har undersøgt muligheden for nye placeringer. Det har imidlertid ikke været muligt at finde lokaler tæt på, bortset fra Lykkesvej/Enghavevej, som har kunnet rumme administration, mødelokaler og cafétilbuddet for Bo- og Støttecenter Herning.

 

Enghavevej 17, som er nabobygning til Lykkesvej 18, har fra april 2019 været ledig. Denne bygning har tidligere været anvendt af Herning Kommunes dagpleje.

Hedebocentret (Børn og Unge-området) har tidligere anvendt Lykkesvej 18 til administrationsbygning. 

 

Scenarier

Følgende scenarier er undersøgt:

 

Scenarie 1: Modernisering af Enghavevej 17 til Caféfunktion m.m.

Enghavevej 17 er indrettet ad mange omgange og har ikke direkte kunnet anvendes i nuværende indretning. Det er derfor undersøgt, hvad en ombygning vil kunne koste. En lokal rådgivervirksomhed har projekteret og udbudt et ombygningsprojekt til lokale entreprenører.

 

Billigste entreprenør samt øvrige projektomkostninger ved modernisering og nyindretning af køkken, samtalelokaler m.m. koster ca. 3,0 – 3,3 mio. kr.

Billigste entreprenør har vedståelsesfrist til den 27. juni 2019.

 

Administrationen finder denne løsning for dyr.

 

Scenarie 2: Nedrivning af Enghavevej 17 og opsætning af pavilloner

Administrationen på Rådhuset har lavet et overslag over omkostningerne ved nedrivning af eksisterende bygning på Enghavevej 17 og opsætning af sammenhængende pavilloner med de ønskede funktioner til køkken, samtalelokaler, caféfunktion m.m.

Leje af pavilloner i fem år inklusiv nedrivning, indretning, køkken og projektomkostninger m.m. koster ca. 1,7 mio. kr.

Køb af pavilloner inklusiv nedrivning, indretning, køkken og projektomkostninger m.m. koster ca. 2,2 mio. kr.

 

I forbindelse med etablering af pavilioner i et villa kvater vil der kunne komme indsigelser fra naboer m.m.

 

 

Scenarie 3: Caféfunktion på Tre Birke

Handicap og Psykiatri har vurderet, at en mulig løsning på en anden matrikel er, at etablere caféen og de understøttende funktioner på Dueoddevej i Tre Birkes lokaler. Mange af Cafe`ens brugere er i dag kendte med Tre Birkes omgivelser.

 

Caféfunktionen kan placeres på Tre Birke, når kantinen er ledig fra kl. 13.30 mandag-torsdag og fredag fra kl. 10.30.

 

Der er behov for at undersøge følgende nærmere:

 

  • Kortlægning af hvor mange borgere, der ikke kan transportere sig selv (der kører ingen bybusser) 
  • Ressourcer til at køre Tre Birkes busser for de borgere, der ikke kan transportere sig selv og hvilke alternativer der er til transport.
  • Tre Birke skal areale optimere så der bliver plads til caféens køkkenpersonale, opbevaring m.m.
  • Tre Birke skal afgive plads til gruppevejledning
  • Der skal findes et mødelokale til 12-14 medarbejdere hver onsdag formiddag
  • Behovet for at renovere, eventuelt udbygning samt indkøb af nyt inventar.

 

Der er ikke beregnet omkostninger på ovenstående.

  

Administrationen vurderer, at scenarie 3 er den bedste og formodenligt den billigste løsning.

 

Økonomi

I samarbejde med Teknik og Miljø er der set på løsninger omkring finansiering af anlægsøkonomien. 

 

Indstilling

Direktøren for Social, Sundhed og Beskæftigelse indstiller,

at administrationen bemyndiges til at arbejde videre med scenarie 3.

 

 

Direktøren for Social, Sundhed og Beskæftigelse indstiller,

Beslutning

Godkendt som indstillet med henblik på opstart umiddelbart efter sommerferien.

 

Forudsætningen for scenarie 3 er, at løsningen er billigere end de øvrige scenarier.

 

Social- og Sundhedsudvalget gør opmærksom på, at medarbejderne som vanligt inddrages via MED-systemet.