Udvalg: Social- og Sundhedsudvalget
Mødedato: 29. maj 2019
Mødested: A1.158

Dagsordenpunkter

50. Status på finansieringen af pladser på Kofoedsminde

Sagsnr.: 27.57.08-Ø00-1-18 Sagsbehandler: Steen Holk Bank  

Status på finansieringen af pladser på Kofoedsminde

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 X

 

 

 

 

 

 

 

Øvrige sagsbehandlere: -

Sagsresume

Social- og Sundhedsudvalget fik i september 2018 en orientering om, at udgifterne til Kofoedsminde er steget markant og også stiger fremadrettet.

 

Kofoedsminde på Lolland er den eneste sociale boform i Danmark med sikrede afdelinger til domfældte voksne med udviklingshæmning, der har begået personfarlig kriminalitet efter straffeloves § 16.

 

Herning Kommune har ikke borgere på Kofoedsminde aktuelt, men betaler en bestemt andel af de samlede udgifter. Det er i forhold til, at pladserne på Kofoedsminde er objektivt finansieret, hvilket vil sige, at der mellem kommunerne sker en fordeling af udgifterne efter folketal.

 

Udvalget får i denne sagsfremstilling de seneste tal i forhold til det beløb, som Herning Kommune skal betale til Kofoedsminde for 2019 samt en status på DASSOS (Den Administrative Styregruppe på Social- og Specialundervisningsområdet) og KL’s Koordinationsforums handlinger i denne sag.

Sagsfremstilling

Herning Kommune har fået regningen for 2019 fra Region Sjælland, som viser, at den årlige betaling fra 2018-2019 er steget med 1.258.840 kr. Oven i det beløb er en efterregulering (ekstra regning) fra 2017 på 617.136 kr.

 

 

Ifølge Region Sjælland skyldes de øgede udgifter, at Kofoedsminde i en årrække har haft en betydelig overbelægning i forhold til de budgetterede 47 pladser. Kommunerne har hidtil betalt de øgede udgifter ved meropkrævning (ekstra regninger).

 

KL og DASSOS’ behandling

DASSOS og KLs Koordinationsforum har drøftet finansieringsformen og visiteringen til Kofoedsminde, som der er en bred utilfredshed med i kommunerne: ”Nogen visiterer og andre betaler”. De handlinger/konklusioner, der er gjort ind til videre, er:

 

  • At der på baggrund af en aftale mellem KL og Børne- og Socialministeriet er sket en præcisering af vejledningen til botilbud på Kofoedsminde. Det betyder bl.a., at det nu tydeligt fremgår, at borgere med domstype 2 skal anbringes på en åben afdeling til et mindre indgribende tiltag, og dermed ikke på Kofoedsminde. Det er også præciseret, at Lolland Kommune skal høres forud for en hver anbringelse. Aftalen blev indgået efter, at Justitsministeriet i efteråret 2017 sagde nej til ændring af finansieringsformen.

 

Koordinationsforummets konklusion på det seneste møde (d. 10. april 2019) er dog, at den nye vejledning ikke har betydet, at presset på Kofoedsminde er lettet. Kommunerne visiterer stadig for mange borgere til tilbuddet. Aktuelt har Lolland Kommune rejst to sager i Ankestyrelsen, hvor Lolland Kommune vurderer, at der kunne være brugt mindre indgribende tiltag.

 

  • At Koordinationsforrummet vurderer, at der er behov for en bedre belysning af sammenhængen mellem stigningen i udgifter og stigningen i antallet af pladser på Kofoedsminde. Der er et ønske om at se regnskabsdata fra Kofoedsminde og om tidligere kommunikation fra Region Sjælland i forhold til fremtidige regninger.  Det er med henvisning til et notat fra Region Sjælland (sendt ud d. 15 juni 2018) om aconto-opkrævning af den objektive finansiering i 2019. Kommunerne oplever det som en håbløs konstruktion, at der bliver eftersendt kæmpe regninger.

 

  • At Koordinationsforummet har besluttet at nedsætte en tværgående arbejdsgruppe bestående af kommuner, region og af Børne- og Socialministeriet. Gruppen skal undersøge kvaliteten af tilbuddet på Kofoedsminde, om tilbuddet er det rette til målgruppen, samt undersøge tilgangen af borgere/stigningen i antal domme. Koordinationsgruppen retter en henvendelse til ministeriet.

 

Sagen behandles næste gang i DASSOS d. 22. maj 2019.

 

Indstilling

Direktøren for Social, Sundhed og Beskæftigelse indstiller,

at Social- og Sundhedsudvalget tager status øget finansiering af Kofoedsminde til efterretning
at Social- og Sundhedsudvalget retter henvendelse til KL om sagen.
Direktøren for Social, Sundhed og Beskæftigelse indstiller,

Beslutning

Taget til orientering. Der sendes brev til KL.