Udvalg: Social- og Sundhedsudvalget
Mødedato: 29. maj 2019
Mødested: A1.158

Dagsordenpunkter

54. Budget 2020 - budgetforslag for Social- og Sundhedsudvalgets områder

Sagsnr.: 00.30.00-G01-1-19 Sagsbehandler: Mariane Nannerup  

Budget 2020 - budgetforslag for Social- og Sundhedsudvalgets områder

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 x

 

 

 

 

 x

 

 

Øvrige sagsbehandlere: -

Sagsresume

Forslag til budget 2020-2023 på Social- og Sundhedsudvalgets områder, herunder politiske årsmål for 2020, forelægges udvalget til godkendelse.

Sagsfremstilling

Jfr. budgetproceduren for 2020 fremsendes forslag til budget 2020-2023 på Serviceområde 13, Handicap og Psykiatri og Serviceområde 18, Sundhed og Ældre. Budgetforslaget indeholder driftsbemærkninger og politiske årsmål, som er formuleret med udgangspunkt i de måltemaer, som Social- og Sundhedsudvalget vedtog på mødet den 3. april 2019.

 

Budgetmaterialet er vedlagt som bilag. Alle tal er i 2019-priser, idet fremskrivning til 2020-priser først sker senere i budgetprocessen.

  

Det foreliggende budgetforslag er udarbejdet med udgangspunkt i de budgetrammer, som er udmeldt af Økonomi- og Erhvervsudvalget i forlængelse af budgetkonferencen. Dagsordenpunktet med rammeudmeldingen er vedlagt som bilag.

 

Opmærksomhedspunkter i budgetlægningen:

 

 • De igangværende organisationstilpasninger i SSB på Social- og Sundhedsudvalgets og Beskæftigelsesudvalgets områder medfører flytning af budgetbeløb mellem serviceområder/fagudvalg. Ændringerne er indarbejdet i de 2 fagudvalgs budgetforslag. De rammemæssige konsekvenser som følge af ændringerne vil blive forelagt Økonomi- og Erhvervsudvalget til godkendelse på mødet den 17. juni 2019.

 

 • I modsætning til tidligere års praksis er demografiregulering for 2023 og korrektioner til demografiberegningerne for årene 2020-22 endnu ikke indregnet i budgetrammerne. Dette gælder alle kommunens demografiregulerede områder. Det skyldes usikkerhedsmomenter i reguleringen på Børne- og familieudvalgets områder. Det kan oplyses, at foreløbige beregninger viser en demografiregulering på ældreområdet på +6,1 mio. kr. i 2023 og en korrektion på -0,9 mio. kr. for hver af årene 2020-22. Samtlige demografireguleringer for budget 2020-2023 vil blive forelagt Økonomi- og Erhvervsudvalget til godkendelse på mødet den 17. juni 2019.

 

 • Vederlagsfri behandling hos en fysioterapeut er et tilbud efter Sundhedsloven, som bevilges efter lægehenvisning. Siden 2015 er konstateret et merforbrug på området på grund af stigende priser og et stigende antal patienter. Området er i dag omfattet af det rammestyrede område i Sundhed og Ældres budget. Det betyder, at et merforbrug bliver overført og reducerer budgettet for det efterfølgende år, jf. Herning Kommunes styringsvedtægter. Da udgiften bevilges efter lægehenvisning, er udgiftsniveauet ikke styrbart for Sundhed og Ældre. Det indstilles derfor, at budgettet i stedet placeres under området uden for rammestyring, hvor mer- eller mindreforbruget ikke overføres.

 

Indsatsområder og årsmål:

  

Serviceområde 13, Handicap og Psykiatri har formuleret et samlet årsmål, som omhandler

 

 • Et styrket fokus på menneske, faglighed og økonomi på fremtidens handicap- og psykiatriområde i Herning Kommune.

 

Serviceområde 18, Sundhed og Ældre har formuleret følgende årsmål:

 

 • Det nære sundhedsvæsen og sundhedsreformen
 • Rekruttering og fastholdelse
 • Sundhedshus (fællesmål med Serviceområde 19 Forebyggelse)

 

Indstilling

Direktøren for Social, Sundhed og Beskæftigelse indstiller,

at budgetforslag 2020-23 og udkast til politiske årsmål 2020 godkendes

at budgetmaterialet, jf. budgetproceduren, videresendes til Økonomi- og Erhvervsudvalget.

 

Direktøren for Social, Sundhed og Beskæftigelse indstiller,

Beslutning

Godkendt som indstillet.

Bilag

 • MÅL 2020_SO18_Det nære sundhedsvæsen og sundhedsreform
 • MÅL 2020_SO18_Rekruttering og fastholdelse
 • MÅL 2020_SO18_SO19_Sundhedshus
 • MÅL 2020_SO13_HOP
 • Rammeudmelding budget 2020-23
 • Budgetbemærkninger 2020 - SO18
 • Budgetbemærkninger 2020 - SO 13