Udvalg: Social- og Sundhedsudvalget
Mødedato: 29. maj 2019
Mødested: A1.158

Dagsordenpunkter

53. Frigivelse af anlægsmidler til udvidelse af Kildehøj

Sagsnr.: 03.02.00-Ø00-2-19 Sagsbehandler: Jens Bech Vestergård  

Frigivelse af anlægsmidler til udvidelse af Kildehøj

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 X

 

 

 

 

 X

 X

 

Øvrige sagsbehandlere: Anna K. Stokholm, Jan Märcher

Sagsresume

Herning Byråd afsatte i forbindelse med budgetforliget 2018 anlægsmidler til udvidelse af Plejecenter Kildehøj i Vildbjerg. I budgetforliget var antallet af boliger benævnt til "op til 20 boliger". Ved nærmere bearbejdning af behovet for plejeboliger i Herning Nord har behovet vist, at være væsenligt mindre og bla. for at tilpasse sig den eksisterende arkitektur på Kildehøj er udvidelsen reduceret til 12 boliger.

 

Kildehøj består i dag af 36 boliger og ønskes udvidet med 12 boliger.

 

Kildehøj drives af Danske Diakonhjem og bygningerne ejes af Herning Kommune. 

 

Den 28. december 2018 pkt. 293, tiltrådte Byrådet Social- og Sundhedsudvalgets indstilling til korrigerende handlinger til løsning af budgetmæssige udfordringer på Serviceområde 18, Sundhed og Ældre.

Som en del af løsningsforslaget indgik udskydelse af tidspunktet for udvidelse af Kildehøj fra 2019/2020 til 2024/2025.

Sagsfremstilling

Herning Byråd afsatte i forbindelse med budgetforliget 2018 anlægsmidler til udvidelse af Plejecentret Kildehøj i Vildbjerg.

 

Jævnfør ”Plejeboligplan 2015-2025” er det politisk besluttet, at udbygge Kildehøj Plejecenter for at imødekomme et forventet stigende plejeboligbehov i den nordlige del af Herning Kommune frem til 2025. Budgetforligspartierne har derfor afsat i alt 26,8 mio. kr. i årerne 2019 og 2020 til etableringen af nye boliger. Pladserne etableres som en tilbygning til Kildehøj i Vildbjerg.

 

Der er budgetmæssigt afsat midler til udvidelse med 16 pladser.

 

Følgende er afsat til Kildehøj efter pris- og lønfremskrivningen til 2019:

Kildehøj

2019

2020

I alt

Sted nr. 019099.02.03

Kildehøj - Boligdel

13.668,00

13.668,00

27.336,00

Sted nr. 018099.02.03

Kildehøj - Servicedel

1.224,00

1.224,00

2.448,00

I alt Kildehøj

14.892,00

14.892,00

29.784,00

 

Arbejdsgruppen har udarbejdet programoplæg for udvidelse af Kildehøj, som omfatter en udvidelse på 12 boliger.

 

I forbindelse med besparelser på Handicap- og Psykiatriområdet besluttede Social- og Sundhedsudvalget den 11. december 2018 at udskyde udvidelsen af Kildehøj til åbning i 2024/2025, hvorved det afsatte beløb til årlig afledt drift på 1,5 mio. kr. kan spares i årene fra 2020 og frem til åbningen.

 

Som følge af udskydelsen har administrationen derfor bedt ekstern rådgiver om at stoppe arbejdet.

Udgifter til projektarbejdet eksl. moms udgør på nuværende tidspunkt:

 Afholdte Udgifter

Leverandør

Pris eksl. moms

Kildehøj – Rådgivningshonorar

Sweco Danmark A/S

619.000,00

Kildehøj - Geoteknisk undersøgelse

Sweco Danmark A/S

15.000,00

Rådgivningshonorar

Kommunale Ejendomme

20.000,00

I alt

 

654.000,00

 

Ved genopstart af projektet skal det påregnes, at der vil komme ekstra udgifter til rådgiverhonorar mv., da projektet skal gennemgås for bl.a. at sikre, at nyeste lovgivning følges.

 

Da projektet ikke realiseres på nuværende tidspunkt, kan finansieringen ikke ske ved optagelse af lån mv. jf. almenboliglovens bestemmelser. Udgifter skal derfor dækkes af afsatte anlægsmidler til servicearealer.

 

De afholdte udgifter forslås finansieret som en nyt anlægsprojekt, der finansieres af de afsatte rådighedsbeløb i 2019 til finansiering af udvidelse af Kildehøj.

 

De resterende afsatte rådighedsbeløb til projektet udskydes til 2024/2025, hvor de indgår i arbejdet med investeringsoversigten.

 

Jens Bech Vestergaard deltager i sagens behandling.

 

Indstilling

Direktøren for Social, Sundhed og Beskæftigelse indstiller,

at forundersøgelser vedr. projektet, udvidelse af Kildehøj, afholdes af afsatte midler til servicearealer vedr. Kildehøj, konto 00.25.18, sted 018099.02.03 i alt 0,654 mio. kr. i 2019.
at der meddeles frigivelse af anlægsbevilling til serviceområde 18 Sundhed og Ældre, konto 00.25.18 Driftssikring af boligbyggeri, nyt stednr. 018099 Udvidelse af Kildehøj med i alt 0,654 mio. kr.
at rådighedsbeløb vedr. boligdelen på sted nr. 019099.02.03 i alt 27,336 mio. kr. flyttes fra 2019 og 2020 til 2024/2025 fordelt med 13,668 mio. kr. i 2024 og 13,668 mio. kr. i 2025.
at rådighedsbeløb vedr. servicedel på sted nr. 018099.02.03 i alt 1,794 mio. kr. flyttes fra 2019 og 2020 til 2024/2025 fordelt med 0,570 mio. kr. i 2024 og 1,224 mio. kr. i 2025.
at indarbejdet låneoptagelse på 08.55.77 Lån til ældreboliger i alt 22,512 mio. kr. i 2019 og 2020 flyttes til år 2024/2025 fordelt med 11,256 mio. kr. i 2024 og 11,256 mio. kr. i 2025.

 

 

Direktøren for Social, Sundhed og Beskæftigelse indstiller,

Beslutning

Anbefales godkendt som indstillet.