Udvalg: Social- og Sundhedsudvalget
Mødedato: 29. maj 2019
Mødested: A1.158

Dagsordenpunkter

49. Forårsopfølgning 2019 på Social- og Sundhedsudvalgets områder

Sagsnr.: 00.30.00-G01-2-18 Sagsbehandler: Mariane Nannerup  

Forårsopfølgning 2019 på Social- og Sundhedsudvalgets områder

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 x

 

 

 

 

 x

 x

 

Øvrige sagsbehandlere: -

Sagsresume

Administrationen har foretaget budgetopfølgning på baggrund af forbruget pr. 31. marts 2019 på Social- og Sundhedsudvalgets område.

 

Samlet set forventes et merforbrug på 25,1 mio. kr. vedrørende drift og et mindreforbrug på 24,4 mio. kr. vedrørende anlæg.

 

Opfølgningen indgår i den samlede budgetopfølgning pr. 31. marts 2019, som behandles henholdsvis i Økonomi- og Erhvervsudvalget den 17. juni 2019 og i Byrådet den 25. juni 2019.

 

Sagsfremstilling

 

Budgetopfølgningen er foretaget af administrationen på baggrund af det konstaterede forbrug pr. 31. marts 2019.

 

I nedenstående tabeller bliver afvigelsen generelt målt som forventet regnskab 2019 overfor det korrigerede budget 2019.

 

Driftsudgifter

 

Forventet regnskab 2019 – drift:

 

Afvigelsen dækker over både områder med selvforvaltning, projekter og områder henholdsvis indenfor og udenfor rammestyring. Specifikation fremgår af tabellen nedenfor.  

 

Opgørelsen af forventet regnskab 2019 - drift, med indregning af forventede bevillingsmæssige ændringer

 

Social, Sundhed og Beskæftigelse har primo 2019 gennemført en række organisatoriske tilpasninger. Det har medført en indstilling om bevillingsmæssige omplaceringer af budgetmidler fra Serviceområde 13, Handicap og Psykiatri til henholdsvis Serviceområde 18, Sundhed og Ældre og Serviceområde 17, Forsørgelse og Beskæftigelse (se nedenstående afsnit om bevillingsmæssige ændringer). Omplaceringerne giver, sammen med øvrige budgetreguleringer, et ændret billede af det forventede regnskab for Social- og Sundhedsudvalgets områder:

 

 

Omplaceringerne medfører, at en andel af det forventede merforbrug på 2,675 mio. kr. overføres til Serviceområde 17 sammen med de budgetområder, forbruget kan henføres til.

 

I nedenstående bemærkninger til de enkelte serviceområder under Social- og Sundhedsudvalget er der taget udgangspunkt i tallene opgjort efter bevillingsmæssige ændringer.

 

Handicap og Psykiatri

 

Det forventede regnskab pr. 31. marts 2019 opgjort på resultatområder udgør følgende:

Efter organisationstilpasningerne er Handicap og Psykiatri reduceret fra 4 til 2 resultatområder. Som det fremgår, kan merforbruget primært henføres til resultatområdet Handicap. Som tidligere år er området udfordret af mangel på kapacitet. Antallet af ældre handicappede er stigende, og der er en øget kompleksitet hos de borgere, som er indskrevet.

 

Det forventede merforbrug udgør 13,707 mio. kr. Forbruget er opgjort ud fra en forudsætning om, at de decentrale driftsbudgetter bliver overholdt. Endvidere er det forudsat, at implementeringen af det nye klientsystem Cura kan finanasieres indenfor budgetrammen. Systemet skulle have været implementeret i 2018, men leverandøren har udsat idrifttagelse til 2019. De uforbrugte puljemidler i 2018 på 2,017 mio. kr. blev ikke overført fra 2018.

 

Merforbruget på 13,707 mio. kr. kan blandt andet henføres til følgende udfordringer:

 

 • Overført merforbrug fra 2018 på 4,7 mio. kr. på selvforvaltningsområdet

 

 • Stigning i den årlige udgift til finansiering af pladser på Kofoedsminde, 1,258 mio. kr., samt en efterregulering for 2017 på 0,617 kr.

 

 • Øvrige forventninger om takststigninger, 0,7 mio. kr., for borgere, der har et tilbud uden for Herning kommune

 

 • Medfinansiering af tomgang på de særlige psykiatriske pladser på sygehusene 1 mio. kr.

  

Det forventede merforbrug hos Handicap og Psykiatri er beregnet med udgangspunkt i de borgere, som i dag er indskrevet i et tilbud. Det betyder, at der ikke er indregnet forventninger om hverken afgang eller tilgang. I den forbindelse skal det bemærkes, at Herning kommune i dag har 30 borgere, som er visiteret til, og venter på et tilbud. Der er tale om borgere, som ikke har et andet tilbud i dag. Den årlige udgift til de 30 pladser skønnes til ca. 17 mio. kr.

 

 

Sundhed og Ældre

 

Der forventes et merforbrug på 6,158 mio. kr.

 

I december 2018 blev vedtaget en række spareforslag på Sundhed og Ældres område til løsning af de økonomiske udfordringer på Handicap- og Psykiatriområdet. Den skønnede effekt af forslagene udgjorde 2,1 mio. kr. i 2019. Forslagenes helårseffekt på 7 mio. kr. er imidlertid tilført Serviceområde 13 via en budgetomplacering allerede fra 2019. Herved opstod en engangsudfordring for 2019 på 4,9 mio. kr. Det forventede regnskab er opgjort ud fra en forudsætning om, at 50% af udfordringen hentes via generelle besparelser.

 

Herudover er resultatet præget af de kendte udfordringer på hjælpemiddelområdet, hvor merforbruget er skønnet til 5,3 mio. kr. Forbruget skal ses i sammenhæng med visitation af hjemmepleje, som viser et forventet mindreforbrug. Målet er at gøre borgerne mere selvhjulpne fremfor at bevilge hjemmepleje. Det forventede merforbrug på vederlagsfri fysioterapi udgør 2,3 mio. kr.

 

 

Anlægsudgifter

 

Forventet regnskab 2019 – anlæg:

Som det fremgår af ovenstående tabel, forventes et samlet mindreforbrug på 24,351 mio. i forhold til det korrigerede budget.

 

Anlægsbudgettet omfatter følgende projekter:

 

 

 

 • Udvidelsen på Rosenholm: Påbegyndes i 2019. Det forventes, at 2/3 af det afsatte anlægsbudget for 2019 anvendes i år.

 

 • Udvidelsen af Kildehøj: Social- og Sundhedsudvalget besluttede den 11. december 2018 at udskyde udvidelsen af Kildehøj til åbning i 2024/2025. I et særskilt punkt på dagsordenen anmodes om flytning af det afsatte rådighedsbudget fra 2019/20 til 2024/25. Det forventede forbrug i 2019 svarer til de afholdte udgifter til projektarbejde.

 

 • Velfærdsteknologipuljen: 500.000 kr. forventes anvendt til bedre brug af digitale løsninger i Sundhed og Ældre i 2019.

 

 

Bevillingsmæssige ændringer

 

 • Ultimo 2018 udarbejdede Social, Sundhed og Beskæftigelse forslag til ny organisering af opgaveporteføljen i forvaltningen. Forslagene blev forelagt og godkendt i Social- og Sundhedsudvalget den 11. december 2018 og Beskæftigelsesudvalget den 5. december 2018. De organisatoriske tilpasninger i SSB medfører en indstilling om bevillingsmæssige omplaceringer af budgetmidler fra Serviceområde 13, Handicap og Psykiatri til henholdsvis Serviceområde 18, Sundhed og Ældre og Serviceområde 17, Forsørgelse og Beskæftigelse i 2019. De budgetmæssige omplaceringer, herunder udmøntningen af de skønnede besparelser i forbindelse med organisationstilpasningerne, er beskrevet og specificeret i et bilag.

For budgetårene 2020 og frem vil omplaceringer i forbindelse med organisationstilpasningerne indgå i Økonomi- og Erhvervsudvalgets videre behandling af den tekniske rammeudmelding for budget 2020-23 den 17. juni 2019.

 

 • På Byrådets møde den 18. december 2018 blev vedtaget en række spareforslag på Sundhed og Ældres område til løsning af de økonomiske udfordringer på Handicap- og Psykiatriområdet. Forslagenes helårseffekt på 7 mio. kr. tilføres Serviceområde 13, Handicap og Psykiatri fra 2019 og frem via en budgetomplacering fra Serviceområde 18, Sundhed og Ældre.

 

 • Sørvad Plejecenter og Plejecenter Kastaniegården har modtaget puljemidler fra Sundhedsstyrelsen, 62.000 kr., til finansiering af et læringsforløb tilrettelagt og afviklet af værdighedsrejseholdet. Projektet er forelagt Social- og Sundhedsudvalget på mødet den 20. februar 2019. Der indstilles en indtægts- og tilsvarende udgiftsbevilling i 2019 på beløbet.

 

 • Fuglsangsø Centret har af Sundheds- og Ældreministeriet fået bevilget 147.000 kr. i 2019 til, at beboerne på plejecentret kan få besøg af to professionelle omsorgsklovne. Projektet er forelagt Social- og Sundhedsudvalget på mødet den 20. februar 2019. Der indstilles en indtægts- og tilsvarende udgiftsbevilling i 2019 på beløbet.

 

Summen af de ovenfor beskrevne bevillingsmæssige ændringer vedrørende Social- og Sundhedsudvalgets området fremgår af tabellen nedenfor.

 

 

Indstilling

Direktøren for Social, Sundhed og Beskæftigelse indstiller,

at Social- og Sundhedsudvalget godkender de anførte bevillingsmæssige ændringer jf. sagsfremstillingen,

 

at Social- og Sundhedsudvalget tager stilling til, hvorvidt der skal tages initiativ til yderligere korrigerende handlinger med henblik på håndtering af det forventede merforbrug på Serviceområde 13, Handicap og Psykiatri,

 

at budgetopfølgningen pr. 31. marts 2019 i øvrigt tages til efterretning og indgår i den samlede budgetopfølgning, som behandles henholdsvis i Økonomi- og Erhvervsudvalget den 17. juni 2019 og i Byrådet den 25. juni 2019.
Direktøren for Social, Sundhed og Beskæftigelse indstiller,

Beslutning

Godkendt som indstillet.

 

Social- og Sundhedsudvalget vil på ekstraordinært møde den 24. juni 2019 blive præsenteret for et oplæg til en analyse af Serviceområdet 13 – Handicap og Psykiatri (jf. budgetforliget for 2019) for, hvordan merforbruget på serviceområdet kan håndteres i et flerårigt perspektiv.

 

Budgetmålene for 2020 vil indgå i overvejelserne.

 

Anne Marie Christensen forbeholder sig sin stilling til sagen, indtil Byrådets samlede behandling af forårsopfølgningen for 2019.

Bilag

 • Økonomisk fordeling organisationstilpasninger - indstilling udvalg