Udvalg: Social- og Sundhedsudvalget
Mødedato: 28. november 2012
Mødested: C3.40

Dagsordenpunkter

140. Møde med Ældrerådet

Sagsnr.: 00.00.00-P19-1024-07 Sagsbehandler: Lotte Mikkelsen  

Møde med Ældrerådet

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Øvrige sagsbehandlere: -

Sagsfremstilling

Der er aftalt fællesmøde mellem Social- og Sundhedsudvalget og Ældrerådet onsdag den 28. november 2012 kl. 8.45 til 9.45.

 

Ældrerådet ønsker følgende punkter drøftet:

 

Borgernes betaling i forbindelse med flytning fra et plejehjem til et nyt plejecenter.

 

Ændring i antal pladser på FuglsangSø Centret - har ikke været til høring i Ældrerådet.

 

Effekten af Ældrerådets indsats.

 

Omsorgen for ensomme ældre.

 

Det nære sundhedsvæsen - strategien - hvordan udføres det i praksis.

 

Magtanvendelse - flyt uden samtykke (pkt. 115 på SOS den 12/9-12)

 

Godkendelse af huslejer 2013 for de kommunale ældre- og plejeboliger (pkt. 116 på SOS den 12/9-12).

 

Indstilling

Direktøren for Social, Sundhed og Beskæftigelse indstiller,

at de nævnte punkter drøftes med Ældrerådet.
Direktøren for Social, Sundhed og Beskæftigelse indstiller,

Beslutning

Drøftet.
De konkrete bemærkninger / drøftelser vil indgå i det videre arbejde. Temaet "omsorgen for ensomme ældre" dagsordensættes til et kommende udvalgsmøde / temamøde til nærmere drøftelse.

 

141. Forslag til anvendelse af pulje til udviklingsinitiativer og velfærdsteknologi inden for ældre, handicap og psykiatri

Sagsnr.: 00.30.10-S00-2-12 Sagsbehandler: Anne Marie Muff Grønkjær  

Forslag til anvendelse af pulje til udviklingsinitiativer og velfærdsteknologi inden for ældre, handicap og psykiatri

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 
 x
 
 
 
 
 x
 

 

Øvrige sagsbehandlere: -

Sagsresume

Forslag til anvendelse af afsat puljebeløb på 10 mio. kr. i 2013 til udviklingsinitiativer og velfærdsteknologi inden for ældre, handicap og psykiatri.

Sagsfremstilling

Social- og Sundhedsudvalget blev den 12. september 2012 forelagt en række forslag til udviklingsinitiativer på Serviceområde 13, Handicap og Psykiatri og Serviceområde 18, Sundhed og Ældre, som kunne ses i relation til de sparede afdrag på 2010-gæld, som var til rådighed i budget 2012.


Det blev dengang besluttet at finansiere tre konkrete 2012-udfordringer af midlerne og søge resten overført til budget 2013. Prioriteringen af de fremsatte udviklingsforslag blev dermed udsat.


Siden da er der som en del af budgetforliget for budget 2013 blevet afsat en pulje på 10 mio. kr. i 2013 til udviklingsinitiativer og velfærdsteknologi inden for ældre, handicap og psykiatri.  


Puljen fremgår af budget 2013 med henholdsvis 5 mio. kr. på Serviceområde 13, Handicap og Psykiatri og 5 mio. kr. på Serviceområde 18, Sundhed og Ældre.

 

Administrationen har siden september arbejdet videre med konkrete forslag til anvendelse af puljen.

 

Fastsættelse af størrelsen på det puljebeløb med "forsøgsmidler", som koordinationsgruppen for velfærdsteknologi i Social, Sundhed og Beskæftigelse kan disponere over, indgår i prioriteringen jfr. indstilling i sag forelagt Social- og Sundhedsudvalget den 31. oktober 2012 under overskriften "Velfærdsteknologi i Social, Sundhed og Beskæftigelse - koordinering af indsatsen". (Sagen er vedlagt som bilag.)
 
Velfærdsteknologi-begrebet blev i forbindelse med behandlingen af ovenfor nævnte sag defineret således:
 
"Velfærdsteknologi er brugerrettet og understøtter og forstærker for eksempel tryghed, sikkerhed, daglige gøremål og mobilitet i brugerens daglige færden. Der er tale om teknologiske hjælpemidler, som er kendte, men som bliver brugt i nye sammenhænge, men også teknologiske hjælpemidler, som er nye og ikke kan karakteriseres som almindelige forbrugsgoder."
 
De konkrete forslag vedrørende "Velfærdsteknologi" er i tråd med denne definition.

 

Således foreligger der nu følgende emner til politisk prioritering:

 

[image]

 

Uddybende beskrivelser af de enkelte forslag er vedlagt som bilag.  

 

Der ønskes en politisk prioritering af, hvilke af de fremsatte forslag der skal iværksættes for de afsatte puljemidler i 2013.

 

Herudover en drøftelse af, hvordan ældre- og handicaprådene bedst muligt involveres i den videre proces.

Indstilling

Direktøren for Social, Sundhed og Beskæftigelse indstiller,

at størrelsen på den pulje, som koordinationsgruppen for velfærdsteknologi i Social, Sundhed og Beskæftigelse kan disponere over, fastsættes.

 

at der herefter udvælges de konkrete projekter, der ønskes iværksat med finansiering fra den afsatte pulje på 10 mio. kr. i budget 2013.

 

at der sker drøftelse af, hvordan ældre- og handicaprådene involveres i den videre proces.

 

at sagen videresendes til orientering for Økonomi- og Erhvervsudvalget.
Direktøren for Social, Sundhed og Beskæftigelse indstiller,

Beslutning

Udsat.

Bilag

 • Forslag SO 13
 • Forslag SO 18
 • SOS pkt. 128 af 31-10-2012 - Velfærdsteknologi i SSB - koordinering af indsatsen
 

142. Skæve boliger i Bethaniagade

Sagsnr.: 27.45.04-G01-1-12 Sagsbehandler: Ulla Bitsch Andersen  

Skæve boliger i Bethaniagade

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 
 X
 
 
 
 
 X
 

 

Øvrige sagsbehandlere: -

Sagsresume

Blå Kors Danmark ønsker at indlede et samarbejde med boligselskabet Fruehøjgaard om at ombygge en ejendom i Bethaniagade, som i dag er indrettet med 14 værelser og udlejes af Blå Kors Danmark til hjemløse.

 

Boligselskabet Fruehøjgaard og Blå Kors Danmark vil ombygge ejendommen til at indeholde 7 mindre lejligheder, hvoraf de 3 kan rumme plejekrævende beboere. Projektet betinges af, at Herning Kommune vil stå for visitationen og dermed også garantere huslejebetaling og udgifter ved mislighold og restancer. Formodet årlig udgift på 236.000 kr.

Sagsfremstilling

Ejendommen i Bethaniagade er nedslidt og værelserne er meget små. Desuden er det i dag sådan, at folkeregistrering på adressen Bethaniagade 28 betyder, at Herning Kommune overtager handle- og betalingsforpligtelse på borgere, som kommer fra andre kommuner.

Blå Kors Varmestue har fremsendt en projektbeskrivelse, som gengives nedenfor.

 

Projektbeskrivelse:

Blå Kors Varmestue har igennem en lang årrække udlejet værelser til hjemløse. Udlejningen er foregået i Bethaniagade nr. 28. Lejlighederne i stuen og på 1. sal er udlejet som værelser sammen med de værelser der altid har været på 2. sal. Der er til sammen 14 værelser, der på hver etage skal dele køkken og bad.
Efter 25 år er bygningen nedslidt og skal renoveres. Værelserne er ikke længere i en stand, hvor de er egnet til udlejning.
I de sidste år har det været vanskeligere at få etableret ro på den enkelte etage, hvor en del uro kommer i forbindelse med at beboerne skal dele køkken og bad.
  
Brugergruppen i dag 
Brugergruppen, der har brugt værelserne i nr. 28 i Bethaniagade, er hjemløse. Deres hjemløshed skyldes mange forskellige årsager. De hyppigste årsager er misbrug og en ikke altid diagnosticeret psykisk lidelse, som sammen med misbruget ikke kan behandles. Der har været forsøgt en boligløsning med en almindelig lejlighed, men det er meget ofte endt med udsmidning, misvedligeholdt lejlighed og boliggæld. At bo på et værelse i nr. 28 er ikke nogen god løsning, men for mange har det været eneste mulighed for at få tag over hovedet.
 
Der er derfor et behov for at ombygge nr. 28 til små lejligheder med eget bad og køkken samtidig med, at en social vicevært yder daglig støtte til beboerne.
Ombygningen søges gennemført med støtte fra Socialministeriet pulje for ”skæve boliger”. Der ydes et tilskud på 400.000 kr. pr. lejlighed. Boligforeningen Fruehøjgård er ejer af projektet og er ansvarlig for etableringen i samarbejde med Blå Kors Varmestue. Boligforeningen Fruehøjgård vil foretage de nødvendige ansøgninger om tilladelser og støtte fra puljen til ”skæve boliger”. 
 
Størrelse 
Der er mulighed for at etablere 7 lejligheder i forskellige størrelser fra 29 m2 til 40 m2.

Der vil i etableringen blive taget hensyn til, at lejligheder i stuen på længere sigt kan bruges som plejeboliger. Etableringen sker efter det regelsæt, der er ved etablering af skæve boliger. Der er et loft over huslejen på 3000 kr. Der må misbruges i lejligheden og der skal være helt særlige grunde til en udsmidning. Det er erfaringen fra andre projekter med ”skæve boliger”, at misbruget bliver mindre og beboerne i de ”skæve boliger” bliver bedre til at tage ansvar for eget liv. 
  
Etablering 
Boligerne etableres i henhold til bekendtgørelse nr. 138 af 17/2/2009, om tilskud til fremme af udviklingen af almene boliger til særlig udsatte grupper (skæve boliger).
Indretning og udformning vil ske i tæt samarbejde med de kommende beboere, Blå Kors Varmestue og Herning Kommune.
Boligerne etableres som en afdeling under Boligselskabet Fruehøjgaard, med visitationsret fra Herning Kommune. Herning Kommune stiller dermed sikkerhed for betaling af husleje.
  
Brugergruppen i fremtiden 
I debatten om hjemløse anvendes ofte to betegnelser; nemlig hjemløs og funktionelt hjemløs, hvor
1. Hjemløse set i snæver boligmæssig sammenhæng kan forstås som en person, som ikke råder over sin egen bolig og som bor på en § 110-boform eller på gaden
2. Funktionelt hjemløse er en person, der råder over egen bolig, men som ikke formår at gøre sin bolig til et hjem eller som af andre årsager ikke kan/vil opholde sig der
 
Bag disse to typer af hjemløse, hvor boligproblemet fremtræder i betegnelsen, ”gemmer” sig imidlertid det faktum, at der for det første er tale om mennesker med meget komplekse sociale og psykiske problemer og meget ofte misbrugsproblemer, som spiller en afgørende rolle for deres adfærd og livsstil.
Det kan være vanskeligt at afgøre om hjemløsheden er en konsekvens af de komplekse problemer, eller om problemerne er en konsekvens af hjemløsheden.
 
For det andet at hjemløse også rummer nogle af de tungeste og mest behandlingskrævende klienter i det sociale, somatiske og psykiatriske behandlingssystem. Der er ofte tale om mennesker, som dropper ud af - ikke får adgang til – de relevante behandlingstilbud eller som cirkulerer mellem behandlingstilbuddene, fordi de vurderes som værende belastende, eller fordi de er bærere af flere diagnoser (de såkaldt dobbeltdiagnosticerede).
Hjemløsebetegnelsen omfatter således både mennesker, som af mange forskellige grunde er hjemløse eller funktionelt hjemløse og mennesker, som cirkulerer mellem forskellige behandlingstilbud. Ud over boligmæssige vilkår er der tale om mennesker med mere eller mindre komplekse sociale og psykiske problemer, herunder ofte også misbrugsproblemer, som spiller en afgørende rolle for deres adfærd og livsstil.
 
Når talen er om hjemløse, er der snarere end at være tale om en gruppe, tale om forskellige individuelle personer med hver deres sociale baggrund, forskellige helbredsmæssige og psykiske problemer og forskellige misbrugsproblemer. Citat fra ”Boliger og hjem for særligt udsatte”.
 
Blandt de mest udsatte brugere af forskellige tilbud i Herning kommune kendes navne på op mod 10 borgere, som lever et liv som hjemløs og hvor de tilbud, der er sat i gang, ikke har fungeret.
Det er først og fremmest blandt de 10 borgere fra Herning kommune lejerne af de 7 skæve boliger vil blive fundet. De er hjemløse, i misbrug og har kontakt til flere indsatsområder i kommunen (Misbrugscenteret, Hjemløseteamet, Varmestuen, SKP, Hjemmeplejen o. lign.) Endelig er der nogle få personer mellem de 10, som kun i perioder kan gøre brug af ovenstående tilbud. Enten kan de ikke finde ud af at bruge tilbuddet eller de bliver bortvist på grund af en for vanskelig eller voldelig adfærd. 
 
Støttebehov 
Til projektet vil der blive tilknyttet støttetimer fra lov om social service § 85 og i form af en social vicevært. Hertil kommer tildeling af hjemmepleje i henhold til gældende regler og serviceniveau. Det er støtte- og plejeopgaver, der rækker lige fra personlig hygiejne og rengøring af lejligheden til støtte i kontakten til de andre beboere i huset og øvrige kontakter til f.eks. læge og politi.
 
Det er erfaringen fra lignende projekter i andre kommuner, at der vil blive et mindre behov for forskellige indsatsområder på den enkelte borger. Mindre brug af sygehusindlæggelser, mindre behov for ophold på afrusningstilbud uden for kommunen, bedre sundhedstilstand og generelt mindre misbrug og deraf mindre kriminalitet.
Resultatet skyldes en kombination af ordnede boligforhold, som kan rumme beboeren og støtte i hverdagen til at få mere orden på de personlige forhold. Det giver ro i dagligdagen og mindre stress. Tilsammen bringer det ofte beboeren ind i en selvforstærkende, positiv udvikling.  

Såfremt Herning Kommune godkender projektet, herunder accepterer at skulle have anvisningen og dermed den løbende forpligtelse til at sikre huslejeindbetaling, vil Blå Kors og boligselskabet Fruehøjgaard arbejde videre med projektet.

 

Økonomi

Der bliver tale om 7 boliger i størrelsesorden 29-40 m2. Beboerne betaler indskud på typisk 3 gange husleje.

Typisk vil beboerne blive boende i en del år, så der er måske 1-2 lejligheder, som skal gøres op pr. år med en udgift på gennemsnitligt 200.000 kr. i forventet tab pr. år.

 

Herudover kommer tab på husleje, som følge af manglende betaling inden evt. udsættelse. Beløbet anslås til 36.000 kr., svarende til et års leje på 1 af de 7 lejligheder. 

 

Etablering af "Skæve boliger" kan således betyde en merudgift på om imod 236.000 kr. Det afhænger dog helt af beboersammensætningen. Hvis de boligerne i konkrete tilfælde er et alternativ til døgntilbud, kan der omvendt være tale om en mindreudgift. Finansieringen sker inden for rammerne af serviceområde 13, nærmere bestemt fra eksternt køb af pladser på længerevarende tilbud til aktive misbrugere, som ikke forventes at kunne bo i egen bolig som følge af aktivt misbrug og meget uhensigtsmæssig adfærd.

Økonomi

236.000 kr. finansieres fra serviceområde 13.

Indstilling

Direktøren for Social, Sundhed og Beskæftigelse indstiller,

at Social- og Sundhedsudvalget godkender projektet, herunder at skulle have anvisningen og dermed den løbende forpligtelse til at sikre huslejebetaling.
Direktøren for Social, Sundhed og Beskæftigelse indstiller,

Beslutning

Udsat.

 

143. Handleplan Bytoften

Sagsnr.: 00.00.00-G01-1-12 Sagsbehandler: Ejnar Tang  

Handleplan Bytoften

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 
 X
 
 
 
 
 
 

 

Øvrige sagsbehandlere: -

Sagsresume

Social- og Sundhedsudvalget godkendte på møde d. 30. maj 2012 en række forskellige handlemuligheder, som fremadrettet skulle sikre en stabil drift af Bytoften, økonomisk og organisatorisk, herunder bl.a.

 • Etablering af en task force på tværs af Herning Kommunes afdelinger, hvor Bytoftens bestyrelse og ledelse kan trække på bistand til løsning af HR problemstillinger, juridiske og økonomiske spørgsmål.

 • Tilbud om et uvildigt konsulentfirma, som skulle yde Bytoften bistand, til sikring af driftsgrundlaget, på baggrund af en kritisk gennemgang og vurdering af nuværende arbejdsgange, pædagogisk praksis og økonomisk styring.

 • En styrkelse af bestyrelsen, gennem en midlertidig tilførelse af økonomiske, juridiske og ledelsesmæssige kompetencer.

 • Gennemførelse af ekstraordinære budgetopfølgninger.


Der har siden været arbejdet med alle elementer. Før sommerferien indgik Bytoften aftale med konsulentfirmaet MUUSMANN om at forestå bistand til Bytoften. Det har resulteret i en handleplan, hvor der gives en række konkrete handlingsanvisninger.

Sagsfremstilling

Bytoftens bestyrelse, Bytoftens ledelse og Herning Kommune har arbejdet sammen om at finde løsninger på de mange udfordringer, som Bytoften står overfor.

Der er nedsat en styregruppe med bestyrelsesformanden, forstanderen, handicap- og psykiatrichefen og konsulenter fra MUUSMANN . På styregruppemøde d. 8. oktober fremlagde MUUSMANN  en udredning og analyse af forholdene. På den baggrund er der i begyndelsen af november udarbejdet en handleplan.
Her indgår følgende hovedelementer:

 • Ledelse og ledelsesstruktur

 • Serviceniveau

 • Samarbejde

 • Økonomi

  Inden iværksættelse af handleplanen har Bytoftens bestyrelse på et ekstraordinært bestyrelsesmøde d. 30. oktober 2012 vurderet, at det er nødvendigt at gennemføre ændringer i ledelsen, og den tidligere forstander er efter gensidig overenskomst fratrådt stillingen. Der er i stedet konstitueret en ny forstander og en afdelingsleder på døgnafdelingerne, frem til udgangen af 2013. Bytoftens bestyrelse og den nye ledelse skal i samarbejde med Herning Kommune i løbet af 2013 reetablere et sikkert driftsgrundlag for Bytoften.
   
  Der er i handleplanen opstillet formål, succeskriterier, konkrete aktiviteter, hvor ansvaret for udførelse er præciseret, tidsrammer, økonomi m.v. Der er i nedenstående gennemgang særlig fokus på de områder, hvor der forudsættes stillingtagen fra Social- og Sundhedsudvalget. Handleplanen er vedlagt dagsordenen som bilag.
   
  Ledelse og ledelsesstruktur
  Formålet er at revitalisere Bytoftens samlede ledelsesstruktur og varetagelsen af den samlede ledelsesopgave, så den bedst muligt understøtter håndteringen af de konkrete udfordringer, Bytoften står overfor nu og i fremtiden. Bytoftens ledelse omfatter både bestyrelsen, forstanderen, ledergruppen og til dels også koordinatorfunktionen.
   
  I forbindelse med indsættelse af en ny forstander på Bytoften, er arbejdet med de konkrete problemstillinger allerede igangsat i lederteamet.
   
  En af de problemstillinger, Social- og Sundhedsudvalget har haft fokus på, er ”fastlæggelse af bestyrelsens fremadrettede rolle og opgaver, nødvendige kompetencer og sammen-sætning og implementering af beslutninger herom”.
   
  Det konkretiseres således i handleplanen

 1. At Herning Kommune på politisk niveau grundlæggende skal tage stilling til, om man ønsker, at Bytoftens tilbud skal drives som selvejende eller kommunal institution. Det er helt afgørende for den fremadrettede indsats, at der sker en afklaring, og at der er ro om rammerne for organisationens drift.

 2. Hvis det er ønsket, at Bytoftens tilbud skal drives som selvejende institution, skal det overvejes på administrativt niveau i Herning Kommune, hvilke ændringer, der skal foretages i forvaltningernes måde at agere over for Bytoften, så forvaltningernes samspil med Bytoften er konsekvente i forhold til, at det er en selvejende institution.

 3. Bytoftens bestyrelse og i relevant omfang også Herning Kommune og forstanderen skal: (uddrag)

 • Overveje om bestyrelsen har den optimale sammensætning, struktur og størrelse i forhold til at kunne håndtere den nuværende situation og bringe institutionen succesfuldt ind i fremtiden.

 • Overveje hvordan bestyrelsen styrkes med strategiske, økonomiske og forretningsmæssige kompetencer.

 
Serviceniveau
Formålet er, at der i relation til Bytoftens tilbud besluttes, dokumenteres og implementeres en bæredygtig, tydelig og styrbar kobling/sammenhæng mellem den økonomiske ramme og det eksisterende serviceniveau.
 
Der skal bl.a. derfor etableres en rød tråd fra det serviceniveau, der fra politisk side ønskes i Herning Byråd, over den administrative myndighed og visitation i Herning Kommune til det operationelt udførende niveau på Bytoften.
 
Opgaven er udarbejdelse af ydelsesbeskrivelser og prioriteringstrappe, som skal medvirke til forventningsafstemning omkring serviceniveau for ledere, medarbejdere, beboere og brugere, der er forankret på Bytoften. Herning Kommunes rolle er at fastlægge et overordnet serviceniveau, som tager stilling til, hvilken ydelse Bytoften skal levere som specialinstitution.
 
Samarbejde
Formålet er at skabe tillid, fælles forståelse og en konstruktiv og proaktiv dialog i samarbejdet mellem Herning Kommune og Bytoften - på topledelsesniveau og blandt nøglepersoner i bredere dele af organisationen. I tilknytning hertil skal der arbejdes med

 • En samarbejdsorienteret kommunikation mellem Herning Kommune, bestyrelsen for Bytoften og ledere og medarbejdere på Bytoften,

 • Bytoften skal have en fast referenceperson i den centrale forvaltningsledelse på psykiatri- og handicapområdet,

 • Der skal gennemføre faste og hyppige koordinationsmøder mellem forvaltningen og ledelsesteamet på Bytoften.

 
Den politiske afklaring af om Bytoften skal være en selvejende eller en kommunal institution, er et centralt element i samarbejdet.
 
Økonomi
Formålet er at finde en løsning på håndteringen/finansieringen af det akkumulerede underskud på ca. 7-8 mio. kr., hvor alle relevante muligheder har været bragt i spil.
 
Der skal arbejdes med:

 • supplerende besparelser ved effektiviseringer af arbejdsgange i driften og en generel revurdering af omkostningssiden

 • proceseffektviseringer

 • salg af ejendom

 • korrektioner i ressourcetildelingsmodellen,

 • afdragsordning over en længere årrække i forhold til Herning Kommune.

 • hel eller delvist eftergivelse af beløbet,

 • finansiering af de omkostninger, Bytoften har haft til revitalisering af ledelsesstrukturen:

Bytoftens ledelse skal udarbejde et beslutningsoplæg til bestyrelsen om håndtering af det akkumulerede underskud på 7-8 mio. kr., der efter bestyrelsens behandling drøftes i styregruppen, forinden der fremsendes en endelig indstilling til Social- og Sundhedsudvalget.
 
Der er fastlagt tidsplaner for hvert enkelt indsatsområde. Arbejdet er igangsat, men der er fastlagt en tidsramme til udgangen af marts 2013. Social- og Sundhedsudvalget vil i den kommende periode blive løbende orienteret, og handleplanen vil blive omsat i konkrete beslutningsforslag, herunder også de beslutninger, der skal træffes i Social- og sundhedsudvalget.

Det er i det videre arbejde med handleplanen væsentligt, at Social- og Sundhedsudvalget drøfter handleplanens enkelte elementer, herunder ikke mindst de foreløbige beslutningstemaer, som Social- og Sundhedsudvalget skal tage stilling til.

 

Aktuel status

Der er i tilknytning til handleplanen igangsat en række konkrete initiativer, som udbygges og udmøntes i de komende måneder. Social- og Sundhedsudvalget vil blive løbende orienteret og inddraget med beslutningspunkter, hvor det er nødvendigt.

 

Helt aktuelt har Arbejdstilsynet aflagt tilsynsbesøg d. 17. november 2012. Arbejdstilsynet var tilfredse med de initiativer der er taget for at rette op på arbejdsmiljøet, påbudssagen er sat i bero og der vil blive gennemført et nyt opfølgende besøg i foråret.

Indstilling

Direktøren for Social, Sundhed og Beskæftigelse indstiller,

at sagen drøftes.
Direktøren for Social, Sundhed og Beskæftigelse indstiller,

Beslutning

Social- og Sundhedsudvalget har drøftet sagen og imødeser, at elementerne i handleplanen nu følges.
 
Social- og Sundhedsudvalget har respekt for de nødvendige beslutninger, som bestyrelsen for Bytoften allerede har truffet, men der kræves mange flere, og det er Social- og Sundhedsudvalgets klare forventning, at de beslutninger der skal tages i den nærmeste fremtid bliver taget og bliver taget med fokus på beboerne og personalet på Bytoften.
 
Social- og Sundhedsudvalget ønsker status for arbejdet med handleplanen på hvert af de kommende møder.

Bilag

 • Handleplaner for udviklingsarbejdet vedrørende varetagelsen af Bytoftens opgaver - af 12
 

144. Nyt mødetidspunkt for mødet den 20. februar 2013

Sagsnr.: 00.22.04-G01-2-12 Sagsbehandler: Lotte Mikkelsen  

Nyt mødetidspunkt for mødet den 20. februar 2013

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Øvrige sagsbehandlere: -

Sagsfremstilling

Mødetidspunktet kl. 8.30 for mødet den 20. februar 2013 skal ændres på grund af afbud fra Venstres gruppe. Det foreslås, at mødetidspunktet ændres, så mødet starter kl. 13.00.

Indstilling

Direktøren for Social, Sundhed og Beskæftigelse indstiller,

at mødet den 20. februar 2013 starter kl. 13.00.
Direktøren for Social, Sundhed og Beskæftigelse indstiller,

Beslutning

Godkendt som indstillet.

 

145. Meddelelser fra formanden og udvalgets medlemmer

Sagsnr.: 00.00.00-P19-2089-07 Sagsbehandler: Sigga Kristensen  

Meddelelser fra formanden og udvalgets medlemmer

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Øvrige sagsbehandlere: -

Beslutning

Ikke behandlet.