Udvalg: Social- og Sundhedsudvalget
Mødedato: 28. november 2012
Mødested: C3.40

Dagsordenpunkter

141. Forslag til anvendelse af pulje til udviklingsinitiativer og velfærdsteknologi inden for ældre, handicap og psykiatri

Sagsnr.: 00.30.10-S00-2-12 Sagsbehandler: Anne Marie Muff Grønkjær  

Forslag til anvendelse af pulje til udviklingsinitiativer og velfærdsteknologi inden for ældre, handicap og psykiatri

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 
 x
 
 
 
 
 x
 

 

Øvrige sagsbehandlere: -

Sagsresume

Forslag til anvendelse af afsat puljebeløb på 10 mio. kr. i 2013 til udviklingsinitiativer og velfærdsteknologi inden for ældre, handicap og psykiatri.

Sagsfremstilling

Social- og Sundhedsudvalget blev den 12. september 2012 forelagt en række forslag til udviklingsinitiativer på Serviceområde 13, Handicap og Psykiatri og Serviceområde 18, Sundhed og Ældre, som kunne ses i relation til de sparede afdrag på 2010-gæld, som var til rådighed i budget 2012.


Det blev dengang besluttet at finansiere tre konkrete 2012-udfordringer af midlerne og søge resten overført til budget 2013. Prioriteringen af de fremsatte udviklingsforslag blev dermed udsat.


Siden da er der som en del af budgetforliget for budget 2013 blevet afsat en pulje på 10 mio. kr. i 2013 til udviklingsinitiativer og velfærdsteknologi inden for ældre, handicap og psykiatri.  


Puljen fremgår af budget 2013 med henholdsvis 5 mio. kr. på Serviceområde 13, Handicap og Psykiatri og 5 mio. kr. på Serviceområde 18, Sundhed og Ældre.

 

Administrationen har siden september arbejdet videre med konkrete forslag til anvendelse af puljen.

 

Fastsættelse af størrelsen på det puljebeløb med "forsøgsmidler", som koordinationsgruppen for velfærdsteknologi i Social, Sundhed og Beskæftigelse kan disponere over, indgår i prioriteringen jfr. indstilling i sag forelagt Social- og Sundhedsudvalget den 31. oktober 2012 under overskriften "Velfærdsteknologi i Social, Sundhed og Beskæftigelse - koordinering af indsatsen". (Sagen er vedlagt som bilag.)
 
Velfærdsteknologi-begrebet blev i forbindelse med behandlingen af ovenfor nævnte sag defineret således:
 
"Velfærdsteknologi er brugerrettet og understøtter og forstærker for eksempel tryghed, sikkerhed, daglige gøremål og mobilitet i brugerens daglige færden. Der er tale om teknologiske hjælpemidler, som er kendte, men som bliver brugt i nye sammenhænge, men også teknologiske hjælpemidler, som er nye og ikke kan karakteriseres som almindelige forbrugsgoder."
 
De konkrete forslag vedrørende "Velfærdsteknologi" er i tråd med denne definition.

 

Således foreligger der nu følgende emner til politisk prioritering:

 

[image]

 

Uddybende beskrivelser af de enkelte forslag er vedlagt som bilag.  

 

Der ønskes en politisk prioritering af, hvilke af de fremsatte forslag der skal iværksættes for de afsatte puljemidler i 2013.

 

Herudover en drøftelse af, hvordan ældre- og handicaprådene bedst muligt involveres i den videre proces.

Indstilling

Direktøren for Social, Sundhed og Beskæftigelse indstiller,

at størrelsen på den pulje, som koordinationsgruppen for velfærdsteknologi i Social, Sundhed og Beskæftigelse kan disponere over, fastsættes.

 

at der herefter udvælges de konkrete projekter, der ønskes iværksat med finansiering fra den afsatte pulje på 10 mio. kr. i budget 2013.

 

at der sker drøftelse af, hvordan ældre- og handicaprådene involveres i den videre proces.

 

at sagen videresendes til orientering for Økonomi- og Erhvervsudvalget.
Direktøren for Social, Sundhed og Beskæftigelse indstiller,

Beslutning

Udsat.

Bilag

  • Forslag SO 13
  • Forslag SO 18
  • SOS pkt. 128 af 31-10-2012 - Velfærdsteknologi i SSB - koordinering af indsatsen