Udvalg: Social- og Sundhedsudvalget
Mødedato: 27. november 2013
Mødested: C3.40

Dagsordenpunkter

114. Godkendelse af privat botilbud

Sagsnr.: 27.30.00-K09-2-12 Sagsbehandler: Dorte Noesgaard  

Godkendelse af privat botilbud

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 
 x
 
 
 
 
 
 

 

Øvrige sagsbehandlere: -

Sagsresume

Fonden bag Bo-Selv søger om godkendelse til at modtage uge i alderen 14-18 med mulighed for forlængelse til det 23 år jf servicelovens §76, samt voksne i alderen 18-28 år.

 

Fonden er organiseret som en selvstændig enhed med egne medarbejdere og særskilt økonomi. Der ansøges om plads til 6 unge på ordinære pladser samt 3 unge i special projektpladser til afdæknings- og ventetidsløsninger.

Mål gruppen er unge med svære tilpasningsvanskeligheder og /eller diagnoser som ADHD, borderline-personlighed og andre lignende personlighedsforstyrrelser

Begrundelsen for ansøgning om oprettelse af Fonden Bo-Selv er, at Bo-Selv ApS i takt med løsningen af de nuværende opgaver, har fået en del forespørgsler på, hvorvidt de er i stand til at modtage unge i bofælleskabs lignende forhold. De har ligeledes haft henvendelser fra kommuner som ikke har ønsket at bruge Bo-Selv ApS, da de ikke er at finde på tilbudsportalen.

Bo-Selv ApS har eksisteret i ca. 2 år og har i dag 7 medarbejdere og 8 unge anbragt i efterværn og i ambulante tilbud. Bo-Selv ApS arbejder i øjeblikket primært med unge i egen bolig, efterværn eller enkeltmandsprojekter.

Stifterne af opholdsstedet er Bent Borg, Jan Oversø og Anders Christiansen.

 

Ansøger opfylder servicelovens betingelser for godkendelse og bør derfor godkendes.

Sagsfremstilling

Fondens formål er gennem individuel pædagogisk behandling, skoleundervisning og arbejds- og fritidstræning at muliggøre, at de unge kan begå sig i et mindre omfattende behandlingstilbud, hjemgives eller udsluses med eventuel efterværn samt at skabe mulighed for at lave et behandlingsmiljø til de unge som kan profitere af social træning i mindre bo enheder.
 
I forhold til voksenansøgningen (§107-midlertidige botilbud) er formålet at støtte beboeren i overgangen fra ung til voksen med det ansvar, der følger med dette. Dette for at afklare kommende indsatsbehov og dermed en afklaring af om borgeren på sigt vil være i stand til at flytte i egen bolig uden støtte eller med minimal støtte samt en afklaring af om borgeren skal visiteres til et mere vidtgående tilbud (§108-vedvarende botilbud).
 
Botilbuddet godkendes jf Lov om Social service §107 - midlertidige botilbud.

Opholdsstedet er godkendt på Børne- familieudvalgets møde d. 9. oktober 2013.
 
Målgruppe for unge i alderen fra 18 til 28 år.
Fælles for de unge er, at de har svære tilpasningsvanskeligheder. De unge kan være præget af en stærkt belastet psykosocial baggrund, med massive omsorgssvigt og tidlige skader på personligheden.

En stor del af de unge der i øjeblikket modtages i Bo-Selv ApS har haft en turbulent opvækst med mangelfuld skolegang, og forældre der har haft svært ved at varetage den basale omsorg for deres børn. Som følge af dette har de unge psykosociale problemer.

Dette kan give sig til udtryk ved kriminalitet, misbrug, asocial adfærd og sociale vanskeligheder som gør, at den unge ikke er i stand til at knytte bæredygtige kontakter til det eksisterende samfund. De unge vil ligeledes ofte have vanskeligheder med at klare de daglige gøremål, der skal til for at klare en selvstændig tilværelse.
 
Pædagogik og målsætning.
Den overordnede pædagogik er relations- og omsorgsarbejde, hvor indsatsen er bygget op omkring en bæredygtig relation/kontakt til den unge.

Pædagogikken er desuden baseret på, at den unge skal udvikle evnen til selvforvaltning, så vidt det er muligt. Udfordringerne tilføres den unge i et omfang og en hastighed der sikrer, at den unge kan overskue og honorere dem.

Bo-tilbuddet Bo-Selv møder den unge der, hvor han/hun er. På samme måde er ressourcebaseret pædagogisk arbejde, at tage afsæt i den enkelte unges kompetencer, muligheder og motivation og ud fra dette, i samarbejde med den unge, at opsætte realistiske og målbare mål, som afspejler sig i de unges handleplan og underbygges for den unge i hverdagen med strukturtavler og forudsigelighed.

Bo-Selv arbejder med en mentaliseringsbaseret pædagogisk tilgang. Mentalisering er at have fokus på egne og andres mentale tilstande, især i forbindelse med forklaring af adfærd.

Der arbejdes med strukturerede kontinuerlige unge samtaler, hvor den unges trivsel, fælles arbejdsmål og ønsker til fremtiden bearbejdes. Der arbejdes med reflekterende samtaler, hvilket vil sige, at den unge igennem samtalerne bibringes redskaber til forhåbentlig at realisere ønsker og drømme for fremtiden.

Personale
Det bestræbes at alle medarbejdere har en pædagogisk grunduddannelse. Der kan dispenseres for dette, såfremt den pågældende medarbejder har anden relevant uddannelse eller omfattende erfaring, som gør vedkommende særlig egnet til at arbejde med målgruppen.


Fysiske rammer. 
Fonden Bo-Selv råder over 2 lejede bygninger, som tilsynet har set og finder egnet til formåletDirektøren for Social, Sundhed og Beskæftigelse indstiller, 30. oktober 2013, pkt. 106:

at ansøgningen om oprettelse af botilbud jf Lov om Social Service §107 godkendes.

Social- og Sundhedsudvalget, 30. oktober 2013, pkt. 106:

Udsat.

 

Dorte Noesgaard deltager i sagens behandling.

Indstilling

Direktøren for Social, Sundhed og Beskæftigelse indstiller,

at ansøgningen om oprettelse af botilbud jf Lov om Social Service §107 godkendes.
Direktøren for Social, Sundhed og Beskæftigelse indstiller,

Beslutning

Godkendt som indstillet.

 

115. Godkendelse af udvidelse af pladser på eksisterende botilbud

Sagsnr.: 00.00.00-P19-268-09 Sagsbehandler: Dorte Noesgaard  

Godkendelse af udvidelse af pladser på eksisterende botilbud

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 
 x
 
 
 
 
 
 

 

Øvrige sagsbehandlere: -

Sagsresume

Fonden Sparta er godkendt af Herning Kommune og driver opholdssted og botilbud på flere adresser i kommunen samt en afdeling i Ikast-Brande Kommune.

Nuværende godkendelse er 9 pladser på botilbuddet. Sparta ønsker at udvide med 6 pladser til i alt 15 pladser.

 

Tilsynene på Sparta viser, at de lever op til deres eksisterende godkendelse, der er en høj faglighed og god standard på boligerne.  

 

Sparta opfylder servicelovens betingelser for godkendelse og bør derfor godkendes.

Sagsfremstilling

Sparta har haft stor søgning til deres botilbud, blandt andet fra de kommuner som har unge anbragt på Spartas opholdssted som ønsker, at de unge kan fortsætte på en §107 plads på botilbuddet (midlertidig botilbud).
 
Målgruppen
Personer (børn, unge og voksne), der er præget af massive omsorgssvigt med dertil hørende psykosociale problematikker. Desuden har disse personer manglende forståelse for gængse normer, regler og rammer. De har en asocial og destruktiv adfærd med indlæringsmæssige problemer.

 

Deres hverdag er præget af kriminalitet, misbrug, vold og følelsesmæssige afstumpethed, herunder tilknytnings- og kontaktforstyrrelser. Personerne kan have en ADHD diagnose eller gennemgribende udviklingsforstyrrelser, hvor en socialpædagogisk indsats med adfærdsregulerende støtte og strukturen i deres hverdag er bærende elementer i deres udvikling

 

Målgruppen omfatter ligeledes lettere udviklingshæmmede med dom til tilsyn. Fonden Sparta modtager ikke personer med diagnosen Asperger og aktive narkomaner.

Pædagogik
Spartas pædagogiske behandlingsarbejde udspringer af relations-, involverings- og konsekvens pædagogik. Igennem konfrontation, dialog og selvrefleksion fremmes den enkelte beboers positive udvikling. Der arbejdes målrettet med at frigøre ressourcer, bryde uhensigtsmæssige mønstre samt at modne beboeren til at træffe det gode valg.

 

De pædagogiske metoder er præget af, at beboeren oplever udvikling, at livet er værd at leve, livsglæde, føler sig trygge og har tillid til de samme omsorgsfulde voksne i hverdagen. Socialtræning er ligeledes en del af pædagogikken.

 

Det pædagogiske arbejde sker videre gennem Fonden Spartas behandlingsteam, bestående af 3 psykologer, psykiater og pædagogisk personale. Herved gives beboerne de bedste rammer for stabilitet, tryghed og fortsat positiv udvikling.
 
Fysiske rammer
Fonden Sparta har flere ejendomme, der er godkendt af Tilsynet. Sparta ser i øjeblikket på bygninger der passer til §107/108 tilbuddet (midlertidige / vedvarende botilbud). Disse skal godkendes af tilsynet inden de tages i brug.
 

Direktøren for Social, Sundhed og Beskæftigelse indstiller, 30. oktober 2013, pkt. 107:

at den ansøgte udvidelse med 6 pladser godkendes.Social- og Sundhedsudvalget, 30. oktober 2013, pkt. 107:

Udsat.

 

Dorte Noesgaard deltager i sagens behandling.

Indstilling

Direktøren for Social, Sundhed og Beskæftigelse indstiller,

at den ansøgte udvidelse med 6 pladser godkendes.
Direktøren for Social, Sundhed og Beskæftigelse indstiller,

Beslutning

Godkendt som indstillet.

 

116. Efterårsopfølgning 2013 på Social- og Sundhedsudvalgets område

Sagsnr.: 00.30.10-S00-2-12 Sagsbehandler: Anne Marie Muff Grønkjær  

Efterårsopfølgning 2013 på Social- og Sundhedsudvalgets område

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 
 x
 
 
 
 
 x
 x

 

Øvrige sagsbehandlere: -

Sagsresume

Efterårsopfølgning på baggrund af det konstaterede forbrug pr. 30. september 2013 forelægges Social- og Sundhedsudvalget til efterretning.

Sagsfremstilling

Administrationen har på baggrund af det konstaterede forbrug pr. 30. september 2013 (31. oktober 2013) foretaget budgetopfølgning på henholdsvis drifts- og anlægsudgifter på Social- og Sundhedsudvalgets område.

 

Drift:

Det forventede driftsregnskab for 2013 viser et samlet mindreforbrug på 8,268 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget pr. 30. september 2013 jfr. nedenstående tabel:

 

[image]

 

Mindreforbruget fordeler sig således mellem centrale konti, områder med selvforvaltning (decentrale enheder), områder uden for rammestyring samt pulje- og projektmidler:

 

[image]

 

Velfærdsteknologipuljen:

I budget 2013 er afsat 10 mio. kr. til velfærdsteknologi og udvikling. Der er p.t. et ikke-disponeret beløb på 1,8 mio. kr., som er fordelt med halvdelen på hvert serviceområde. Herudover forventes der forskydninger til 2014 på i alt 5,5 mio. kr. fordelt med 0,8 mio. kr. på Serviceområde 13, Handicap og Psykiatri og 4,7 mio. kr. på Serviceområde 18, Sundhed og Ældre. Puljemidlerne indgår således i efterårsopfølgningen med et samlet mindreforbrug på 7,3 mio. kr.

Mindreforbruget skyldes i væsentlig grad påholdenhed som følge af den ved halvårsregnskabet forventede overskridelse af det oprindelige budget 2013 på 7,2 mio .kr. (sanktionslovgivning).

Restbeløbet forventes overført til 2014 til færdiggørelse af de besluttede tiltag.

 

Uddybende bemærkninger til afvigelserne for de to serviceområder fremgår nedenfor.

 

Serviceområde 13, Handicap og Psykiatri:

På serviceområdet forventes et samlet merforbrug på 8,2 mio. kr., som fordeler sig således:

 

Centrale konti - merforbrug på 11,7 mio. kr.:

 • Køb af pladser udviser en merudgift på 9,7 mio. kr., hvilket er en stigning på 2,4 mio. kr. siden halvårsregnskabet.

  Dette til trods for, at der siden september er foretaget korrigerende handlinger i form af ændring af ressourcetildelingsmodellen til decentrale institutioner i forbindelse med overbelægning samt gennemgang af alle sager med henblik på sikring af korrekt matchning, pris m.v.

 • Statsrefusion i særligt dyre enkeltsager udviser en mindreindtægt på 2 mio. kr., hvilket stort set svarer til forventningen fra tidligere opfølgninger.

Begge forhold har konsekvenser fremadrettet, hvilket er beskrevet nærmere i særskilt sag på nærværende dagsorden.

Merforbruget i 2013 søges i størst muligt omfang håndteret i forbindelse med overførselssagen for 2013. Restmankoen forventes overført til 2014.

 

Selvforvaltningsområder (decentrale enheder) - merforbrug på 3,5 mio. kr.:

 • Bytoften forventer et merforbrug på 4,8 mio. kr., som skal ses i lyset af et overført merforbrug på 5,3 mio. kr. fra 2012.

 • Øvrige institutioner forventer et samlet mindreforbrug på 1,3 mio. kr.

Pulje til takstregulering - mindreforbrug på 4,6 mio. kr. (restpulje):

Der henstår i 2013 en restpulje på 4,6 mio. kr. afsat til takstreguleringer på rammeaftaleområdet. Takstberegningerne for 2014, som netop er afsluttet, viser, at der ikke skal ske takstnedsættelser i 2014 med træk fra puljen til følge. Restpuljen vil derfor kunne bringes i anvendelse til delvis dækning af merforbruget på de centrale konti.

 

Projekter med tilskud - mindreforbrug på 0,7 mio. kr.:

Der forventes forskydninger mellem 2013 og 2014 på 0,7 mio. kr. vedrørende projekter med ekstern finansiering. Beløbet forudsættes overført til 2014.

 

Herudover ændringer vedrørende velfærdsteknologipuljen, som er beskrevet ovenfor.

 

 

Serviceområde 18, Sundhed og Ældre: 

På serviceområdet forventes samlet set et mindreforbrug på 16,431 mio. kr., som fordeler sig således:

 

Områder uden for rammestyring - merindtægt på 2 mio. kr.:

Merindtægten vedrører huslejebetaling i ældreboliger. Området er styringsmæssigt udenfor rammestyring, idet indtægterne har direkte sammenhæng med udgifter på hovedkonto 7 og 8.

 

Centrale konti - mindreforbrug på 12,750 mio. kr.:

De centrale konti omfatter blandt andet visitationens budget til hjemmehjælp, mellemkommunale refusioner, friplejehjem, statsrefusion i særligt dyre enkeltsager, udgifter til elever, forskellige hjælperordninger, hjælpemidler og huslejetab.

 

Siden halvårsregnskabet er der foretaget tilpasninger som følge af forudsætningsændringer omkring lukning af Nørregades Plejehjem, ibrugtagning af Lind Pleje- og Aktivitetscenter, byggeri af Fuglsangsø Centret, borgere på friplejehjem.

 

Ændringerne har berørt både centrale og decentrale områder og betyder, at budgetterne nu på hele serviceområdet er i tråd med de faktiske forhold.

 

Afvigelsen på centrale konti har ændret sig fra et merforbrug på 1,9 mio. kr. ved halvårsregnskabet til et mindreforbrug på 12,750 mio. kr. ved efterårsopfølgningen. Ud over ovennævne tilpasninger er en væsentlig årsag til ændringen forskydninger omkring velfærdsteknologipuljen på 5,578 mio. kr. samt afsatte beløb til nøglebokse og nye smartphones på henholdsvis 3,881 mio .kr. og 2,396 mio. kr.

 

Der er orienteret om situationen omkring nøgleboksene på Social- og Sundhedsudvalgets møde den 30. oktober 2013.

 

Ændringerne omkring velfærdsteknologipuljen er beskrevet nærmere ovenfor.

 

Selvforvaltningsområder (decentrale enheder) - samlet mindreforbrug på 1,7 mio. kr.:

Selvforvaltningsområderne udviser ved efterårsopfølgningen et samlet mindreforbrug på 1,7 mio. kr., som fordeler sig jfr. tabellen nedenfor:

 

[image]

 

Mindreforbruget på områder med selvforvaltning er reduceret med ca. 6,3 mio. kr. siden halvårsregnskabet, hvilket primært skyldes de foretagne budgettilpasninger mellem centrale og decentrale konti, som er nærmere beskrevet tidligere.

 

Der blev overført i alt 5,6 mio. kr. fra 2012, og med det aktuelt forventede resultat vil der i løbet af 2013 være forbrugt 3,9 mio. kr. af overførslerne - primært til dækning af de stigende udgifter til hjemmesygepleje og genoptræning.

Madservice forventer p.t. et mindreforbrug på 2,3 mio. kr., som primært skyldes flere indtægter fra beboerbetalinger på plejecentre end budgetteret (højere belægningsprocent).

 

Presset på Centralkøkkenet i Herning, der leverer mad til borgere i eget hjem, er stadigt stigende som følge af borgere, der går over til privat leverandør. Den kommunale markedsandel er ultimo september faldet til 66,8 %.

Efterårsopfølgningen i relation til sanktionslovgivningen:

Sanktionslovgivningen tager afsæt i det oprindeligt vedtagne budget, og det forventede regnskab ved efterårsopfølgningen sammenholdt med dette budgettal viser jfr. tabellen nedenfor et mindreforbrug på 3,592 mio. kr.

 

[image]

 

Mindreforbruget indikerer umiddelbart, at der spares op af 2013-budgettet.

 

Ved halvårsregnskabet viste samme regnestykke et merforbrug på 7,233 mio. kr. - altså er der sket en forøgelse på ca. 10,5 mio. kr.

 

De væsentligste årsager til ændringen er mindreforbruget vedrørende velfærdsteknologipuljen, som er øget med 5,5 mio. kr. siden halvårsregnskabet, samt mindreforbruget på Serviceområde 18, Sundhed og Ældre på grund af forskydninger til 2014 vedrørende nøglebokse og indkøb af smartphones på i alt 6,3 mio. kr.  

 

Anlæg:

Det forventede anlægsregnskab for 2013 udviser ved efterårsopfølgningen et mindreforbrug på 25,716 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget jfr. nedenstående tabel :

 

[image]

 

Afvigelsen indeholder forskydninger vedrørende Fuglsangsø Centret, Koloritten samt projektpuljemidler, der skal overføres til 2014 - i alt netto ca. 1,8 mio. kr.

 

Den resterende afvigelse skyldes anlægsprojekter, hvor der har været mindreforbrug i forhold til de afsatte bevillinger - primært udvidelsen af Rosenholm, Lind Pleje- og Aktivitetscenter samt Lindegården. Anlægsregnskaberne for disse projekter forventes forelagt til godkendelse ultimo 2013.

 

 

Budgetomplaceringer: 

Der ønskes i forbindelse med halvårsregnskabet foretaget følgende budgetomplaceringer på Serviceområde 18, Sundhed og Ældre:

 

0,431 mio. kr. fra 05.35.40 til 05.32.32 som følge af omorganiseringen i Sundhed og Ældre. Bilområdet flytter fra hjælpemiddelenheden til visitationen.

 

1,071 mio. kr. fra 05.32.33 til 05.32.32 som følge af budgettilpasning til faktiske forhold i 2013 i Træning og Aktivitet (TAK).

 

 

Anne Marie Muff Grønkjær deltager under behandling af sagen.

Indstilling

Direktøren for Social, Sundhed og Beskæftigelse indstiller,

at der foretages budgetomplaceringer som beskrevet i sagen.

 

at merforbruget i 2013 på centrale konti på Serviceområde 13, Handicap og Psykiatri, i størst muligt omfang forsøges håndteret i forbindelse med overførselssagen, og at restmankoen overføres til 2014.

 

at efterårsopfølgningen i øvrigt tages til efterretning og indgår i den samlede efterårsopfølgning, der behandles henholdsvis i Økonomi- og Erhvervsudvalget den 9. december 2013 og i Byrådet den 17. december 2013.
Direktøren for Social, Sundhed og Beskæftigelse indstiller,

Beslutning

Godkendt som indstillet.

 

117. Budget 2014-2017 - Udfordringer på Serviceområde 13, Handicap og Psykiatri

Sagsnr.: 00.30.00-Ø00-1-13 Sagsbehandler: Anne Marie Muff Grønkjær  

Budget 2014-2017 - Udfordringer på Serviceområde 13, Handicap og Psykiatri

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 
 x
 
 
 
 
 x
 

 

Øvrige sagsbehandlere: -

Sagsresume

Status på forventede budgetudfordringer på Serviceområde 13, Handicap og Psykiatri i 2014 og frem forelægges for Social- og Sundhedsudvalget med henblik på stillingtagen til håndtering.
 
Sagen videresendes til orientering for Økonomi- og Erhvervsudvalget.

Sagsfremstilling

Der blev ved halvårsregnskabet for 2013, som blev forelagt Social- og Sundhedsudvalget den 14. august 2013, konstateret et forventet merforbrug på 10 mio. kr. vedrørende køb af pladser. På det efterfølgende møde i udvalget den 18. september 2013 blev der forelagt en nærmere analyse af årsagerne til budgetoverskridelsen samt en række forslag til korrigerende handlinger.
 
Siden september er der foretaget korrigerende handlinger i form af ændring af ressourcetildelingsmodellen til decentrale institutioner i forbindelse med overbelægning samt gennemgang af alle sager med henblik på sikring af korrekt matchning, pris m.v.
 
En fornyet opfølgning pr. 30 september 2013 viser til trods for de gennemførte handlinger et forventet merforbrug på 11,7 mio. kr.
 
Der er således sket en markant forværring af situationen siden halvårsregnskabet.
 
I forhold til håndtering af merforbruget i 2013 henvises til sagen vedrørende efterårsopfølgningen, som behandles som selvstændigt punkt på nærværende dagsorden.
 
Det konstaterede merforbrug har gennemslag fremadrettet, hvorfor der er foretaget nærmere vurdering af omfanget jfr. nedenstående tabel:
 
[image] 

 

Mankoen er opgjort under følgende forudsætninger:

 

 • Forventet udgift er med baggrund i faktiske personer indskrevet pr. medio november 2013. Udgiften er fremskrevet til 2014-niveau.

 • Tilgang af nye personer lig med afgang af personer i alle år (jfr. budgetforudsætninger for budget 2014-2017).

 • Personer på misbrugs- og udsatteområdet indgår ikke i opgørelsen, idet budgettet på disse områder vurderes at være i balance.

 • Takstnedsættelser på 2,5 % jfr. aftale i rammeaftaleregi slår fuldt igennem på køb i andre kommuner/regioner (eksternt køb) fra 2014. Køb på egne institutioner (internt køb) er beregnet med nye 2014-takster.

 • Ændringstiltag som følge af strukturanalysen har effekt med 2 mio. kr. i 2014, 4 mio. kr. i 2015, 5 mio. kr. i 2016 og 6 mio. kr. i 2017 (jfr. budgetforliget for 2013).

 • Den i 2013 foretagne ændring i ressourcetildelingsmodellen til decentrale enheder har nettoeffekt på 5 mio. kr. i 2014 og 3 mio. kr. fra 2015 og frem.

 • Øget fokus på revisitationer har varig effekt på 3 mio. kr. fra 2014 og frem.

 

  
Handlemuligheder i forhold til overskridelsen:
Der ses umiddelbart følgende handlemuligheder i forhold til den konstaterede budgetudfordring:
 

 1. At iværksætte sparerunde på serviceområdet snarest muligt med henblik på at neutralisere ubalancen.

 2. At udskyde håndtering af ubalancen til budgetlægningen for 2015-2018 med præsentation af problemstillingen og løsningsmuligheder på 1. budgetkonference primo april 2014.

 

Forslag 1 vil medføre, at der umiddelbart efter beslutning i udvalget igangsættes en proces med beskrivelse af konkrete forslag til besparelser/serviceforringelser på Serviceområde 13, Handicap og Psykiatri. Forslagene forventes at kunne forelægges Social- og Sundhedsudvalget primo 2014 med efterfølgende godkendelse i henholdsvis Økonomi- og Erhvervsudvalget og Byrådet.  

 

I forhold til forslag 2 henvises til budgetforliget for 2014, hvor der er aftalt følgende:  

 

Handicap og psykiatri 
Budgetforligspartierne anerkender, at handicap- og psykiatri-området kan have en økonomisk udfordring men vurderer, at Social- og Sundhedsudvalgets indsatser, opridset på mødet 18. september 2013, foreløbig tager hånd om udfordringen.
 
Forligspartierne følger situationen på området tæt, og den drøftes på budgetkonferencen i foråret 2014.  

 

I forlængelse af forslag 2 skal opmærksomheden henledes på, at der erfaringsmæssigt må forventes en forholdsvis lang responstid inden iværksatte besparelser slår fuldt igennem på grund af opsigelsesvarsler m.v.
 
Hermed vil en udskydelse af håndteringen til budgetlægningen for 2015 medføre en risiko for, at fuld effekt af iværksatte besparelser først kan forventes i 2015 med opsamling af et merforbrug i 2014 til følge.

 

Anne Marie Muff Grønkjær deltager under behandling af sagen.

Indstilling

Direktøren for Social, Sundhed og Beskæftigelse indstiller,

at der jfr. forslag 1 i beskrevne handlemuligheder iværksættes sparerunde med henblik på at neutralisere ubalancen hurtigst muligt.

 

at sagen videresendes til orientering for Økonomi- og Erhvervsudvalget.
Direktøren for Social, Sundhed og Beskæftigelse indstiller,

Beslutning

Godkendt som indstillet dog således, at Social- og Sundhedsudvalget anmoder administrationen om at udarbejde et katalog over muligheder med henblik på at løse udfordringen. Social- og Sundhedsudvalget er opmærksom på budgetforligsteksten.

 

118. Ældrerådets ønsker til fremtiden - tilbagemelding fra temadag

Sagsnr.: 27.69.40-G01-5-13 Sagsbehandler: Pia Ladefoged  

Ældrerådets ønsker til fremtiden - tilbagemelding fra temadag

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 
 x
 
 
 
 
 
 

 

Øvrige sagsbehandlere: -

Sagsresume

Ældrerådet afholdt temadag d. 1. oktober 2013, hvor der deltog 142 borgere, kommunalt ansatte, foredragsholdere og medlemmer af Ældrerådet.


I forbindelse med temadagen blev der indsamlet ønsker fra deltagerne til fremtidens indsatser på ældreområdet.

Social- og Sundhedsudvalget gives hermed en kort orientering om de fremsatte ønsker.

Sagsfremstilling

På Ældrerådets temadag afleverede 76 gæster i alt 136 ønsker. Ønskerne vedrører både mangler ved omsorgen for ældre i dag og ønsker til fremtiden. De indkomne ønsker spænder indholdsmæssigt bredt.

Generelt viser ønskerne, at den enkelte borgers forventninger og krav til hjælp er baseret på individuelle præferencer - afhængig af den enkelte borgers situation.

Nedenfor gengives nogle af de emner, som flest borgere har givet udtryk for:

 • tilstrækkelig bemanding til at varetage opgaverne på plejehjemmene og i hjemmene

 • et veluddannet personale

 • hjælp til selvhjælp til at blive boende i eget hjem efter eget ønske

 • hjælp til personlig pleje udføres af medarbejdere - ikke af teknologi 

 • IT og velfærdsteknologi kræver grundig vejledning, inden det sættes i værk  

 • maden laves på plejehjemmene, evt. i samarbejde med beboerne

 

Ønskerne fra Ældrerådets temadag kan ses i sammenhæng med anbefalingerne i "livskvalitet og selvbestemmelse på plejehjem" (Ældrerådskommissionen). Social- og Sundhedsudvalget drøftede anbefalingerne med Ældrerådet på mødet d. 12. september 2012, punkt 108.

Endvidere kan ønskerne ses i sammenhæng med anbefalingerne fra "fremtidens hjemmehjælp - ældres ressourcer i centrum for en sammenhængende indsats" (Hjemmehjælpskommissionen). I anbefalingerne lægges der vægt på en differentieret indsats og at indsatsen skal tilrettelægges i samarbejde med den enkelte borger, hvilket ønskerne fra Ældrerådets temadag også indikerer. Anbefalingerne fra Hjemmehjælpskommissionen vil være omdrejningspunkt for en temadrøftelse i 2014 jf. beslutning d. 18. september 2013, punkt 89.

Administrationen foreslår derfor, at materialet fra Ældrerådets temadag indgår i de fremtidige drøftelser på Ældreområdet.

Indstilling

Direktøren for Social, Sundhed og Beskæftigelse indstiller,

at orienteringen tages til efterretning.
at Social- og Sundhedsudvalget beslutter, at Ældrerådets materiale indgår i drøftelserne om fremtidige indsatser på ældreområdet.
Direktøren for Social, Sundhed og Beskæftigelse indstiller,

Beslutning

Godkendt som indstillet.

Bilag

 • Ældres ønsker til fremtiden oktober 2013
 

119. Lejerbo fremsender anlægsregnskab for 21 ældreboliger på Sabroesvej i Herning

Sagsnr.: 03.02.14-S55-1-13 Sagsbehandler: Grethe Wilmoes  

Lejerbo fremsender anlægsregnskab for 21 ældreboliger på Sabroesvej i Herning

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 
 x
 
 
 
 
 x
 x

 

Øvrige sagsbehandlere: Pia Colstrup, Anne Marie Muff Grønkjær

Sagsresume

Byrådet godkendte i december 2008, at Lejerbo skulle opføre 21 almene ældreboliger på Sabroesvej i Herning. Boligerne er opført til bofællesskab for udviklingshæmmede.

Herning Kommune ejer servicearealerne i bofællesskabet.

 

Lejerbo har fremsendt anlægsregnskab til godkendelse. Byggeriet er blevet billigere end forventet.    

Sagsfremstilling

Byrådet vedtog i forbindelse med budget for 2009, at det daværende bofællesskab for handicappede på Museumsgade 20 i Herning skulle nedlægges og erstattes af et nyt individuelt bofællesskab med 21 boliger på Sabroesvej i Herning.

 

Byrådet gav den almene boligorganisation Lejerbo tilsagn til at opføre 21 almene ældreboliger, dvs. godkendte såkaldt skema A, den 16. december 2008. Boligerne er opført i Lejerbos afdeling 825-0, Sabroesvej. Lejerbo har samtidig opført servicearealerne, der er ejet af kommunen.

 

Skema B er godkendt administrativt i marts 2010 indenfor de anlægsrammer, der er godkendt af Byrådet. Skema A er den forventede anlægsramme, skema B er den korrigerede anlægsramme efter udbud. Skema C er det endelige anlægsregnskab.

 

Der foreligger revisionsprotokol uden bemærkninger.

 

 
skema A
skema B
skema C
Bolig-del
  29,924 mio. kr.
     29,928 mio. kr.
   26,076 mio. kr.
Servicearealer
    2,790 mio. kr.
       2,655 mio. kr.  
     2,469 mio. kr.
= I alt
  32,714 mio. kr.
     32,583 mio. kr.
   28,545 mio. kr.

 

 

Anlægsregnskab jf. Herning Kommunes økonomisystem:

 

[image] 

 

Lejerbo oplyser, at forklaringen på, at byggeriet blev billigere end forventet er, at der har været en formelfejl i et skemaberegningsark for skema B. Skema B er simpelthen beregnet for højt. 

 

Herning Kommune har solgt arealet, hvorpå boligerne er opført. Sagen er behandlet i Byrådet i januar 2009.

 

Der er foretaget intern afregning for den del af byggegrunden, der vedrører servicearealerne på i alt 270.000 kr. til Serviceområde 02, Arealerhvervelser/salgsindtægter, stednr. 005084 Herning Bygrunde, Sabroesvej.

Udgift henholdsvis indtægt er afholdt indenfor de afsatte anlægsbudgetter.

 

Byggeriet er afleveret  i maj 2011. Afslutningen af anlægsregnskabet har blandt andet afventet en tinglysningsmæssig berigtigelse af ejerforhold.

Økonomi

Herning Kommune har i overensstemmelse med almindelig praksis opkrævet kommunalt støttesagsgebyr på 75.000 kr. for boligbyggeriet. Beløbet er modtaget.  

 

Byrådet godkendte i forbindelse med skema A en forventet årlig husleje på 983 kr. pr. m2, excl. forbrug, antenne m.v. Huslejeniveauet er nu endeligt opgjort til 912 kr. pr. m2, excl. forbrug.

 

Finansiering af de 21 boliger er som følger:

Realkredit lån
 23,729 mio. kr.
= 91 %
Kommunalt grundkapital tilskudslån
   1,825 mio. kr.
=   7 %
Beboerindskud 2 %
   0,522 mio. kr.
=   2 %

 

Der er lovpligtig kommunal garantistillelse for 62,36 % af realkreditlånet. Der er på baggrund af skema A afgivet garantierklæring på 16,209 mio. kr. Garantiforpligtigelsen opgøres endeligt efter godkendelsen af anlægsregnskabet og vil dermed blive forholdsmæssig reguleret. Anslået kommunal garantistillelse er 14,024 mio. kr. Garantistillelsen medfører ikke deponeringspligt.

 

Herning Kommune har anvisningsretten til alle almene ældreboliger og hæfter for huslejebetalingen ift. lov.

 

Indstilling

Direktøren for Social, Sundhed og Beskæftigelse indstiller,

at anlægsregnskab og skema C for 21 almene ældreboliger i Lejerbos afdeling 825-0 godkendes med en endelig anlægssum på 26,076 mio. kr.,

 

at anlægsregnskab, stednr. 018097, og skema C for servicearealer, ejet af Herning Kommune, i tilknytning til Lejerbos 21 ældreboliger godkendes med en endelig anlægssum på 2,469 mio. kr.,  

 

at den årlige husleje på 912 kr. pr. m2, excl. forbrug, antenne m.v. godkendes,

 

at den kommunale garantistillelse for realkreditbelåningen, anslået 14,024 mio. kr. godkendes,

 

at indtægt fra støttesagsgebyr på 75.000 kr. afholdes indenfor afsat budget på Serviceområde 20 Administration.

 

Direktøren for Social, Sundhed og Beskæftigelse indstiller,

Beslutning

Anbefales godkendt som indstillet.

 

120. Meddelelser fra formanden og udvalgets medlemmer

Sagsnr.: 00.00.00-P19-2089-07 Sagsbehandler: Lotte Mikkelsen  

Meddelelser fra formanden og udvalgets medlemmer

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Øvrige sagsbehandlere: -

Beslutning

Line Hillerup meldte afbud til møde i Social- og Sundhedsudvalget den 11. december 2013.