Udvalg: Social- og Sundhedsudvalget
Mødedato: 27. november 2013
Mødested: C3.40

Dagsordenpunkter

117. Budget 2014-2017 - Udfordringer på Serviceområde 13, Handicap og Psykiatri

Sagsnr.: 00.30.00-Ø00-1-13 Sagsbehandler: Anne Marie Muff Grønkjær  

Budget 2014-2017 - Udfordringer på Serviceområde 13, Handicap og Psykiatri

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 
 x
 
 
 
 
 x
 

 

Øvrige sagsbehandlere: -

Sagsresume

Status på forventede budgetudfordringer på Serviceområde 13, Handicap og Psykiatri i 2014 og frem forelægges for Social- og Sundhedsudvalget med henblik på stillingtagen til håndtering.
 
Sagen videresendes til orientering for Økonomi- og Erhvervsudvalget.

Sagsfremstilling

Der blev ved halvårsregnskabet for 2013, som blev forelagt Social- og Sundhedsudvalget den 14. august 2013, konstateret et forventet merforbrug på 10 mio. kr. vedrørende køb af pladser. På det efterfølgende møde i udvalget den 18. september 2013 blev der forelagt en nærmere analyse af årsagerne til budgetoverskridelsen samt en række forslag til korrigerende handlinger.
 
Siden september er der foretaget korrigerende handlinger i form af ændring af ressourcetildelingsmodellen til decentrale institutioner i forbindelse med overbelægning samt gennemgang af alle sager med henblik på sikring af korrekt matchning, pris m.v.
 
En fornyet opfølgning pr. 30 september 2013 viser til trods for de gennemførte handlinger et forventet merforbrug på 11,7 mio. kr.
 
Der er således sket en markant forværring af situationen siden halvårsregnskabet.
 
I forhold til håndtering af merforbruget i 2013 henvises til sagen vedrørende efterårsopfølgningen, som behandles som selvstændigt punkt på nærværende dagsorden.
 
Det konstaterede merforbrug har gennemslag fremadrettet, hvorfor der er foretaget nærmere vurdering af omfanget jfr. nedenstående tabel:
 
[image] 

 

Mankoen er opgjort under følgende forudsætninger:

 

  • Forventet udgift er med baggrund i faktiske personer indskrevet pr. medio november 2013. Udgiften er fremskrevet til 2014-niveau.

  • Tilgang af nye personer lig med afgang af personer i alle år (jfr. budgetforudsætninger for budget 2014-2017).

  • Personer på misbrugs- og udsatteområdet indgår ikke i opgørelsen, idet budgettet på disse områder vurderes at være i balance.

  • Takstnedsættelser på 2,5 % jfr. aftale i rammeaftaleregi slår fuldt igennem på køb i andre kommuner/regioner (eksternt køb) fra 2014. Køb på egne institutioner (internt køb) er beregnet med nye 2014-takster.

  • Ændringstiltag som følge af strukturanalysen har effekt med 2 mio. kr. i 2014, 4 mio. kr. i 2015, 5 mio. kr. i 2016 og 6 mio. kr. i 2017 (jfr. budgetforliget for 2013).

  • Den i 2013 foretagne ændring i ressourcetildelingsmodellen til decentrale enheder har nettoeffekt på 5 mio. kr. i 2014 og 3 mio. kr. fra 2015 og frem.

  • Øget fokus på revisitationer har varig effekt på 3 mio. kr. fra 2014 og frem.

 

  
Handlemuligheder i forhold til overskridelsen:
Der ses umiddelbart følgende handlemuligheder i forhold til den konstaterede budgetudfordring:
 

  1. At iværksætte sparerunde på serviceområdet snarest muligt med henblik på at neutralisere ubalancen.

  2. At udskyde håndtering af ubalancen til budgetlægningen for 2015-2018 med præsentation af problemstillingen og løsningsmuligheder på 1. budgetkonference primo april 2014.

 

Forslag 1 vil medføre, at der umiddelbart efter beslutning i udvalget igangsættes en proces med beskrivelse af konkrete forslag til besparelser/serviceforringelser på Serviceområde 13, Handicap og Psykiatri. Forslagene forventes at kunne forelægges Social- og Sundhedsudvalget primo 2014 med efterfølgende godkendelse i henholdsvis Økonomi- og Erhvervsudvalget og Byrådet.  

 

I forhold til forslag 2 henvises til budgetforliget for 2014, hvor der er aftalt følgende:  

 

Handicap og psykiatri 
Budgetforligspartierne anerkender, at handicap- og psykiatri-området kan have en økonomisk udfordring men vurderer, at Social- og Sundhedsudvalgets indsatser, opridset på mødet 18. september 2013, foreløbig tager hånd om udfordringen.
 
Forligspartierne følger situationen på området tæt, og den drøftes på budgetkonferencen i foråret 2014.  

 

I forlængelse af forslag 2 skal opmærksomheden henledes på, at der erfaringsmæssigt må forventes en forholdsvis lang responstid inden iværksatte besparelser slår fuldt igennem på grund af opsigelsesvarsler m.v.
 
Hermed vil en udskydelse af håndteringen til budgetlægningen for 2015 medføre en risiko for, at fuld effekt af iværksatte besparelser først kan forventes i 2015 med opsamling af et merforbrug i 2014 til følge.

 

Anne Marie Muff Grønkjær deltager under behandling af sagen.

Indstilling

Direktøren for Social, Sundhed og Beskæftigelse indstiller,

at der jfr. forslag 1 i beskrevne handlemuligheder iværksættes sparerunde med henblik på at neutralisere ubalancen hurtigst muligt.

 

at sagen videresendes til orientering for Økonomi- og Erhvervsudvalget.
Direktøren for Social, Sundhed og Beskæftigelse indstiller,

Beslutning

Godkendt som indstillet dog således, at Social- og Sundhedsudvalget anmoder administrationen om at udarbejde et katalog over muligheder med henblik på at løse udfordringen. Social- og Sundhedsudvalget er opmærksom på budgetforligsteksten.