Udvalg: Social- og Sundhedsudvalget
Mødedato: 27. november 2013
Mødested: C3.40

Dagsordenpunkter

114. Godkendelse af privat botilbud

Sagsnr.: 27.30.00-K09-2-12 Sagsbehandler: Dorte Noesgaard  

Godkendelse af privat botilbud

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 
 x
 
 
 
 
 
 

 

Øvrige sagsbehandlere: -

Sagsresume

Fonden bag Bo-Selv søger om godkendelse til at modtage uge i alderen 14-18 med mulighed for forlængelse til det 23 år jf servicelovens §76, samt voksne i alderen 18-28 år.

 

Fonden er organiseret som en selvstændig enhed med egne medarbejdere og særskilt økonomi. Der ansøges om plads til 6 unge på ordinære pladser samt 3 unge i special projektpladser til afdæknings- og ventetidsløsninger.

Mål gruppen er unge med svære tilpasningsvanskeligheder og /eller diagnoser som ADHD, borderline-personlighed og andre lignende personlighedsforstyrrelser

Begrundelsen for ansøgning om oprettelse af Fonden Bo-Selv er, at Bo-Selv ApS i takt med løsningen af de nuværende opgaver, har fået en del forespørgsler på, hvorvidt de er i stand til at modtage unge i bofælleskabs lignende forhold. De har ligeledes haft henvendelser fra kommuner som ikke har ønsket at bruge Bo-Selv ApS, da de ikke er at finde på tilbudsportalen.

Bo-Selv ApS har eksisteret i ca. 2 år og har i dag 7 medarbejdere og 8 unge anbragt i efterværn og i ambulante tilbud. Bo-Selv ApS arbejder i øjeblikket primært med unge i egen bolig, efterværn eller enkeltmandsprojekter.

Stifterne af opholdsstedet er Bent Borg, Jan Oversø og Anders Christiansen.

 

Ansøger opfylder servicelovens betingelser for godkendelse og bør derfor godkendes.

Sagsfremstilling

Fondens formål er gennem individuel pædagogisk behandling, skoleundervisning og arbejds- og fritidstræning at muliggøre, at de unge kan begå sig i et mindre omfattende behandlingstilbud, hjemgives eller udsluses med eventuel efterværn samt at skabe mulighed for at lave et behandlingsmiljø til de unge som kan profitere af social træning i mindre bo enheder.
 
I forhold til voksenansøgningen (§107-midlertidige botilbud) er formålet at støtte beboeren i overgangen fra ung til voksen med det ansvar, der følger med dette. Dette for at afklare kommende indsatsbehov og dermed en afklaring af om borgeren på sigt vil være i stand til at flytte i egen bolig uden støtte eller med minimal støtte samt en afklaring af om borgeren skal visiteres til et mere vidtgående tilbud (§108-vedvarende botilbud).
 
Botilbuddet godkendes jf Lov om Social service §107 - midlertidige botilbud.

Opholdsstedet er godkendt på Børne- familieudvalgets møde d. 9. oktober 2013.
 
Målgruppe for unge i alderen fra 18 til 28 år.
Fælles for de unge er, at de har svære tilpasningsvanskeligheder. De unge kan være præget af en stærkt belastet psykosocial baggrund, med massive omsorgssvigt og tidlige skader på personligheden.

En stor del af de unge der i øjeblikket modtages i Bo-Selv ApS har haft en turbulent opvækst med mangelfuld skolegang, og forældre der har haft svært ved at varetage den basale omsorg for deres børn. Som følge af dette har de unge psykosociale problemer.

Dette kan give sig til udtryk ved kriminalitet, misbrug, asocial adfærd og sociale vanskeligheder som gør, at den unge ikke er i stand til at knytte bæredygtige kontakter til det eksisterende samfund. De unge vil ligeledes ofte have vanskeligheder med at klare de daglige gøremål, der skal til for at klare en selvstændig tilværelse.
 
Pædagogik og målsætning.
Den overordnede pædagogik er relations- og omsorgsarbejde, hvor indsatsen er bygget op omkring en bæredygtig relation/kontakt til den unge.

Pædagogikken er desuden baseret på, at den unge skal udvikle evnen til selvforvaltning, så vidt det er muligt. Udfordringerne tilføres den unge i et omfang og en hastighed der sikrer, at den unge kan overskue og honorere dem.

Bo-tilbuddet Bo-Selv møder den unge der, hvor han/hun er. På samme måde er ressourcebaseret pædagogisk arbejde, at tage afsæt i den enkelte unges kompetencer, muligheder og motivation og ud fra dette, i samarbejde med den unge, at opsætte realistiske og målbare mål, som afspejler sig i de unges handleplan og underbygges for den unge i hverdagen med strukturtavler og forudsigelighed.

Bo-Selv arbejder med en mentaliseringsbaseret pædagogisk tilgang. Mentalisering er at have fokus på egne og andres mentale tilstande, især i forbindelse med forklaring af adfærd.

Der arbejdes med strukturerede kontinuerlige unge samtaler, hvor den unges trivsel, fælles arbejdsmål og ønsker til fremtiden bearbejdes. Der arbejdes med reflekterende samtaler, hvilket vil sige, at den unge igennem samtalerne bibringes redskaber til forhåbentlig at realisere ønsker og drømme for fremtiden.

Personale
Det bestræbes at alle medarbejdere har en pædagogisk grunduddannelse. Der kan dispenseres for dette, såfremt den pågældende medarbejder har anden relevant uddannelse eller omfattende erfaring, som gør vedkommende særlig egnet til at arbejde med målgruppen.


Fysiske rammer. 
Fonden Bo-Selv råder over 2 lejede bygninger, som tilsynet har set og finder egnet til formåletDirektøren for Social, Sundhed og Beskæftigelse indstiller, 30. oktober 2013, pkt. 106:

at ansøgningen om oprettelse af botilbud jf Lov om Social Service §107 godkendes.

Social- og Sundhedsudvalget, 30. oktober 2013, pkt. 106:

Udsat.

 

Dorte Noesgaard deltager i sagens behandling.

Indstilling

Direktøren for Social, Sundhed og Beskæftigelse indstiller,

at ansøgningen om oprettelse af botilbud jf Lov om Social Service §107 godkendes.
Direktøren for Social, Sundhed og Beskæftigelse indstiller,

Beslutning

Godkendt som indstillet.