Udvalg: Social- og Sundhedsudvalget
Mødedato: 27. november 2013
Mødested: C3.40

Dagsordenpunkter

116. Efterårsopfølgning 2013 på Social- og Sundhedsudvalgets område

Sagsnr.: 00.30.10-S00-2-12 Sagsbehandler: Anne Marie Muff Grønkjær  

Efterårsopfølgning 2013 på Social- og Sundhedsudvalgets område

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 
 x
 
 
 
 
 x
 x

 

Øvrige sagsbehandlere: -

Sagsresume

Efterårsopfølgning på baggrund af det konstaterede forbrug pr. 30. september 2013 forelægges Social- og Sundhedsudvalget til efterretning.

Sagsfremstilling

Administrationen har på baggrund af det konstaterede forbrug pr. 30. september 2013 (31. oktober 2013) foretaget budgetopfølgning på henholdsvis drifts- og anlægsudgifter på Social- og Sundhedsudvalgets område.

 

Drift:

Det forventede driftsregnskab for 2013 viser et samlet mindreforbrug på 8,268 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget pr. 30. september 2013 jfr. nedenstående tabel:

 

[image]

 

Mindreforbruget fordeler sig således mellem centrale konti, områder med selvforvaltning (decentrale enheder), områder uden for rammestyring samt pulje- og projektmidler:

 

[image]

 

Velfærdsteknologipuljen:

I budget 2013 er afsat 10 mio. kr. til velfærdsteknologi og udvikling. Der er p.t. et ikke-disponeret beløb på 1,8 mio. kr., som er fordelt med halvdelen på hvert serviceområde. Herudover forventes der forskydninger til 2014 på i alt 5,5 mio. kr. fordelt med 0,8 mio. kr. på Serviceområde 13, Handicap og Psykiatri og 4,7 mio. kr. på Serviceområde 18, Sundhed og Ældre. Puljemidlerne indgår således i efterårsopfølgningen med et samlet mindreforbrug på 7,3 mio. kr.

Mindreforbruget skyldes i væsentlig grad påholdenhed som følge af den ved halvårsregnskabet forventede overskridelse af det oprindelige budget 2013 på 7,2 mio .kr. (sanktionslovgivning).

Restbeløbet forventes overført til 2014 til færdiggørelse af de besluttede tiltag.

 

Uddybende bemærkninger til afvigelserne for de to serviceområder fremgår nedenfor.

 

Serviceområde 13, Handicap og Psykiatri:

På serviceområdet forventes et samlet merforbrug på 8,2 mio. kr., som fordeler sig således:

 

Centrale konti - merforbrug på 11,7 mio. kr.:

  • Køb af pladser udviser en merudgift på 9,7 mio. kr., hvilket er en stigning på 2,4 mio. kr. siden halvårsregnskabet.

    Dette til trods for, at der siden september er foretaget korrigerende handlinger i form af ændring af ressourcetildelingsmodellen til decentrale institutioner i forbindelse med overbelægning samt gennemgang af alle sager med henblik på sikring af korrekt matchning, pris m.v.

  • Statsrefusion i særligt dyre enkeltsager udviser en mindreindtægt på 2 mio. kr., hvilket stort set svarer til forventningen fra tidligere opfølgninger.

Begge forhold har konsekvenser fremadrettet, hvilket er beskrevet nærmere i særskilt sag på nærværende dagsorden.

Merforbruget i 2013 søges i størst muligt omfang håndteret i forbindelse med overførselssagen for 2013. Restmankoen forventes overført til 2014.

 

Selvforvaltningsområder (decentrale enheder) - merforbrug på 3,5 mio. kr.:

  • Bytoften forventer et merforbrug på 4,8 mio. kr., som skal ses i lyset af et overført merforbrug på 5,3 mio. kr. fra 2012.

  • Øvrige institutioner forventer et samlet mindreforbrug på 1,3 mio. kr.

Pulje til takstregulering - mindreforbrug på 4,6 mio. kr. (restpulje):

Der henstår i 2013 en restpulje på 4,6 mio. kr. afsat til takstreguleringer på rammeaftaleområdet. Takstberegningerne for 2014, som netop er afsluttet, viser, at der ikke skal ske takstnedsættelser i 2014 med træk fra puljen til følge. Restpuljen vil derfor kunne bringes i anvendelse til delvis dækning af merforbruget på de centrale konti.

 

Projekter med tilskud - mindreforbrug på 0,7 mio. kr.:

Der forventes forskydninger mellem 2013 og 2014 på 0,7 mio. kr. vedrørende projekter med ekstern finansiering. Beløbet forudsættes overført til 2014.

 

Herudover ændringer vedrørende velfærdsteknologipuljen, som er beskrevet ovenfor.

 

 

Serviceområde 18, Sundhed og Ældre: 

På serviceområdet forventes samlet set et mindreforbrug på 16,431 mio. kr., som fordeler sig således:

 

Områder uden for rammestyring - merindtægt på 2 mio. kr.:

Merindtægten vedrører huslejebetaling i ældreboliger. Området er styringsmæssigt udenfor rammestyring, idet indtægterne har direkte sammenhæng med udgifter på hovedkonto 7 og 8.

 

Centrale konti - mindreforbrug på 12,750 mio. kr.:

De centrale konti omfatter blandt andet visitationens budget til hjemmehjælp, mellemkommunale refusioner, friplejehjem, statsrefusion i særligt dyre enkeltsager, udgifter til elever, forskellige hjælperordninger, hjælpemidler og huslejetab.

 

Siden halvårsregnskabet er der foretaget tilpasninger som følge af forudsætningsændringer omkring lukning af Nørregades Plejehjem, ibrugtagning af Lind Pleje- og Aktivitetscenter, byggeri af Fuglsangsø Centret, borgere på friplejehjem.

 

Ændringerne har berørt både centrale og decentrale områder og betyder, at budgetterne nu på hele serviceområdet er i tråd med de faktiske forhold.

 

Afvigelsen på centrale konti har ændret sig fra et merforbrug på 1,9 mio. kr. ved halvårsregnskabet til et mindreforbrug på 12,750 mio. kr. ved efterårsopfølgningen. Ud over ovennævne tilpasninger er en væsentlig årsag til ændringen forskydninger omkring velfærdsteknologipuljen på 5,578 mio. kr. samt afsatte beløb til nøglebokse og nye smartphones på henholdsvis 3,881 mio .kr. og 2,396 mio. kr.

 

Der er orienteret om situationen omkring nøgleboksene på Social- og Sundhedsudvalgets møde den 30. oktober 2013.

 

Ændringerne omkring velfærdsteknologipuljen er beskrevet nærmere ovenfor.

 

Selvforvaltningsområder (decentrale enheder) - samlet mindreforbrug på 1,7 mio. kr.:

Selvforvaltningsområderne udviser ved efterårsopfølgningen et samlet mindreforbrug på 1,7 mio. kr., som fordeler sig jfr. tabellen nedenfor:

 

[image]

 

Mindreforbruget på områder med selvforvaltning er reduceret med ca. 6,3 mio. kr. siden halvårsregnskabet, hvilket primært skyldes de foretagne budgettilpasninger mellem centrale og decentrale konti, som er nærmere beskrevet tidligere.

 

Der blev overført i alt 5,6 mio. kr. fra 2012, og med det aktuelt forventede resultat vil der i løbet af 2013 være forbrugt 3,9 mio. kr. af overførslerne - primært til dækning af de stigende udgifter til hjemmesygepleje og genoptræning.

Madservice forventer p.t. et mindreforbrug på 2,3 mio. kr., som primært skyldes flere indtægter fra beboerbetalinger på plejecentre end budgetteret (højere belægningsprocent).

 

Presset på Centralkøkkenet i Herning, der leverer mad til borgere i eget hjem, er stadigt stigende som følge af borgere, der går over til privat leverandør. Den kommunale markedsandel er ultimo september faldet til 66,8 %.

Efterårsopfølgningen i relation til sanktionslovgivningen:

Sanktionslovgivningen tager afsæt i det oprindeligt vedtagne budget, og det forventede regnskab ved efterårsopfølgningen sammenholdt med dette budgettal viser jfr. tabellen nedenfor et mindreforbrug på 3,592 mio. kr.

 

[image]

 

Mindreforbruget indikerer umiddelbart, at der spares op af 2013-budgettet.

 

Ved halvårsregnskabet viste samme regnestykke et merforbrug på 7,233 mio. kr. - altså er der sket en forøgelse på ca. 10,5 mio. kr.

 

De væsentligste årsager til ændringen er mindreforbruget vedrørende velfærdsteknologipuljen, som er øget med 5,5 mio. kr. siden halvårsregnskabet, samt mindreforbruget på Serviceområde 18, Sundhed og Ældre på grund af forskydninger til 2014 vedrørende nøglebokse og indkøb af smartphones på i alt 6,3 mio. kr.  

 

Anlæg:

Det forventede anlægsregnskab for 2013 udviser ved efterårsopfølgningen et mindreforbrug på 25,716 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget jfr. nedenstående tabel :

 

[image]

 

Afvigelsen indeholder forskydninger vedrørende Fuglsangsø Centret, Koloritten samt projektpuljemidler, der skal overføres til 2014 - i alt netto ca. 1,8 mio. kr.

 

Den resterende afvigelse skyldes anlægsprojekter, hvor der har været mindreforbrug i forhold til de afsatte bevillinger - primært udvidelsen af Rosenholm, Lind Pleje- og Aktivitetscenter samt Lindegården. Anlægsregnskaberne for disse projekter forventes forelagt til godkendelse ultimo 2013.

 

 

Budgetomplaceringer: 

Der ønskes i forbindelse med halvårsregnskabet foretaget følgende budgetomplaceringer på Serviceområde 18, Sundhed og Ældre:

 

0,431 mio. kr. fra 05.35.40 til 05.32.32 som følge af omorganiseringen i Sundhed og Ældre. Bilområdet flytter fra hjælpemiddelenheden til visitationen.

 

1,071 mio. kr. fra 05.32.33 til 05.32.32 som følge af budgettilpasning til faktiske forhold i 2013 i Træning og Aktivitet (TAK).

 

 

Anne Marie Muff Grønkjær deltager under behandling af sagen.

Indstilling

Direktøren for Social, Sundhed og Beskæftigelse indstiller,

at der foretages budgetomplaceringer som beskrevet i sagen.

 

at merforbruget i 2013 på centrale konti på Serviceområde 13, Handicap og Psykiatri, i størst muligt omfang forsøges håndteret i forbindelse med overførselssagen, og at restmankoen overføres til 2014.

 

at efterårsopfølgningen i øvrigt tages til efterretning og indgår i den samlede efterårsopfølgning, der behandles henholdsvis i Økonomi- og Erhvervsudvalget den 9. december 2013 og i Byrådet den 17. december 2013.
Direktøren for Social, Sundhed og Beskæftigelse indstiller,

Beslutning

Godkendt som indstillet.