Udvalg: Social- og Sundhedsudvalget
Mødedato: 27. november 2013
Mødested: C3.40

Dagsordenpunkter

118. Ældrerådets ønsker til fremtiden - tilbagemelding fra temadag

Sagsnr.: 27.69.40-G01-5-13 Sagsbehandler: Pia Ladefoged  

Ældrerådets ønsker til fremtiden - tilbagemelding fra temadag

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 
 x
 
 
 
 
 
 

 

Øvrige sagsbehandlere: -

Sagsresume

Ældrerådet afholdt temadag d. 1. oktober 2013, hvor der deltog 142 borgere, kommunalt ansatte, foredragsholdere og medlemmer af Ældrerådet.


I forbindelse med temadagen blev der indsamlet ønsker fra deltagerne til fremtidens indsatser på ældreområdet.

Social- og Sundhedsudvalget gives hermed en kort orientering om de fremsatte ønsker.

Sagsfremstilling

På Ældrerådets temadag afleverede 76 gæster i alt 136 ønsker. Ønskerne vedrører både mangler ved omsorgen for ældre i dag og ønsker til fremtiden. De indkomne ønsker spænder indholdsmæssigt bredt.

Generelt viser ønskerne, at den enkelte borgers forventninger og krav til hjælp er baseret på individuelle præferencer - afhængig af den enkelte borgers situation.

Nedenfor gengives nogle af de emner, som flest borgere har givet udtryk for:

  • tilstrækkelig bemanding til at varetage opgaverne på plejehjemmene og i hjemmene

  • et veluddannet personale

  • hjælp til selvhjælp til at blive boende i eget hjem efter eget ønske

  • hjælp til personlig pleje udføres af medarbejdere - ikke af teknologi 

  • IT og velfærdsteknologi kræver grundig vejledning, inden det sættes i værk  

  • maden laves på plejehjemmene, evt. i samarbejde med beboerne

 

Ønskerne fra Ældrerådets temadag kan ses i sammenhæng med anbefalingerne i "livskvalitet og selvbestemmelse på plejehjem" (Ældrerådskommissionen). Social- og Sundhedsudvalget drøftede anbefalingerne med Ældrerådet på mødet d. 12. september 2012, punkt 108.

Endvidere kan ønskerne ses i sammenhæng med anbefalingerne fra "fremtidens hjemmehjælp - ældres ressourcer i centrum for en sammenhængende indsats" (Hjemmehjælpskommissionen). I anbefalingerne lægges der vægt på en differentieret indsats og at indsatsen skal tilrettelægges i samarbejde med den enkelte borger, hvilket ønskerne fra Ældrerådets temadag også indikerer. Anbefalingerne fra Hjemmehjælpskommissionen vil være omdrejningspunkt for en temadrøftelse i 2014 jf. beslutning d. 18. september 2013, punkt 89.

Administrationen foreslår derfor, at materialet fra Ældrerådets temadag indgår i de fremtidige drøftelser på Ældreområdet.

Indstilling

Direktøren for Social, Sundhed og Beskæftigelse indstiller,

at orienteringen tages til efterretning.
at Social- og Sundhedsudvalget beslutter, at Ældrerådets materiale indgår i drøftelserne om fremtidige indsatser på ældreområdet.
Direktøren for Social, Sundhed og Beskæftigelse indstiller,

Beslutning

Godkendt som indstillet.

Bilag

  • Ældres ønsker til fremtiden oktober 2013