Udvalg: Social- og Sundhedsudvalget
Mødedato: 27. november 2013
Mødested: C3.40

Dagsordenpunkter

119. Lejerbo fremsender anlægsregnskab for 21 ældreboliger på Sabroesvej i Herning

Sagsnr.: 03.02.14-S55-1-13 Sagsbehandler: Grethe Wilmoes  

Lejerbo fremsender anlægsregnskab for 21 ældreboliger på Sabroesvej i Herning

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 
 x
 
 
 
 
 x
 x

 

Øvrige sagsbehandlere: Pia Colstrup, Anne Marie Muff Grønkjær

Sagsresume

Byrådet godkendte i december 2008, at Lejerbo skulle opføre 21 almene ældreboliger på Sabroesvej i Herning. Boligerne er opført til bofællesskab for udviklingshæmmede.

Herning Kommune ejer servicearealerne i bofællesskabet.

 

Lejerbo har fremsendt anlægsregnskab til godkendelse. Byggeriet er blevet billigere end forventet.    

Sagsfremstilling

Byrådet vedtog i forbindelse med budget for 2009, at det daværende bofællesskab for handicappede på Museumsgade 20 i Herning skulle nedlægges og erstattes af et nyt individuelt bofællesskab med 21 boliger på Sabroesvej i Herning.

 

Byrådet gav den almene boligorganisation Lejerbo tilsagn til at opføre 21 almene ældreboliger, dvs. godkendte såkaldt skema A, den 16. december 2008. Boligerne er opført i Lejerbos afdeling 825-0, Sabroesvej. Lejerbo har samtidig opført servicearealerne, der er ejet af kommunen.

 

Skema B er godkendt administrativt i marts 2010 indenfor de anlægsrammer, der er godkendt af Byrådet. Skema A er den forventede anlægsramme, skema B er den korrigerede anlægsramme efter udbud. Skema C er det endelige anlægsregnskab.

 

Der foreligger revisionsprotokol uden bemærkninger.

 

 
skema A
skema B
skema C
Bolig-del
  29,924 mio. kr.
     29,928 mio. kr.
   26,076 mio. kr.
Servicearealer
    2,790 mio. kr.
       2,655 mio. kr.  
     2,469 mio. kr.
= I alt
  32,714 mio. kr.
     32,583 mio. kr.
   28,545 mio. kr.

 

 

Anlægsregnskab jf. Herning Kommunes økonomisystem:

 

[image] 

 

Lejerbo oplyser, at forklaringen på, at byggeriet blev billigere end forventet er, at der har været en formelfejl i et skemaberegningsark for skema B. Skema B er simpelthen beregnet for højt. 

 

Herning Kommune har solgt arealet, hvorpå boligerne er opført. Sagen er behandlet i Byrådet i januar 2009.

 

Der er foretaget intern afregning for den del af byggegrunden, der vedrører servicearealerne på i alt 270.000 kr. til Serviceområde 02, Arealerhvervelser/salgsindtægter, stednr. 005084 Herning Bygrunde, Sabroesvej.

Udgift henholdsvis indtægt er afholdt indenfor de afsatte anlægsbudgetter.

 

Byggeriet er afleveret  i maj 2011. Afslutningen af anlægsregnskabet har blandt andet afventet en tinglysningsmæssig berigtigelse af ejerforhold.

Økonomi

Herning Kommune har i overensstemmelse med almindelig praksis opkrævet kommunalt støttesagsgebyr på 75.000 kr. for boligbyggeriet. Beløbet er modtaget.  

 

Byrådet godkendte i forbindelse med skema A en forventet årlig husleje på 983 kr. pr. m2, excl. forbrug, antenne m.v. Huslejeniveauet er nu endeligt opgjort til 912 kr. pr. m2, excl. forbrug.

 

Finansiering af de 21 boliger er som følger:

Realkredit lån
 23,729 mio. kr.
= 91 %
Kommunalt grundkapital tilskudslån
   1,825 mio. kr.
=   7 %
Beboerindskud 2 %
   0,522 mio. kr.
=   2 %

 

Der er lovpligtig kommunal garantistillelse for 62,36 % af realkreditlånet. Der er på baggrund af skema A afgivet garantierklæring på 16,209 mio. kr. Garantiforpligtigelsen opgøres endeligt efter godkendelsen af anlægsregnskabet og vil dermed blive forholdsmæssig reguleret. Anslået kommunal garantistillelse er 14,024 mio. kr. Garantistillelsen medfører ikke deponeringspligt.

 

Herning Kommune har anvisningsretten til alle almene ældreboliger og hæfter for huslejebetalingen ift. lov.

 

Indstilling

Direktøren for Social, Sundhed og Beskæftigelse indstiller,

at anlægsregnskab og skema C for 21 almene ældreboliger i Lejerbos afdeling 825-0 godkendes med en endelig anlægssum på 26,076 mio. kr.,

 

at anlægsregnskab, stednr. 018097, og skema C for servicearealer, ejet af Herning Kommune, i tilknytning til Lejerbos 21 ældreboliger godkendes med en endelig anlægssum på 2,469 mio. kr.,  

 

at den årlige husleje på 912 kr. pr. m2, excl. forbrug, antenne m.v. godkendes,

 

at den kommunale garantistillelse for realkreditbelåningen, anslået 14,024 mio. kr. godkendes,

 

at indtægt fra støttesagsgebyr på 75.000 kr. afholdes indenfor afsat budget på Serviceområde 20 Administration.

 

Direktøren for Social, Sundhed og Beskæftigelse indstiller,

Beslutning

Anbefales godkendt som indstillet.