Udvalg: Social- og Sundhedsudvalget
Mødedato: 27. maj 2020
Mødested: Skype-møde

Dagsordenpunkter

55. Orientering om midlertidige besøgsrestriktioner på socialområdet samt retningslinjer for genoptagelse af aktiviteter på det sociale område

Sagsnr.: 27.42.40-A00-1-20 Sagsbehandler: Jane Sønderskov  

Orientering om midlertidige besøgsrestriktioner på socialområdet samt retningslinjer for genoptagelse af aktiviteter på det sociale område

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 x

 x

 

 

 

 

 

 

 

Øvrige sagsbehandlere: -

Sagsresume

Administrationen orienterer om besøgsrestriktioner på botilbud m.v. på socialområdet i forbindelse med håndtering af COVID-19 samt om retningslinjer for genoptagelse af aktiviteter på det sociale område

Sagsfremstilling

Styrelsen for Patientsikkerhed gav den 18. marts 2020 kommunalbestyrelserne påbud om omgående at udstede midlertidigt forbud mod besøgendes adgang til kommunale og private anbringelsessteder og botilbud m.v. på socialområdet. Efterfølgende er besøgsrestriktionerne den 5. april reguleret med bekendtgørelse om midlertidigt forbud mod besøg på anbringelsessteder og botilbud m.v. på socialområdet i forbindelse med håndtering af COVID-19. Formålet med forbuddet er at mindske spredning af COVID-19-smitte og at beskytte svage og udsatte borgere mod potentielt livstruende sygdom.

 

På baggrund heraf har Sundhedskrisestaben i Herning Kommune på vegne af det politiske niveau indført besøgsrestriktioner på socialområdet i Herning Kommune. Dette er offentliggjort på Herning.dk.

 

Besøgsrestriktionerne har betydning for alle sociale bosteder i kommunen. På det kommunale voksensocialområde omfatter det alle botilbud på handicap- og psykiatriområdet. På det kommunale børn- og ungeområde omfatter det tilbuddene i Døgn og Familiestøtte Herning.

 

Forbuddet mod besøg omfatter ikke besøg i kritiske situationer fra en persons nære pårørende eller forældres eller andre nære pårørendes besøg hos et mindreårigt barn eller lignende tungtvejende grunde.

 

Hvis en pårørende til en borger i et af de nævnte tilbud vurderer, at et besøg er uopsætteligt, skal pågældende kontakte den lokale leder af tilbuddet.

 

Med ikrafttræden 13. maj 2020 har Social- og Indenrigsministeriet udsendt en ny bekendtgørelse, som lemper på besøgsrestriktionerne på socialområdet. Hovedelementerne i lempelsen er:

 

  • De hidtidige regler om adgang til kritiske besøg gælder fortsat
  • Alle borgere på botilbud kan nu få besøg på udearealer
  • Borgeren kan få besøg af 1-2 faste besøgspersoner, der udpeges blandt beboerens nære pårørende
  • Der gives mulighed for, at borgere under visse betingelser får mulighed for at modtage besøg på indendørs arealer, som de selv råder over
  • Visse dagtilbud undtages helt fra besøgsforbuddet. Det drejer sig om sociale akuttilbud, sociale stofmisbrugsbehandlingstilbud, beskyttede beskæftigelsestilbud og aktivitets- og samværstilbud.

 

Lempelserne skal være implementeret på de enkelte tilbud inden for syv dage efter bekendtgørelsen er trådt i kraft.

 

15. maj 2020 har Socialstyrelsen offentliggjort retningslinjer, som er udarbejdet med udgangspunkt i Sundhedsstyrelsens retningslinjer og vejledninger, og som blandt andet giver anvisninger på håndteringen af de lempede besøgsrestriktioner. Retningslinjerne er vedlagt som bilag.

 

Retningslinjerne handler blandt andet om:

  • Udsatte voksne, herunder hvordan man afholder møder med borgere og fører tilsyn
  • Borgere i botilbud, herunder hvordan man arrangerer besøg på sociale tilbud, undgår smitterisiko og tilrettelægger aktiviteter
  • Borgere der modtager støtte i eget hjem, herunder hvordan man håndterer coronasmitte og skaber trivsel for borgeren
  • Borgere i hjemløshed, på herberg eller med misbrug, herunder blandt andet initiativer for at reducere smittespredning.

 

Socialområdet er et kritisk område, som ikke har været lukket ned i forbindelse med COVID-19, men flere aktiviteter har været sat helt eller delvist i bero. Disse skal nu gradvist genoptages. Retningslinjerne skal bidrage til, at det kan ske på en forsvarlig og tryg måde, og de skal understøtte de fagprofessionelle på socialområdet i deres arbejde med at sikre, at de berørte borgere gradvist kan få en mere normal hverdag tilbage.

 

På det sociale område i Herning Kommune vil der nu med udgangspunkt i ovenstående retningslinjer blive taget fat på en gradvis åbning af de aktiviteter, som har været berørt, herunder blandt andet Varmestuen.

 

Indstilling

Direktøren for Social, Sundhed og Beskæftigelse indstiller,

at orienteringen tages til efterretning.
Direktøren for Social, Sundhed og Beskæftigelse indstiller,

Beslutning

Til efterretning.

Bilag

  • Retningslinjer for genoptagelse af aktiviteter på det sociale område