Udvalg: Social- og Sundhedsudvalget
Mødedato: 27. maj 2020
Mødested: Skype-møde

Dagsordenpunkter

46. Budget 2021 - Budgetforslag på Social- og Sundhedsudvalgets områder

Sagsnr.: 00.30.00-G01-1-20 Sagsbehandler: Mariane Nannerup  

Budget 2021 - Budgetforslag på Social- og Sundhedsudvalgets områder

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 x

 

 

 

 

 x

 

 

Øvrige sagsbehandlere: -

Sagsresume

Forslag til budget 2021-24 på Social- og Sundhedsudvalgets områder forelægges til godkendelse.

Sagsfremstilling

 

Jfr. budgetproceduren for 2020 fremsendes forslag til budget 2021-2024 på Serviceområde 13, Handicap og Psykiatri og Serviceområde 18, Sundhed og Ældre. Budgetforslaget indeholder driftsbemærkninger og politiske årsmål.

 

Budgetmaterialet er vedlagt som bilag. Alle tal er i 2020-priser, idet fremskrivning til 2021-priser først sker senere i budgetprocessen.

  

Det foreliggende budgetforslag er udarbejdet med udgangspunkt i de budgetrammer, som er udmeldt af Økonomi- og Erhvervsudvalget. Dagsordenpunktet med rammeudmeldingen er vedlagt som bilag.

 

Opmærksomhedspunkter i budgetlægningen:

 

  • Demografiregulering for 2024 og korrektioner til demografiberegningerne for årene 2021-23 endnu ikke indregnet i budgetrammerne. Dette gælder alle kommunens demografiregulerede områder. Reviderede demografimodeller for serviceområderne 10 Dagtilbud for børn, 12 Folke- og Ungdomsskoler og 18 Sundhed og Ældre samt ny procedure for håndtering af demografireguleringer i budgetrammerne gældende fra og med budget 2021 blev fremlagt til godkendelse i Økonomi- og Erhvervsudvalget den 27. april 2020 sammen med rammeudmeldingen. Udvalget valgte imidlertid at udsætte beslutningen om en ny demografimodel. I stedet er igangsat demografiberegninger efter den gamle model.

 

  • Regnskabsresultatet 2019 og forårsopfølgningen for 2020 viser, at budgetrammen for Serviceområde 13, Handicap og Psykiatri er presset. Regnskabet for 2019 viser et underskud på 17,3 mio. kr., mens det forventede merforbrug for 2020 udgør 10,8 mio. kr. I forbindelse med sidste års budgetforlig blev tilført 6,5 mio. kr. til driftsrammen i 2020, faldende til 2,5 mio. kr. fra 2021 og frem.

 

Den vedtagne udviklingsplan for området har en skønnet effekt på 2,5 mio. kr. i 2020, stigende til 15,8 mio. kr. i 2024. Der er dog en række usikkerhedsmomenter i den beregnede effekt, blandt andet fordi hverken til- eller afgang af borgere i Handicap og Psykiatris målgruppe kan forudsiges med bare nogenlunde sikkerhed.

 

I forbindelse med behandlingen af forårsopfølgningen 2020 (andet punkt på dagsordenen) anmoder administrationen om, at Social- og Sundhedsudvalget tager stilling til, om der skal udarbejdes forslag til korrigerende handlinger for at imødegå de økonomiske udfordringer.

 

 

Indsatsområder og årsmål:

  

Serviceområde 13, Handicap og Psykiatri har formuleret et samlet årsmål, som omhandler et styrket fokus på balancemodellen – balance mellem fokus på menneske, faglighed og økonomi - på fremtidens handicap- og psykiatriområde i Herning Kommune.

 

Serviceområde 18, Sundhed og Ældre har formuleret følgende årsmål:

 

  • Det nære sundhedsvæsen
  • Rekruttering og fastholdelse

Indstilling

Direktøren for Social, Sundhed og Beskæftigelse indstiller,

at budgetforslag for 2021-24 samt politiske årsmål for 2021 godkendes
at Økonomi- og Erhvervsudvalgets rammeudmelding drøftes
at budgetmaterialet, jf. budgetproceduren, videresendes til Økonomi- og Erhvervsudvalget
Direktøren for Social, Sundhed og Beskæftigelse indstiller,

Beslutning

Godkendt som indstillet.
Social- og Sundhedsudvalget er opmærksomme på, at der ikke er afsat midler til den løbende udbygning af plejeboligkapaciteten. 

Udvalget er endvidere opmærksomme på det forventede underskud på SO 13 – Handicap og Psykiatri. 

Ud fra drøftelserne tilpasses årsmål ”Rekruttering og fastholdelse” på Serviceområde 18 – Sundhed og Ældre.

Bilag

  • Rammeudmelding budget 2021-24 ØKE
  • MÅL 2021_SO13 HOP
  • Budgetbemærkninger 2021 - SO18_20PL med sidetal
  • Budgetbemærkninger 2021 - SO 13 1 MAJ V3
  • MÅL 2021 SO18 - Rekruttering og fastholdelse_12.5.
  • MÅL 2021 SO18 - Det nære sundhedsvæsen_12.5.