Udvalg: Social- og Sundhedsudvalget
Mødedato: 27. maj 2020
Mødested: Skype-møde

Dagsordenpunkter

53. Generationernes Hus - Status

Sagsnr.: 02.00.00-A00-2-20 Sagsbehandler: Lilian Lyngholm Bertelsen  

Generationernes Hus - Status

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 x

 

 

 

 

 

 

 

Sagsresume

Budgetforliget for 2020 indeholder en aftale om opførelse af et "Generationernes Hus" i Herning By. På Social- og Sundhedsudvalgets møde den 10. marts 2020, blev der godkendt en procesplan for første del af projektet. Grundet Covid-19 situationen har det været nødvendigt at justere processen. Der gives status på fremdriften i projektet, de foreløbige data bliver præsenteret og tematikker drøftes. 

Sagsfremstilling

I budgetforliget for 2020 er det aftalt, at der skal opføres et "Generationernes Hus" i Herning. Som et led i udmøntningen af plejeboligplanen skal byggeriet indeholde 54 plejeboliger. Ud over plejeboligerne kan forskellige andre boligtyper tænkes ind i byggeriet - eksempelvis familieboliger, ungdomsboliger, seniorboliger og ældreboliger. 

Projektet skal udvikles af Social- og Sundhedsudvalget.

 

Med henblik på at afdække, hvad Herning By opnår ved et "Generationernes Hus", er der planlagt en proces hen over foråret og sommeren 2020. Målet med processen er indledningsvist, at Social- og Sundhedsudvalget udarbejder en vision for Herning Kommunes bud på et "Generationernes Hus". Målet er også at afdække, hvad Herning Kommune ønsker sig og, hvilken forskel Generationernes Hus skal gøre - dels for dets beboere, men også for byen og kommunen som helhed.

 

Processen bliver gennemført som en åben og inddragende proces, hvor borgerne i Herning Kommune, forskellige foreninger i lokalsamfundet, faggrupper og andre fagudvalg og forvaltninger i kommunen inviteres til at give input.

 

Grundet Covid-19 situationen har det været nødvendigt at tilpasse processen, men de fleste aktiviteter er gennemført, omend i justeret udgave. 

 

Der er gennemført interviews med repræsentanter for de forskellige beboermålgrupper (unge, familier og seniorer) og der er oprettet en sparringsgruppe med medlemmer fra Ældrerådet, og én med ledere og pårørende fra kommunens plejecentre. For at overholde Sundhedsstyrelsens Covid-19 retningslinjer, er interviewene primært gennemført telefonisk eller som videokonference. Der er ligeledes indledt en møderække med repræsentanter fra Herning Kommunes øvrige forvaltninger.

 

Der er oprettet en hjemmeside for projektet. Her kan borgere læse om baggrunden og tankerne bag Generationernes hus, blive opdateret om sidste nyt og de kan tilmelde sig som sparringspartner til projektet. https://generationerneshus.herning.dk/

For at skabe opmærksomhed omkring projektet og motivere til at tilmelde sig som sparringspartner er der gennemført kampagner på de sociale medier. Projektet er desuden omtalt i Herning Folkeblad.

 

Der har været fortaget interviews med eksterne fagpersoner med erfaring på området F.eks. har der været dialog med Realdania, Bovieran, Årstidernes arkitekter og OK fonden, som alle har erfaringer med at etablere boligfællesskaber. 

 

Få aktiviteter er udsat. Social- og Sundhedsudvalgets besøg hos Generationernes Hus i Aarhus, der skulle være gennemført i april, forsøges planlagt på udvalgsmødet i juni eller august 2020. Et offentlige event, ”Generationernes fest”, var tænkt gennemført på biblioteket i Herning, men omdannes i stedet til et antal ”Generationsmøder”, så forbuddet mod forsamlinger på over 10 personer kan overholdes. 

 

Indsamlingen af ovenstående data, samt gennemgang af eksisterende rapporter og undersøgelser, begynder at give klarhed over de ”samfundstendenser” der berettiger et ”Generationernes Hus”. Den tværgående analyse giver også pejlinger i forhold til ”tematikker” og ”erfaringer”, der går igen og som kan ligge til grund for den kommende udvikling af koncept og vision (Bilag 1)

 

Tematikker og erfaringer der fremgår at bilaget er foreløbige og vil udvikle sig som dataindsamlingen skrider frem. Indtil nu har det været tematikker og erfaringer som: ”Et ønske om at flytte fokus fra mig til os”, ”Balanceret åbenhed mod omverdenen” ”Bo på mindre, hav adgang til mere” og ”Fællesskab omkring en værdi eller stedbunden identitet” der har vist sig at træde særligt frem.

 

Ved datagennemgangen begynder der at tegne sig et profilbillede af en kommende beboer i ”Generationernes Hus”, som værende et menneske med et erkendt behov for fællesskab, et ønske om et ”naboskab+”, fokus på hverdagslivet og værdierne miljø, fællesskab og frivillighed. (Bilag 1)

 

Der pågår en proces med at sammentænke tematikker og erfaringer med FN’s verdensmål for bæredygtig udvikling.

Indstilling

Direktøren for Social, Sundhed og Beskæftigelse indstiller,

at Social- og Sundhedsudvalget tager orienteringen til efterretning.
at Social- og Sundhedsudvalget drøfter om der er tematikker og erfaringer, der er særlig interessante eller overraskende og som ønskes yderligere afdækket
at Social- og Sundhedsudvalget drøfter om der er tematikker og erfaringer, der er særlig vigtige at prioritere i det videre arbejde med udvikling af vision/koncept for Generationernes Hus.
Direktøren for Social, Sundhed og Beskæftigelse indstiller,

Beslutning

Til efterretning. 

Der arbejdes videre ud fra drøftelsen på udvalgsmødet herunder opmærksomhed på plejeboligerne.

Bilag

  • A4_Generationernes HUS - foreløbige fund_print