Udvalg: Social- og Sundhedsudvalget
Mødedato: 27. maj 2020
Mødested: Skype-møde

Dagsordenpunkter

49. Udviklingskatalog for Handicap og Psykiatri: halvårlig status

Sagsnr.: 27.00.00-P05-4-20 Sagsbehandler: Mie Klarsø  

Udviklingskatalog for Handicap og Psykiatri: halvårlig status

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 x

 

 

 

 

 

 

 

Øvrige sagsbehandlere: Steen Holk Bank

Sagsresume

Social- og Sundhedsudvalget godkendte på mødet den 17. december 2019, punkt 115, et udviklingskatalog for Handicap og Psykiatri. Udviklingskataloget er udarbejdet med afsæt i de politiske budgetmål for Handicap og Psykiatri samt anbefalinger fra konsulentfirmaerne Incitare og Muusmanns undersøgelser på handicap- og psykiatriområdet

 

Det er besluttet, at Social- og Sundhedsudvalget orienteres om status på udviklingskataloget halvårligt og at der sker i sammenhæng med budgetopfølgningerne. Denne rapport er således den første af to status-rapporter i 2020.

 

Sagsfremstilling

På Social- og Sundhedsudvalgets møde den 17. februar 2020, punkt 16, blev udvalget orienteret om status på de konkrete anbefalinger, som fremgik af konsulentundersøgelser fra Incitare og Muusmann. Udvalget blev ved samme lejlighed orienteret om, at der i efterfølgende opfølgninger tages udgangspunkt i de fire udviklingsspor i Handicap og Psykiatris Udviklingskatalog, som skal være retningsgivende for udviklingen af Handicap og Psykiatri i de kommende år:

 

 • Spor 1: Flere tilbud i Herning Kommune til herningborgere - kapacitetsplan
 • Spor 2: Etablering af alternative og nye løsninger
 • Spor 3: Visitationen - nye tilgange
 • Spor 4: Tidligere kendskab til borgere og livsfaser

 

En oversigt over status på udviklingskatalogets fire spor fremgår af bilag 1. I oversigten gøres status på:

 • Igangsatte og planlagte handlinger
 • Sporenes forventede økonomiske effekt (i det omfang, beregningen kan foretages på nuværende tidspunkt)

 

Generel status er, at der er igangsat initiativer til 'sporarbejde' på alle fire spor. Spor 1 og 4 er fortsat i en analyse- og planlægningsfase, mens de konkrete investeringer i etablering af nye stillinger i spor 2 og 3 allerede viser resultater på borgerniveau og deraf følgende økonomisk effekt.

 

Generel status er imidlertid også, at den igangværende Corona-krise har bremset en del af sporarbejdet, da der har været behov for prioritering af konkrete opgaver omkring sikker drift af Handicap og Psykiatris tilbud og sikring af både borgere og medarbejdere mod smitte. Det fremgår af oversigten, hvordan de enkelte spor er påvirket af Corona-relaterede forhold.

 

Bemærkninger til anbefalinger, som ikke indgår i de fire spor

 

Ledelsesstruktur og medarbejderspænd:

På baggrund grund af 1) organisationsændringerne i Social, Sundhed og Beskæftigelse pr. 1.1.2019, 2) anbefalinger fra konsulentfirmaet Muusmann om øget medarbejderspænd og 3) en vakant lederstilling i Visitationen, er det besluttet at skabe en ny ledelsesstruktur i Handicap og Psykiatri, som er kendetegnet af:

 • En smallere afdelingsledelse med et markant øget fokus på tværgående samarbejde, og
 • En fladere struktur hvor lederne af driftstilbuddene referer direkte til handicap- og psykiatrichefen.

 

I 2020 er der derfor nedlagt to lederstillinger, og der er oprettet en ny stilling som chef for samarbejde, rådgivning og visitation:

 • Stillingen som afdelingsleder for de Sociale Tilbud er nedlagt pr. 30. april 2020.
 • Stillingen som afdelingsleder for Visitationen er nedlagt pr 30. april 2020.
 • Visitationen ledes af den nye chef for samarbejde, rådgivning og visitation, som refererer til Handicap- og Psykiatrichefen.

 

Reorganiseringen af ledelsesstrukturen betyder, at Handicap og Psykiatri er gået fra 22 til 21 ledere. Handicap og Psykiatri fastholder fokus på effektivisering af særligt de øverste ledelseslag.

 

Mindset:

En af konsulentfirmaet Muusmanns anbefalinger handlede om at skabe et ændret mindset i Handicap og Psykiatri. Sammen med HR-afdelingen planlægges en udviklingsproces for medarbejdere og ledelse på hele området. Processen skulle være igangsat med en tema-eftermiddag for 50 ledere og centrale medarbejdere den 12. marts 2020, men arrangementet blev aflyst pga. Corona-krisen. Processen genoptages, når håndtering af Corona-krisen når et niveau som tillader, at organisationen som helhed har overskud til udviklingsarbejdet.

 

Økonomi

Nedenstående tabel viser den forventede økonomiske effekt af tiltagene i udviklingsplanens fire spor i 2020, samt aktuel status på opnåelse af den økonomiske effekt:

 

Spor

Tiltag

Økonomisk effekt, 2020

Forventning

1

Flere tilbud i Herning Kommune til herningborgere - kapacitetsplan

-250.000 kr.

Forventes opnået i år

2

Etablering af nye og alternative løsninger

-250.000 kr.

Forventes opnået i år

3

Visitationen – nye tilgange      

-1.500.000 kr.

Forventes opnået i år

4 a

Tidligere kendskab til borgerne (overgang fra ung til voksen)

*0 kr.

Opnået

4 b

Livsfaser (ældreområdet)

-500.000 kr.

Forventes ikke opnået i år

Alle

-2.500.000 kr.

 

 * I punkt 4a er der ikke indregnet forventning om effekt før i 2021 - 2024. Samlet økonomiske effekt for perioden er 0,7 mio. kr.

 

Indstilling

Direktøren for Social, Sundhed og Beskæftigelse indstiller,

at orienteringen om status på Udviklingskatalog for Handicap og Psykiatri tages til efterretning.
Direktøren for Social, Sundhed og Beskæftigelse indstiller,

Beslutning

Til efterretning.

Bilag

 • Status på Udviklingskatalog for Handicap og Psykiatri, maj 2020.pdf