Udvalg: Social- og Sundhedsudvalget
Mødedato: 27. maj 2020
Mødested: Skype-møde

Dagsordenpunkter

54. Orientering om midlertidige besøgsrestriktioner på plejehjem m.v. samt retningslinjer for forebyggelse af smitte med COVID-19 ved besøg

Sagsnr.: 27.42.40-A00-1-20 Sagsbehandler: Jane Sønderskov  

Orientering om midlertidige besøgsrestriktioner på plejehjem m.v. samt retningslinjer for forebyggelse af smitte med COVID-19 ved besøg

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 x

 

 

 

 

 x

 x

 

Øvrige sagsbehandlere: - Anne Marie Muff

Sagsresume

Administrationen orienterer om besøgsrestriktioner på plejehjem, plejeboliger og aflastningspladser i forbindelse med håndtering af COVID-19 samt om retningslinjer for forebyggelse af smitte med COVID-19 ved besøg på plejecentre m.v.

Sagsfremstilling

Styrelsen for Patientsikkerhed gav den 18. marts 2020 kommunalbestyrelserne påbud om omgående at udstede midlertidigt forbud mod besøgendes adgang til plejehjem, plejeboliger og aflastningspladser. Efterfølgende er besøgsrestriktionerne den 5. april reguleret med bekendtgørelse om midlertidigt forbud mod besøg på plejehjem m.v. i forbindelse med håndtering af COVID-19. Formålet med forbuddet er at mindske spredning af COVID-19-smitte og at beskytte svage og udsatte borgere mod potentielt livstruende sygdom.

 

På baggrund heraf har Sundhedskrisestaben i Herning Kommune på vegne af det politiske niveau indført besøgsrestriktioner på plejehjem, plejeboliger og aflastningspladser. Dette er offentliggjort på Herning.dk.

 

Besøgsrestriktionerne har betydning for alle plejehjem m.v. i kommunen.

 

Forbuddet mod besøg omfatter ikke besøg i kritiske situationer fra en persons nære pårørende.

 

Hvis en pårørende til en borger i et af de nævnte tilbud vurderer, at et besøg er uopsætteligt, skal pågældende kontakte den lokale leder af tilbuddet.

 

1. maj 2020 indgik Regeringen og Folketingets partier "Aftale om initiativer for svækkede ældre i forbindelse med COVID-19". På baggrund heraf har Sundhedsstyrelsen 12. maj 2020 udarbejdet retningslinjer om forebyggelse af smitte med COVID-19 ved besøg på plejecentre (vedlagt som bilag). Formålet med retningslinjerne er at komme med anbefalinger til, hvordan besøg på plejecentre kan organiseres og gennemføres i kritiske situationer med nære pårørende indendørs og ellers på plejecentrets udearealer. De nye retningslinjer udvider ikke muligheden for at have besøg. Hvem der må besøges er fortsat underlagt det gældende påbud om besøgsforbud. De nye anbefalinger handler om, hvordan besøg, der allerede kan gennemføres i dag, kan ske med fokus på forebyggelse af smittespredning:

 

  • Ledelsens ansvar
    Ledelsen har ansvaret for at sikre, at rammerne for besøg organiseres og gennemføres på en kontrolleret måde. Det indebærer blandt andet, at ledelsen skal sikre, at der udarbejdes en instruks, som sikrer, at de nødvendige smitteforebyggende tiltag efterleves, og at instruksen er kendt og følges af medarbejderne.
  • Planlægning af besøg
    Retningslinjerne indeholder anbefalinger om, at besøgende skal være uden symptomer på sygdom, at antallet af besøgende skal tilpasses, så besøget kan gennemføres med to meters afstand mellem alle besøgende m.v.
  • Konkrete anbefalinger til at forebygge smittespredning
    Retningslinjerne anbefaler rammer for håndhygiejne, rengøring, afstand m.v. Herudover beskriver Sundhedsstyrelsen særlige anbefalinger for udendørs besøg og indendørs besøg, hvor sidstnævnte kun er aktuelt i kritiske situationer.

  

Økonomi

Regeringen og Folketingets partier er enige om afsætte 100 mio. kr. til nye løsninger for at fastholde social kontakt med beboere på plejehjem, herunder borgere med demens, under situationen med besøgsrestriktioner. Midlerne vil blive udmøntet til kommunerne som et særtilskud på baggrund af nøglen i tilskuds- og udligningssystemet for udgiftsbehovet på ældreområdet, og dermed uden forudgående ansøgning.

 

Herning Kommunes andel af midlerne er beregnet til at udgøre 1,515 mio. kr., og der søges om udgiftsbevilling på beløbet i 2020 til anvendelse af særtilskuddet.

 

Særtilskuddet tilgår Herning Kommune som en del af midtvejsreguleringen for 2020, og de bevillingsmæssige ændringer for så vidt angår indtægtsbevilling på beløbet foretages i forbindelse med denne.

 

Det er kommunernes ansvar at sørge for, at beboere på alle plejehjem i kommunen – både offentlige og private – får glæde af midlerne. Alle kommuner skal således med udgangen af 2020 indsende en redegørelse til Sundheds- og Ældreministeriet, hvor de angiver, hvad midlerne er brugt til. Redegørelsen udarbejdes og indsendes af Sundhed og Ældre.

 

Indstilling

Direktøren for Social, Sundhed og Beskæftigelse indstiller,

at orienteringen tages til efterretning
at der meddeles udgiftsbevilling på 1,515 mio. kr. i 2020 til Serviceområde 18 Sundhed og Ældre, funktion 05.30.27, til nye løsninger for at fastholde social kontakt med beboere på plejehjem. Finansiering sker via særtilskud i 2020, som tilgår Herning Kommune i forbindelse med midtvejsreguleringen for 2020.
Direktøren for Social, Sundhed og Beskæftigelse indstiller,

Beslutning

Anbefales godkendt som indstillet.

Bilag

  • Retningslinjer om forebyggelse af smitte med COVID-19 ved besøg på plejecentre