Udvalg: Social- og Sundhedsudvalget
Mødedato: 27. maj 2020
Mødested: Skype-møde

Dagsordenpunkter

47. Forårsopfølgning 2020 på Social- og Sundhedsudvalgets områder

Sagsnr.: 00.30.00-G01-1-19 Sagsbehandler: Mariane Nannerup  

Forårsopfølgning 2020 på Social- og Sundhedsudvalgets områder

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 x

 

 

 

 

 x

 x

 

Øvrige sagsbehandlere: -

Sagsresume

Administrationen har foretaget budgetopfølgning på baggrund af forbruget pr. 31. marts 2020 på Social- og Sundhedsudvalgets område.

 

Samlet set forventes et merforbrug på 21,418 mio. kr. vedrørende drift og et merforbrug på 0,513 mio. kr. vedrørende anlæg.

 

Opfølgningen indgår i den samlede budgetopfølgning pr. 31. marts 2020, som behandles henholdsvis i Økonomi- og Erhvervsudvalget den 15. juni 2020 og i Byrådet den 22. juni 2020.

Sagsfremstilling

 

Budgetopfølgningen er foretaget af administrationen på baggrund af det konstaterede forbrug pr. 31. marts 2020.

 

I nedenstående tabeller bliver afvigelsen generelt målt som forventet regnskab 2020 overfor det korrigerede budget 2020.

 

Driftsudgifter

 

Forventet regnskab 2020 - drift:

 

Social- og Sundheds-

udvalget, drift

 

 

 

1.000 kr., 2020-pl

Oprindeligt

budget

 2020

  

 

A

Genbe-

villinger

2020

 

 

B

Tillægsbe-

villinger/

omplace-

ringer

2020

C

Korrigeret

budget

2020

 

 

D=(A+B+C)

Forventet

regnskab

2020

 

 

E

Afvigelse

 

 

 

 

F=(D-E)

Serviceområde 13

327.480

2.090

-3.505

326.065

336.913

-10.848

Serviceområde 18

737.428

-4.001

8.295

741.722

752.292

-10.570

Driftsudgifter ialt

1.064.908

-1.911

4.790

1.067.787

1.089.205

-21.418

  

Tillægsbevillinger/omplaceringer på -3,505 mio. kr. på Serviceområde 13 Handicap og Psykiatri vedrører primært en teknisk budgetjustering i forbindelse med organisationstilpasningerne i 2019.

Serviceområde 18, Sundhed og Ældre har blandt andet fået en tillægsbevilling i forbindelse med differentieret lønfremskrivning for sygeplejepersonale mv., 7,2 mio. kr.

 

Handicap og Psykiatri

 

Det forventede regnskab pr. 31. marts 2020, opgjort på resultatområder, udgør følgende:

 

Social og Sundhedsudvalget,

SO 13

 

1.000 kr. 2020-pl

Korrigeret

budget 2020

Forventet

regnskab 2020

Afvigelse

Handicap

254.230

260.350

- 6.120

Sindslidende

65.368

69.582

- 4.214

Blå Kors Varmestue

3.044

3.336

- 292

Tværgående

3.423

3.645

- 222

Ialt

326.065

336.913

- 10.848

 

Som det fremgår, forventes et merforbrug på 10,848 mio. kr. i 2020. Resultatet bygger på følgnede forudsætninger:

 

 • Der er indregnet en forventet nettoudgift på 4,0 mio. kr. i forbindelse med åbning af nye pladser på Rosenholm.
 • Tilgang og afgang af borgere i øvrigt er forudsat at være i balance. Dette vil dog altid være et usikkerhedsmoment, specielt i forhold til særligt dyre enkeltsager. F.eks. har tilgangen af én borger medført en resultatændring på 2,3 mio. kr. inkl. statsrefusion.
 • Der er indregnet forventede ekstraudgifter på 5,6 mio. kr. til objektiv finansiering af det regionale tilbud Kofoedsminde, som er landets eneste lukkede tilbud til voksne udviklingshæmmede, samt de særlige psykiatriske pladser på sygehusene. På Kofoedsminde har Herning kommune ingen borgere indskrevet. Én borger har været indskrevet på en af de særlige psykiatripladser frem til 31. marts i år, og pt. betales en tomgangsudgift på 135.000 kr. pr. måned. Udfordringen med merudgifter til objektitivt finansierede områder er ikke unik for Herning Kommune. Alle kommuner har fået ekstraudgifter, og KL er i gang med at analysere området.

 

På mødet i januar 2020 vedtog Social- og Sundhedsudvalget en udviklingsplan med 4 spor, som skal skabe den langsigtede økonomiske balance i Handicap og Psykiatri. Kataloget indeholder et skøn over den økonomiske effekt af de enkelte spor. Den skønnede effekt for 2020 på 2,5 mio. kr. er indregnet i det forventede resultat.

 

Tiltag

Økonomisk effekt (1.000 kr.)

 

2020

2021

2022

2023

2024

Flere tilbud i Herning Kommune til

herningborgere - kapacitetsplan

- 250

- 1.600

- 2.350

- 3.100

- 3.850

Etablering af alternative og nye løsninger

- 250

- 1.250

- 1.750

- 2.250

- 2.750

Visitationen - nye tilgange

- 1.500

- 2.000

- 2.500

- 3.000

- 3.000

Tidligere kendskab til borgerne og livsfaser

Overgang fra ung til voksen

Ældreområdet

 

0

- 500

 

- 100

- 1.000

 

- 150

- 2.000

 

- 200

- 3.000

 

- 250

- 6.000

Ialt

- 2.500

- 5.950

- 8.750

- 11.550

- 15.850

 

De skønnede økonomiske effekter er forbundet med stor usikkerhed. Det skyldes blandt andet, at udviklingen i antallet af borgere, der har krav på et tilbud fra Herning kommune, kun kan estimeres ud fra nogle generelle betragtninger. Hverken til- eller afgang kan forudsiges med bare nogenlunde sikkerhed.

 

 

Serviceområde 18, Sundhed og Ældre:

 

Det forventede regnskab pr. 31. marts 2020 udgør et merforbrug på 10,570 mio. kr. Heri indgår et overført merforbrug fra 2019 på 4,001 mio. kr. Merforbruget i 2019 skyldtes primært en uudmøntet besparelse på 4,9 mio. kr. til løsning af de økonomiske udfordringer på Handicap- og Psykiatriområdet.

 

Hjælpemiddelområdet er udfordret, med et forventet merforbrug på 7,2 mio. kr. Heri indgår engangsudgifter på 1,2 mio. kr. til udskiftning af låsesystem. Hjælpemiddelområdet er en kendt udfordring, men merforbruget er stigende. Prisniveauet på de enkelte hjælpemidler stiger løbende, mens budgettet er faldet en smule over de seneste år på grund af 0,3 %-reduktionerne.

 

Sundhed og Ældres budgetter er generelt belastet af de manglende pl-reguleringer på varekøb og tjenesteydelser. For budget 2020 udgør den manglende regulering ca. 4 mio. kr.

 

Vederlagsfri fysioterapi har et forventet merforbrug på 1,7 mio. kr., hvilket er et fald i forhold til tidligere år, hvor merforbruget har udgjort ca. 3 mio. kr. Det skyldes en lavere aktivitet i forbindelse med nedlukninger pga. Covid-19. I forbindelse med aflæggelsen af årsregnskab for 2019 indstillede Social- og Sundhedsudvalget, at budgettet for vederlagsfri fysioterapi skulle placeres på området uden for rammestyring, hvor mer- eller mindreforbrug ikke overføres. Området er svært styrbart, fordi ydelsen bevilges efter lægehenvisning. Ved Byrådets behandling af Årsregnskabet blev det besluttet, at vederlagsfri fysioterapi stadig skal være en del af det rammestyrede område.

 

elevområdet forventes et merforbrug på 2 mio. kr. Tallet bygger på den forventede rekruttering. Udgifterne vil blive større, hvis det lykkes at få de assistentelever, som Herning Kommune er dimensioneret til.

 

På området for erhvervet hjerneskade har man oplevet en tilgang af borgere, herunder én enkeltsag, som forventes at koste 2,2 mio. kr. inkl. statsrefusion. Forbruget er indeholdt i Visitationens budget.

 

Sygeplejen forventer at den vedtagne balanceplan har den ønskede effekt. Det afhænger dog af, at sygeplejeklinikkerne kommer i fuld drift, og at den nye IV-aftale med Region Midtjylland ikke forsinkes på grund af Covid-19.

 

 

Konsekvenser af Covid-19

For Social- og Sundhedsudvalgets områder er der stor usikkerhed om de økonomiske konsekvenser af Covid-19. Trænings- og dagsaktiviteter mv. er lukket ned eller reduceret, mens der er behov for at tilføre ekstra ressourcer til plejefunktioner og døgntilbud. I det forventede resultat er indregnet forventede udgifter til værnemidler på 1 mio. kr.

Overordnet er det forudsat, at driften normaliseres efter sommerferien. Der er dog en række potentielle udfordringer som følge af Covid-19-situationen, også på længere sigt:

 

 • Øgede personalemæssige udgifter i forhold til et øget antal syge medarbejdere, opnormering af deltidsansatte, omlægning af vagter, vikarudgifter, indkaldelse af fratrådte samt oplæring af ekstra kapacitet
 • Yderligere udgifter til værnemidler. Der er udviklet en national model for fordeling af værnemidler til kommunerne, som administreres af Århus kommune. Herfra er oplyst, at der er samlet er placeret ordrer på køb af værnemidler for 1 mia. kr., svarende til en andel på ca. 15. mio. kr. til Herning kommune.
 • Yderligere udgifter til ekstra engøring og vask samt arbejdsbeklædning.
 • Øgede udgifter til håndtering af borgere, som udskrives fra sygehuset for at skabe kapacitet på sygehuset. De første er begyndt at komme på psykiatriområdet.
 • Borgere, der mister færdigheder som følge af nedlukninger og derfor får behov for øget støtte og pleje

 

Regeringen har meldt ud, at landets kommuner vil blive kompenseret under ét for merudgifterne i forbindelse med Covid-19. Størelsen af den faktiske kompensation, som kommer til at tilfalde Herning kommune, er usikker, og indgår ikke i det forventede regnskab.

 

 

Anlægsudgifter

 

Forventet regnskab 2020 – anlæg:

 

Social- og Sund-

hedsudvalget,

anlæg

 

1.000 kr., 2020-pl

Oprindeligt

budget

2020

 

A

Gen-

bevilinger

 2020

 

B

Tillægs-

bevillinger/

omplaceringer

2020

C

Korrigeret

 budget

2020

 

D=(A+B+C)

Forventet

regnskab

2020

 

E

Afvigelse

 

 

 

F=(D-E)

Serviceområde 13

23.257

18.068

- 446

40.879

41.924

- 1.045

Serviceområde 18

312

586

-

898

366

532

Anlægsudgifter ialt

23.569

18.654

- 446

41.777

42.290

- 513

 

Som det fremgår af ovenstående tabel, forventes et samlet merforbrug på 0,513 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget.

 

Anlægsbudgettet omfatter følgende projekter:

 

Social- og Sundhedsudvalget, anlæg

 

1.000 kr., 2020-pl

Korrigeret

budget

2020

 Forventet

regnskab

2020

 Afvigelse

Serviceområde 13:

Tilbygning på Rosenholm

Udvidelse af Mosaikken

Blå Kors Varmestue

Fleksibel anlægspulje

Caféfunktion for Bo- og Støttecenter Herning

 

16.862

18.716

2.101

2.000

1.200

 

16.862

18.366

3.500

2.000

1.196

 

0

350

- 1.399

0

4

Serviceområde 13 ialt

40.879

41.924 

- 1.045 

Serviceområde 18:

Udvidelse af Rehabiliteringscentret 

Pulje til projekter (papirpenge)

Velfærdsteknologi

 

675

- 416

639

 

368

- 306

304

 

307

- 110

335

Serviceområde 18 ialt

898

366

532

Anlægsudgifter SOS ialt

41.777

42.290

- 513

 

  

Rosenholm:

Byggeriet afsluttes i 2020. Det forventes, at udgifterne kommer til at svare til de afsatte anlægsmidler.

 

Mosaikken:

Byggeriet forventes færdig januar 2021. Der kan restere honorarudgifter mv. til afholdelse i 2021.

 

Blå Kors Varmestue:

Det skønnede forbrug i 2020 på 3,5 mio. kr. er forbundet med usikkerhed.

  

Velfærdsteknologi:

Sundhed og Ældre havde planlagt en udrulningsbølge af forskellige tiltag i foråret 2020. Nye initiativer er forsinket eller sat i stå grundet Corona. Såfremt der bliver en mere normal driftssituation efter sommerferien, vil flere initiativer blive igangsat.

 

 

Bevillingsmæssige ændringer

 

 • Tre plejecentre i Herning Kommune har af Sundhedsstyrelsen fået tildelt puljemidler på i alt 919.000 kr. til projektet ”Taktil sansestimulering som naturligt arbejdsredskab på plejecentre”. Projektet er forelagt Social- og Sundhedsudvalget den 22. januar 2020. Der indstilles en indtægts- og en udgiftsbevilling på 622.000 kr. i 2020, 260.000 kr. i 2021 og 37.000 kr. i 2022, i alt 919.000 kr., på Serviceområde 18, Sundhed og Ældre.

 

 • Herning Kommune er blevet godkendt af Socialstyrelsen som VISO-leverandør af specialiseret rådgivning til andre kommuner og borgere indenfor demensområdet, med særlig fokus på Huntingtons Sygdom. På baggrund af rammekontrakten forventer Herning Kommune at levere ca. 1.000 timer på årsbasis. Indtægten forventes at udgøre 815.000 kr. i 2020, 890.000 kr. i 2021 og 297.000 kr. i 2022. Indtægten modsvares af tilsvarende udgifter ved levering af ydelsen. Der indstilles en indtægts- og tilsvarende udgiftsbevilling på beløbene på Serviceområde 18, Sundhed og Ældre.

 

 • Herning Kommune har fået tildelt 724.000 kr. til forskningsprojektet ”En bedre hverdag” fra Den kommunale kvalitetsudviklingspulje. Projektet er forelagt Social- og Sundhedsudvalget den 10. marts 2020. Der indstilles en indtægts- og udgiftsbevilling på beløbet i 2020  til Serviceområde 18, Sundhed og Ældre.

 

 • Socialstyrelsen har tildelt Herning kommune puljemidler på i alt 3.750.000 kr. fra den sociale investeringspulje til projektet "Styrmand i eget liv" fra 2020 til 2022. Puljemidlerne fordeler sig med 1.267.000 kr. i 2020, 1.824.000 kr. i 2021 og 659.000 kr. i 2022. Social- og Sundhedsudvalget er orienteret om projektet den 22. januar 2020. Der indstilles en indtægts- og udgiftsbevilling på beløbene til Serviceområde 13, Handicap og Psykiatri.

 

 • Som en del af Handicap og Psykiatris udviklingsplan er det besluttet at ansætte en kontraktforhandler, der skal sikre en tættere opfølgning på køb af pladser udenfor kommunen. Handicap og Psykiatri ønsker, at stillingen skal indgå som en del af afdelingens visitation, der er placeret på Serviceområde 20. Det indstilles, at Handicap og Psykiatris visitationsafdeling under Serviceområde 20 tilføres 500.000 kr. fra Serviceområde 13, Handicap og Psykiatri fra budgetåret 2020 og fremefter.

 

Indstilling

Direktøren for Social, Sundhed og Beskæftigelse indstiller,

at Social- og Sundhedsudvalget godkender de anførte bevillingsmæssige ændringer.
at udvalget tager stilling til, hvorvidt der skal udarbejdes forslag til korrigerende handlinger som følge af udfordringerne på hjælpemiddelområdet og vederlagsfri fysioterapi under Serviceområde 18, Sundhed og Ældre.
at udvalget tager stilling til, hvorvidt der skal udarbejdes forslag til yderligere korrigerende handlinger på Handicap og Psykiatriområdet for at imødekomme det forventede merforbrug
at Budgetopfølgningen i øvrigt tages til efterretning, og indgår i den samlede budgetopfølgning, som behandles i henholdsvis Økonomi- og Erhvervsudvalget den 15. juni 2020 og Byrådet den 22. juni 2020.
Direktøren for Social, Sundhed og Beskæftigelse indstiller,

Beslutning

Godkendt som indstillet.

Social- og Sundhedsudvalget anmoder Administrationen om at udarbejde forslag til korrigerende handlinger for ca. 7 mio. kr. årligt på hjælpemiddelområdet – SO 18, Sundhed og Ældre.

Social- og Sundhedsudvalget ønsker, at der rettes henvendelse til ministeren vedrørende finansieringen af Kofoedsminde og særlige psykiatripladser.