Udvalg: Social- og Sundhedsudvalget
Mødedato: 27. maj 2020
Mødested: Skype-møde

Dagsordenpunkter

56. Godkendelse af takster for friplejehjem

Sagsnr.: 27.42.00-S55-1-19 Sagsbehandler: Jytte Vind Kristensen  

Godkendelse af takster for friplejehjem

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 x

 

 

 

 

 

 

 

Øvrige sagsbehandlere: -

Sagsresume

Der foreligger nye beregninger på takster til afregning for friplejeboliger i Herning Kommune, som fremlægges til godkendelse i Social- og Sundhedsudvalget.

Sagsfremstilling

Den 1. juli 2015, blev der vedtaget en ny afregningsmodel for friplejeboliger. Denne afregningsmodel medførte, at takster for afregning til friplejehjem herefter skal beregnes med udgangspunkt i udgiftsniveauet i de enkelte kommuner, hvor der tidligere var tale om landsdækkende faste takster.

 

I de kommuner, hvor der forventes etableret nye friplejeboliger, samt der, hvor leverandører ønsker at overgå til de nye regler, skal man lave et skøn for udgifterne.

 

Friplejehjem der er etableret efter den 1. juli 2015, skal afregnes efter den nye model. Eksisterende friplejehjem kan frivilligt overgå til den nye model, eller forblive på den gamle i op til 10 år.

 

I Herning Kommune har der hidtil kun været friplejehjem på den gamle ordning. Der er tale om friplejehjemmet Højbo i Arnborg, som fik friplejehjemsstatus pr. 1. april 2012 og friplejehjemmet i Ørnhøj, som fik friplejehjemsstatus pr. 1. oktober 2012. Jf. lovændringen pr. 1. juli 2015 skal alle friplejehjem senest 10 år efter etableringen overgå til den nye model. Det vil altså sige, at begge friplejehjem i Herning Kommune i 2022 skal overgå til afregning efter den nye model.

 

Der har endvidere i den seneste tid været flere forespørgsler fra private aktører på området med interesse for at oprette friplejehjem i Herning Kommune.

 

Forvaltningen har derfor bedt Revisionsfirmaet EY om at beregne afregningspriser for friplejehjem på baggrund af gennemsnitsprisen for tilsvarende tilbud i kommunen. Beregningsmetode og lovgrundlag fremgår af vedhæftede bilag om beregning af takster til afregning af friplejeboligleverandører. EY har endvidere beregnet takster på baggrund af udgifterne til drift af de kommunale plejecentre i Herning Kommune. Efterfølgende har administrationen delt takstbregningen op i henholdsvis almindelige pladser, demenspladser og sygeplejeydelser.

 

På denne baggrund er taksterne for 2020 beregnet til

  • Almindelige pladser eksklusiv sygeplejeydelser 1.150 kr. pr. døgn
  • Demenspladser eksklusiv sygeplejeydelser 1.403 kr. pr. døgn
  • Sygeplejeydelser  139 kr. pr. døgn 

Indstilling

Direktøren for Social, Sundhed og Beskæftigelse indstiller,

at taksterne for afregning af private leverandører vedrørende drift af friplejehjem godkendes.
Direktøren for Social, Sundhed og Beskæftigelse indstiller,

Beslutning

Godkendt som indstillet.

Bilag

  • Beregning af takster til afregning af friplejeboligleverandører - Herning Kommune_0
  • Takstblad 2020 friplejehjem