Udvalg: Social- og Sundhedsudvalget
Mødedato: 27. maj 2020
Mødested: Skype-møde

Dagsordenpunkter

51. Nedbringelse af sygefravær i ældreplejen

Sagsnr.: 29.00.00-A00-1-20 Sagsbehandler: Louise Theilgaard Nikolajsen  

Nedbringelse af sygefravær i ældreplejen

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 X

 

 

 

 

 

 

 

Øvrige sagsbehandlere: -

Sagsresume

Herning Kommune har modtaget puljemidler til nedbringelse af sygefraværet i ældreplejen. I alt har Kommunen modtaget 861.880 kr. fra Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering. Midlerne skal primært bruges til at udarbejde en strategi til at forebygge sygefravær i ældreplejen. På baggrund af en analyse af den aktuelle indsats på sygefraværsområdet skal der udarbejdes en forebyggelsesstrategi for nedbringelse af sygefraværet generelt i Sundhed og Ældre med særligt fokus på de områder, hvor der er højt sygefravær blandt medarbejdere i ældreplejen.

 

Sagsfremstilling

Herning Kommune har i relation til indsatsen for at forebygge og nedbringe sygefravær blandt andet personalepolitik, arbejdsmiljøpolitik, sygefraværspolitik og sundhedspolitik.

Sundhed og Ældre har generelt et lavt sygefravær i ældreplejen sammenlignet med landsgennemsnittet, men det anses som vigtigt at blive endnu bedre til at nedbringe forebyggeligt sygefravær. Projektet inddrager udvalgte områder og enheder i henholdsvis plejecentre, hjemmepleje og sygepleje hvor de, modsat andre enheder i Kommunen, har et sygefravær der ligger over landsgennemsnittet. Med projektet udarbejdes redskaber, der kan bruges til at reducere sygefraværet i hele Sundhed og Ældre.

 

I projektet deltager følgende områder/enheder: 

  • Rosenlund Plejecenter
  • Hjemmepleje Nord
  • Hjemmepleje Vest
  • Rehabiliteringscentret
  • Nat (Hjemmepleje)

 

I projektet vil deltage lidt over 300 medarbejdere (inkl. lokal ledelse).  

 

Med afsæt i analysens resultater og anbefalinger udarbejdes en strategi for at forebygge og nedbringe sygefraværet på ældreområdet i Herning Kommune. I analysen involveres ledere, medarbejdere og tillidsvalgte.

 

Det forventes at forebyggelsesstrategien er klar til implementering ultimo 2020. Implementeringen skal ske i 2021, hvorefter der udarbejdes en evalueringsrapport ultimo 2021.

Økonomi

Puljemidlerne fordeles over to år med 669.565 kr. i 2020 og 192.315 i 2021.

Indstilling

Direktøren for Social, Sundhed og Beskæftigelse indstiller,

at Social- og Sundhedsudvalget tager orienteringen til efterretning,
at der meddeles en indtægts- og udgiftsbevilling svarende til 669.565 kr. i 2020 på Serviceområde 18, Sundhed og Ældre
at de bevillingsmæssige konsekvenser medtages i førstkommende budgetopfølgningssag.
Direktøren for Social, Sundhed og Beskæftigelse indstiller,

Beslutning

Godkendt som indstillet.