Udvalg: Social- og Sundhedsudvalget
Mødedato: 27. maj 2020
Mødested: Skype-møde

Dagsordenpunkter

50. Lukning og flytning af aflastningspladser på handicapområdet.

Sagsnr.: 27.45.00-P00-1-20 Sagsbehandler: Mie Klarsø  

Lukning og flytning af aflastningspladser på handicapområdet.

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 X

 

 

 

 

 

 

 

Øvrige sagsbehandlere: - Nete Kragelund

Sagsresume

På møde den 25. juni 2019, punkt 150, godkendte Byrådet planerne for og anlægsbevillingen til udvidelse af botilbuddet Rosenholm. Udvidelsen indebærer, at Rosenholm udvides med ti boliger og tre aflastningspladser.

Der er ikke behov for en kapacitetsudvidelse i handicapområdets aflastningstilbud, som aktuelt er underbelagt. Derfor foreslår administrationen, at en del af de eksisterende aflastningspladser i Bo- og Støttecenter Herning lukkes, og de resterende aflastningspladser flyttes til Rosenholm.

Forslaget blev behandlet på Social- og Sundhedsudvalgets møde den 10. marts 2020, punkt 29, og er efterfølgende sendt til høring i Handicaprådet.

 

Sagsfremstilling

Aflastning gives efter Servicelovens § 84 og er et tilbud om gentagne korte overnatningsophold af op til flere dages varighed til borgere over 18 år, som fortsat bor hos deres forældre. De borgere, som får et aflastningstilbud, vil ofte på sigt være i målgruppen for et længerevarende botilbud som eksempelvis Rosenholm.

 

Forslag om lukning af aflastningspladser 

Handicapområdet har 4,5 døgnaflastningspladser i Aflastningen Virkelyst, som er en del af Bo- og Støttecenter Herning. Aktuelt anvendes pladserne på skift af 11 borgere fra Herning Kommune og fire borgere fra en anden kommune. Borgerne har aflastning i 50-120 døgn pr år. I løbet af forår/sommer 2020 reduceres antallet af borgere fra Herning Kommune til syv, fordi fire borgere forventes at få en botilbudsplads på Rosenholm.

 

Aflastningspladserne havde en belægning på 91,4% i 2019 og foreløbigt 78,9% i 2020. Økonomien i tilbuddet reguleres i forhold til belægningen, og som følge af den lave belægning er tilbuddet ikke længere økonomisk rentabelt.

 

Administrationen foreslår derfor, at en del af aflastningspladserne lukkes, og antallet af pladser reduceres til 3. Det indebærer, at der skal ske en tilsvarende driftstilpasning gennem reduktion i antallet af medarbejdere. Medarbejdere, som opsiges i forbindelse med driftstilpasningen i Bo- og Støttecenter Herning, tilbydes anden ansættelse på Rosenholm, hvor udvidelsen i antallet af botilbudspladser giver behov for flere medarbejdere.

 

Forslag om flytning af aflastningspladser til Rosenholm

Med udvidelsen af Rosenholm etableres tre nye aflastningspladser. Belægningen i den nuværende aflastning viser, at der ikke er behov for en udvidelse af kapaciteten i aflastningspladserne i Herning Kommune. Administrationen foreslår derfor, at aflastningspladserne og de resterende medarbejdere fra aflastningen i Bo- og Støttecenter Herning, flyttes til de nyetablerede aflastningspladser på Rosenholm. At flytte aflastningen til Rosenholm vil i en periode være ressourcekrævende for de berørte borgere, pårørende og medarbejdere. Det sikres i derfor, at der gives den fornødne forberedelse til og støtte i forbindelse med flytningen.

 

Flytningen har en række menneskelige, faglige og økonomiske fordele, eksempelvis:

  • Tryg overgang fra aflastning til botilbud, for borgere og pårørende.
  • Mulighed for sociale relationer og deltagelse i weekendaktiviteter på Rosenholm for borgere i aflastning.
  • Medarbejdere i botilbuddet får tidligere og mere indgående kendskab til borgere, som på sigt skal have en botilbudsplads.
  • Stordriftsfordele i relation til arbejdstidsplanlægning, natdækning, transport, sygdom/fravær.

 

Flytning af aflastningen fra Bo- og Støttecenter Herning til Rosenholm påvirker ikke Bo- og Støttecenter Hernings øvrige indsatser.

 

Borgere fra andre kommuner

Herning Kommune er ikke forpligtet til at tilbyde aflastning til borgere fra andre kommuner. Administrationen er derfor i dialog med den kommune, som køber aflastningspladser i Bo- og Støttecenter Herning, om at de fremover anvender et andet aflastningstilbud, for eksempel i egen kommune. Det sker både som en del af driftstilpasningen og som en del af ambitionen i Udviklingskataloget for Handicap og Psykiatri om, at pladser i Herning Kommune er tilgængelige for herningborgere.

 

Plan for processen

Lukning og flytning af aflastningspladserne sker i forbindelse med åbningen af de nye pladser på Rosenholm, som vil være færdige i løbet af sommeren 2020.

 

Borgere og pårørende, som berøres af en eventuel flytning af aflastningspladserne, er blevet orienteret om at forslaget om flytning fremsættes til politisk behandling. Hvis forslaget godkendes, vil borgere og pårørende modtage yderligere og mere konkret information.

 

Dialogen med den kommune, som køber aflastningspladser i Herning Kommune er påbegyndt.

 

Medarbejdere, som berøres af lukning og flytning af aflastningspladserne, er blevet orienteret, og flytteprocessens konsekvenser i forhold til arbejds-, personale-, sikkerheds- og arbejdsmiljøforhold er blevet behandlet i MED-systemet i Handicap og Psykiatri. I både LokalMED og Sektor MED er der opbakning til forslaget og opmærksomhed på at skabe en god overflytning af medarbejderne. SektorMED besluttede at arbejde videre med et forslag om etablering af et underudvalg, som understøtter en god overflytning af medarbejderne fra Bo- og Støttecenter Herning til Rosenholm.

  

Høring

Forslaget er sendt til høring i Handicaprådet, som har afgivet høringssvar. Af høringssvaret fremgår, at Handicaprådet er enige i, at antallet af pladser skal tilpasses kommunes behov. Handicaprådet er tilfredse med, at lukning og flytning af aflastningspladser sker i forbindelse med åbningen af de nye pladser på Rosenholm. Handicaprådet kan dog være bekymrede for, om tre aflastningspladser er tilstrækkeligt og tilstrækkeligt fleksibelt, og foreslår derfor at der oprettes enkelte aflastningsmuligheder på andre botilbud.

 

Forvaltningen vurderer, at der med en kapacitet på tre aflastningspladser på Rosenholm, fortsat vil være kapacitet til at imødekomme en vis stigning i behovet.

 

Handicaprådets høringssvar er vedhæftet som bilag.

Indstilling

Direktøren for Social, Sundhed og Beskæftigelse indstiller,

at antallet af aflastningspladser på handicapområdet reduceres til tre
at aflastningspladser på handicapområdet flyttes til botilbuddet Rosenholm.
Direktøren for Social, Sundhed og Beskæftigelse indstiller,

Beslutning

Godkendt som indstillet. 

Social- og Sundhedsudvalget anmoder Administrationen om at følge udnyttelsen af kapaciteten på aflastningspladserne.

Bilag

  • Høringssvar fra Handicaprådet 6.5.2020