Udvalg: Social- og Sundhedsudvalget
Mødedato: 25. maj 2016
Mødested: C3.40

Dagsordenpunkter

53. Udmøntning af handleplan 2015 - Handicap og Psykiatri

Sagsnr.: 27.00.00-A26-1-15 Sagsbehandler: Søren Liner Christensen  

Udmøntning af handleplan 2015 - Handicap og Psykiatri

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 x

 

 

 

 

 

 

 

Øvrige sagsbehandlere: Ejnar Tang

Sagsresume

Social- og Sundhedsudvalget blev på møde den 9. marts 2016 og den 5. april 2016 (sag nr. 38) orienteret om, at der ved en tidlig vurdering af forbruget på budget 2016 var udsigt til en budgetoverskridelse på 10 - 15 mio. kr. Vurderingen er i tråd med den udfordring, som blev forelagt udvalget i forbindelse med vedtagelse om udmøntning af Handleplan 2015 på møde d. 27. oktober 2015. Social- og Sundhedsudvalget tog orienteringen til efterretning.

 

Der gøres i sagsfremstillingen rede for udmøntning af handleplan 2015. Der er efter udmøntning af handleplanen udsigt til et underskud på 6,5 mio. kr., idet der fortsat arbejdes målrettet på at sikre balance i budgettet fra 2017.

 

Parallelt med udmøntningen har Byrådet d. 27. april 2016 truffet afgørelse om, at underskuddet fra 2015 på 9,5 mio. kr. skal overføres. Det betyder, at der nu er udsigt til et underskud på 15,5 mio. kr.

Sagsfremstilling

 

Tabel 1 viser fordelingen af underskuddet på resultatområder inden udmøntning af Handleplan 2015:

 

Tabel 1: 

Resultatområder

Forventet
Regnskab 2016

Budget 2016

Udfordring Netto

1

HANDICAP

253.654

243.566

10.088

2

KOMMUNIKATION

8.232

7.882

350

3

PSYKIATRI

67.933

65.035

2.898

4

MISBRUG/UDSATTE

41.191

39.333

1.858

5

TVÆRGÅENDE

2.726

2.660

66

Hovedtotal

373.736

358.476

15.260

Udfordring i procent

 

 

4,3%

 

Tabel 2 viser status efter udmøntning af Handleplan 2015 ved udgangen af april, fordelt på de enkelte resultatområder:

 

Tabel 2: 

Resultatområder

Forventet
Regnskab 2016

Budget 2016

Udfordring Netto

1

HANDICAP

248.354

245.489

2.865

2

KOMMUNIKATION

8.204

7.974

230

3

PSYKIATRI

63.600

62.826

774

4

MISBRUG/UDSATTE

41.725

39.036

2.689

5

TVÆRGÅENDE

3.364

3.399

-34

Hovedtotal

365.247

358.724

6.523

Udfordring i procent

 

 

1,8%

 

 

Udmøntningen af Handleplan 2015 er sket i de 4 resultatområder. Ledere og medarbejdere (Sektor MED- og lokale MED-udvalg) blev orienteret om budgetudfordringen medio marts 2016. Herefter har det været op til lederne i de enkelte resultatområder at træffer afgørelse om, hvilke tilpasninger, der skal gennemføres i 2016 og aftale, hvordan de skal udmøntes. Det er lederen af de enkelte tilbud, der har effektueret på egne tilbud, det er sket i første uge af maj 2016.  

 

Udgangspunktet for udmøntningen har været, at der ved indgangen til 2017 skal være balance mellem grundbudgettet og de bagvedliggende aktiviteter. Der har således været fokus på helårsvirkningen. Indfasningstiden for de beslutninger, der gennemføres nu, er isoleret set ikke nok til at bringe budgettet i fuld balance for 2016 (Jf. tabel 2). Der skal derfor i videst muligt omfang sikres balance ved at undgå besættelse af vakante stillinger, engangstiltag udskydelse af køb m.v.

 

Der er for hver udmøntningstiltag lavet en kortfattet beskrivelse af den aktivitet, der ændres helt eller delvist bortfalder. Der er desuden foretaget en vurdering af konsekvenserne i forhold til borgerne, dernæst i forhold til medarbejdere og ledere, endelig øvrige konsekvenser. Der er ud over ovennævnte skemaer modtaget flere konsekvensvurderinger, som er stilet direkte til Social- og Sundhedsudvalget, disse vedlægges dagsorden.

 

Social- og Sundhedsudvalget blev den 5. april 2016 forelagt serviceniveaubeskrivelser for området. Serviceniveaubeskrivelserne er et udtryk for, hvad borgerne kan forvente i bo- og dagtilbud ud fra de økonomiske ressourcer, der i dag udgør tilbuddenes budgetramme. I og med at der samlet set skal løses flere opgaver på området for den samme budgetramme, vil serviceniveaubeskrivelserne blive tilpasset den nye virkelighed. 

 

Ved udmøntning af Handleplan 2015 bliver ca. 60 medarbejdere berørt ved afskedigelser eller timetalsreduktion. Omsat i fuldtidsstillinger er 12,7 medarbejder afskediget. Hertil kommer nedlæggelse af 11,5 stillinger, som har været vakante og undladt besat siden vedtagelse af handleplanen i oktober 2015. Afskedigelserne skal ses i forhold til, at der er i alt 749 personer ansat i handicap- og psykiatriområdet. I og med at flere end 30 medarbejdere bliver berørt af hel eller delvis afskedigelse, træder regler om masseafskedigelser i kraft. Der har således i tilknytning til udmøntningen været afholdt forhandlinger med de faglige organisationer, og der er sket indberetning til det regionale arbejdsmarkedsråd.   

 

De decentrale ledere på området har, helt i tråd med intentionerne omkring rammestyring i resultatområderne, ønsket at få større indflydelse på visitationen til området. Lederne ønsker så at sige at sidde med omkring visitationsbordet, når det vurderes, hvilke tilbud, der skal bevilges til borgerne. Lederne har siden januar 2016 været en del af beslutningerne på visitationsmøderne, men vil fra opstarten af en sag være med til at præge det forløb, der skal planlægges. Arbejdet med udvikling af et styrket samarbejde mellem visitation og drift er allerede igangsat.

 

Der er i Handicap- og Psykiatriområdet tre højt specialiserede tilbud: Center for Kommunikation, Horisont som er et tilbud til spiseforstyrrede under Skiftesporet og bo- og genoptræningsafdelingen på Bytoften. Alle tre områder har været eller er i fokus for den nationale koordinationsstruktur, hvor Socialstyrelsen hvert år udpeger områder, hvor de har vurderet, at der er risiko for, at kommunerne hver for sig eller samlet set ikke længere er i stand til at give borgerne et tilstrækkeligt fagligt kvalificeret tilbud. En konsekvens af budgettilpasninger giver en risiko for, at Herning Kommune ikke længere er i stand til at opretholde den nødvendige specialiseringsgrad.

 

Taksterne skal afspejle de faktiske omkostninger, når der ændres i servicedriftsrammen. Til de enkelte tilbud skal vi i henhold til rammeaftalen indmelde takstreduktioner til 2017. Der kan ligeledes i 2018 blive tale om tilbagebetaling, hvis vi har opkrævet for høje takster, der skal dog ikke reguleres indenfor et spænd på +/-  5%. Det kan først opgøres ved regnskabsafslutningen.

 

Bemærkninger til udmøntning på Handicapområdet:

Der er på Handicapområdet udmøntet besparelser for i alt 10,1 mio. kr.

 

I udmøntningen er der taget hensyn til tilbuddenes forskellige vilkår for at indhente disse besparelser, hvorfor der er foretaget en kollektiv fordeling. Det betyder, at nogle tilbud holder mere for end andre, men alle bidrager til at indhente merforbruget.

 

Der er primært tale om personalereduktioner. Opsigelserne træder i kraft fra nu og resten af året, alt efter anciennitet. Derfor er der varierende gennemslag i indeværende år, og det har været nødvendigt med yderligere tiltag for at hente merforbruget i 2016.

 

Der bliver i 2016 hentet ca. 5.5 mio. kr. samlet for området ved at stoppe indkøb, minimere brug af vikarer, fjerne personalegoder og indstille al kursus- og uddannelsesvirksomhed.

 

Der er lavet aftale om at minimere brugen af vikarer under medarbejdernes sygdom og ferie. Der er tilbud, hvor der er brug for hænder for at kunne hjælpe og støtte borgeren i fornødent omfang, og her bruges flere vikarer end andre steder. Ved fravær tilrettelægges dagens arbejde ud fra, hvad der kan lade sig gøre med de medarbejdere, der er på arbejde.

 

Bemærkninger til udmøntning på Kommunikationsområdet:

På Kommunikationsområdet skal der i forbindelse med udmøntning af Handleplan 2015 findes besparelser for i alt 350.000 kr. Center for Kommunikation (CfK) er eneste tilbud i resultatområdet.

 

Bestyrelsen anviser ikke konkrete forslag til besparelser. Det hænger sammen med at CfK har en samlet økonomiske udfordring på 1,5 mio. kr. i 2016. Det skyldes dels tidligere besparelsesrunder, dels fuld egenfinanciering af Herning Kommunes abonnementsandel til høreomsorg og kognigtive hjælpemidler. Besparelser i denne størrelsesorden kan ikke gennemføres inden for rammerne af den fælles abonnementsaftale, som er hele grundlaget for CfK drift og grunden til, at der fortsat kan opretholdes et specialiseret tilbud.

 

Forvaltningen er i dialog med CfK om en løsning af den aktuelle økonomiske udfordring

 

Bemærkninger til udmøntning på Psykiatriområdet:

Der er på psykiatriområdet udmøntet besparelser for i alt 2,9 mio. kr. Konkret vil den samlede besparelse ske via manglende genbesættelse af vakante stillinger på i alt 5 ½ årsværk, samt ændret tilgang til anvendelse af vikardækning, samt generelle budgettilpasninger på de selvejende tilbud.

 

For så vidt angår det selvejende tilbud Nyboder, så er der på nuværende tidspunkt ikke opnået enighed omkring udmøntningen, og Danske Diakonhjem overvejer pt. det fremtidige samarbejde. Nyboder har givet udtryk for, at deres værdier og menneskesyn ikke kan efterleves, hvis disse besparelseskravene gennemføres. Besparelseskravet anses derfor som værende urealistisk fra Nyboders side.

 

Udmøntningen har samtidig en klar sammenhæng med de organisatoriske ændringer, der forventes at træde i kraft, når den nye psykiatristrategi forventes godkendt på Social- og Sundhedsudvalgsmødet i juni måned 2016. De nye strategiske initiativer vil tage afsæt i 2 forskellige spor, der vil omhandle henholdsvis ”det gode hverdagsliv” og ”det gode liv som selvforsørgende” – og vil medføre, at det nuværende Socialpsykiatrisk Center vil være en integreret del af henholdsvis Skovlyset og Skiftesporet for at sikre en større helhed i løsningen.

 

For begge spor gælder det, at indsatsen vil rette sig mod at give den enkelte borger muligheden for udvikling/progression.

 

Bemærkninger til udmøntning på Misbrug- og Udsatteområdet:

Der er på Misbrug-/Udsatteområdet udmøntet besparelser for i alt 1,9 mio. kr.

 

I resultatområdet, der består af Hjemløseteamet, Lyngblomsten, Misbrugscenter Herning, Den Blå Mølle, Blå Kors Pensionatet og Blå Kors Varmestue har det indenfor den givne tidsramme ikke været muligt at finde en samlet løsning.

 

De 2 sidstnævnte tilbud har ikke på nuværende tidspunkt leveret et konsolideret oplæg til budgettilpasningen, og der pågår pt. drøftelser med begge tilbud – både i forhold til fornyet driftsaftale (Pensionatet) samt Varmestuen, hvor drøftelserne går på selve grundlaget for en fremtidig drift af tilbuddet. Det forventes, at der inden udgangen af juni 2016 er en afklaring i forhold til de 2 nævnte tilbud, hvorefter der forventes større ændringer på de nævnte tilbud. Dog er der for nuværende opsagt en rengøringsassistent hos Varmestuen. Denne opgave skal efter fratrædelse varetages af nattevagten.

 

For så vidt angår de øvrige tilbud, så er der fundet budgetmæssige besparelser på godt 1 mill. kr. i både engangsbesparelser, men også varige besparelser i form af ændret personaleforbrug. Ændringen i personaleforbrug sker via nedlæggelse af i alt 2,75 vakante årsværk hos Hjemløseteamet og Misbrugscenter Herning.

 

Administrationen vil i den kommende tid afsøge muligheden for at omlægge dele af indsatsen til en SKP-ordning (§99), hvor dokumentationskravet er mindre. Der kan frigives noget tid fra medarbejderne, hvis de ikke skal dokumentere indsatserne, som det er tilfældet med bostøtten via § 85.

 

For så vidt angår Misbrugscenter Herning, så er besparelserne fundet ved bl.a. ændrede åbningstider, mindre rådgivning til pårørende på både alkohol- og stofmisbrug, stop af urinprøvekontrol og indførelse af intern afregning (omkostningsdækning) ved tværfaglige kurser afholdt for andre områder internt i Herning Kommune. Kurserne afholdes primært for frontpersonalet i Børn og Unge, og der undervises og trænes i at spotte børn, der lever i udsatte familier, hvor misbrug er fremherskende.

 

Konsekvenserne ved ovenstående ændringer vil være et lavere serviceniveau for både borgere, eksterne samarbejdspartnere og internt i øvrige afdelinger i Herning Kommune.

 

Tilbuddet til udsatte hos Den Blå Mølle i Kibæk har fundet de nødvendige besparelser ved at reducere antallet af timer hos en ansat. Tilbudslederen giver udtryk for, at tilbuddet er sårbart grundet sin størrelse – og en reduktion af antallet af timer vil betyde flere lukkedage og nedsat åbningstid. Det vil igen betyde mindre mulighed og tid til at få hjælp af både menneskelig og praktisk karakter fra uddannet personale på værestedet.

 

 

Sektor MED har afholdt ekstraordinært møde d. 18. maj 2016.

 

De faglige organisationer har spillet en aktiv rolle overfor medlemmerne i forbindelse med udmøntning af handleplanen. Her skeles der ikke til, at der et tale om budgetoverholdelse, men konsekvenserne af at der skal gennemføres besparelser for 15 mio. kr.

 

Status på kapaciteten april 2016:

Kapaciteten på handicap- og psykiatriområdet er fuldt udnyttet. Herning Kommune har ingen ledige pladser, men der sker dog til stadighed forskydninger, idet der udskrives gennemsnitlig en borger pr. måned. Der opgøres løbende en vente- og tilgangsliste, hvor den kendte tilgang fra Børn og Unge opgøres, men den medtager også borgere, som har bestemte ønsker, som de frivilligt ønsker at afvente.

 

Alene på handicapområder vil der de næste 3 år komme 66 borgere, som afventer et tilbud. Det svarer næsten til 2 nye borgere hver måned. Kapaciteten er dermed maksimalt presset i handicapområdet, og handlemulighederne inden for lovgivningens rammer er minimale. Har kommunen ikke selv en ledig plads, så skal den købes uden for kommunen, hvilket ofte er dyrere og mindre styrbart.

 

Status på serviceniveauet:

Udmøntningen af handleplanen er i vid udstrækning sket via personalereduktioner. Reduktioner som her og nu betyder nedgang i serviceniveauet.

 

Der arbejdes med udvikling af nye tilgange og løsninger blandt andet i visitionen, som på længere sigt vil sikre at serviceniveauet ikke forringes.

 

Overordnet vurdering:

Det er Direktørens overordnede vurdering, at Handicap og Psykiatri er under et voldsomt pres. Der arbejdes fra ledere og medarbejdere loyalt og hårdt for at bringe grundbudgettet i balance. Et grundbudget, som til stadighed vil være under pres jævnfør udviklingen på området samt den demografiske udvikling for Herning Kommune (Økonomi- og Erhvervsudvalget den 9. maj 2016).

Indstilling

Direktøren for Social, Sundhed og Beskæftigelse indstiller,

at orienteringen om udmøntning af Handleplan 2015 tages til efterretning, idet resultatet af forårsopfølgningen indgår i udvalgets videre behandling af budgettet for 2017.

 

Direktøren for Social, Sundhed og Beskæftigelse indstiller,

Beslutning

Til efterretning.

Bilag

  • Driftsbemærkninger, budgetopfølgning pr 31_03_2016
  • Medarbejderudtalelser ifm. budgetoverholdelse
  • Oversigt over udmøntning af handleplan 2015