Udvalg: Social- og Sundhedsudvalget
Mødedato: 25. maj 2016
Mødested: C3.40

Dagsordenpunkter

51. Politiske budgetmål 2017

Sagsnr.: 00.30.00-G01-1-16 Sagsbehandler: Mariane Nannerup  

Politiske budgetmål 2017

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 x

 

 

 

 

 

 

 

Øvrige sagsbehandlere: -

Sagsresume

Social- og Sundhedsudvalget drøftede temaer for politiske budgetmål 2017 på mødet den 5. april 2016, punkt 39. Med udgangspunkt i resultatet af drøftelserne har Administrationen udarbejdet udkast til 3 budgetmål.

 

Udkast til budgetmål 2017 fremlægges hermed til første behandling.

 

Sagsfremstilling

I henhold til budgetproceduren for 2017 skal fagforvaltningerne aflevere budgetforslag 2017 senest den 10. juni 2016. Materialet skal omfatte de politiske årsmål.

Social- og Sundhedsudvalget blev i år inddraget tidligere i processen omkring fastsættelse af budgetmålene, idet der på mødet i april var en drøftelse af mulige temaer med udgangspunkt i perspektivnotaterne for 2017.

 

På baggrund af drøftelserne har administrationen udarbejdet 1. udkast til 3 budgetmål for 2017:

 

SO 13, Handicap og Psykiatri:

 

  • Forebyggende indsats i forhold til sårbare unge

 

SO 18, Sundhed og Ældre:

 

  • Demensområdet 2020
  • Rekruttering og fastholdelse

 

Budgetmålene fremlægges til endelig godkendelse i forbindelse med behandlingen af budget 2017 - 2020 på udvalgets møde den 15. juni 2016.

Indstilling

Direktøren for Social, Sundhed og Beskæftigelse indstiller,

at udkast til politiske budgetmål drøftes.
Direktøren for Social, Sundhed og Beskæftigelse indstiller,

Beslutning

Drøftet.

 

Målene fremlægges til endelig godkendelse på møde i Social- og Sundhedsudvalget den 15. juni 2016.

Bilag

  • Mål for SO 13 - 2017
  • Mål for SO18 - 2017 Demens
  • Mål for SO18 - 2017 Rekruttering og fastholdelse