Udvalg: Social- og Sundhedsudvalget
Mødedato: 25. maj 2016
Mødested: C3.40

Dagsordenpunkter

52. Forårsopfølgning 2016 på Social- og Sundhedsudvalgets områder

Sagsnr.: 00.30.00-G01-1-15 Sagsbehandler: Mariane Nannerup  

Forårsopfølgning 2016 på Social- og Sundhedsudvalgets områder

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 x

 

 

 

 

 x

 x

 

Øvrige sagsbehandlere: -

Sagsresume

Forvaltningen har foretaget budgetopfølgning på det forventede regnskab for 2016. Opfølgningen bygger på forbruget pr. 31. marts 2016.

 

Opfølgningen på driftsudgifter viser et samlet forventet merforbrug i forhold til det korrigerede budget på 6,564 mio. kr.

En særskilt vurdering af servicedriftsudgifterne viser et merforbrug på 5,727 mio. kr., målt i forhold til det korrigerede budget.

Anlægsregnskabet viser et forventet merforbrug på 10,1 mio. kr. 

 

Sagsfremstilling

Drift:

 

Det forventede regnskab for 2016 er her målt i forhold til det korrigerede budget:

 

Som tabellen viser, forventes et samlet merforbrug på 6.564 mio. kr.

 

Merforbruget fordeler sig således mellem centrale konti, herunder puljer og projekter med ekstern finansiering, og områder med selvforvaltning:

 

Sanktionslovgivning:

Ved vurderingen af kommunens overholdelse af budgettet i relation til sanktionslovgivningen tages udgangspunkt i servicedriftsudgifterne. Budgettet adskiller sig fra det samlede driftsbudget, idet indtægtsområder som den centrale refusionsordning og ældreboliger ikke indgår.

Det forventede regnskab for servicedriftsudgifterne (SDU), målt i forhold til det korrigerede budget ekskl. overførsler, udgør følgende:

 

 

Serviceområde 13, Handicap og Psykiatri:

 

 I 2016 er der indført rammestyring i resultatområder i Handicap og Psykiatri. Rammestyringen er gældende for 3 ud af 4 resultatområder – sindslidende har stadig aktivitetsbestemt ressourceregulering.

Det forventede regnskab pr. 31. marts 2016 opgjort på resultatområder udgør følgende:

 

 

Det forventede merforbrug på i alt 6,560 mio. kr. er opgjort før overførsel af merforbrug fra 2015 på 8,9 mio. kr. Merforbruget kan primært henføres til resultatområderne Handicap og Misbrug/Udsatte. Det er samtidig områderne med de største styringsudfordringer.

 

Handicap:

Opfølgningen viser et forventet merforbrug på 2,865 mio. kr., svarende til 1,2 %. Området er udfordret af mangel på kapacitet, hvilket betyder at der er mangel på pladser til egne borgere i forhold til efterspørgslen. Udgifter til køb af pladser uden for kommunen er ofte dyrere og mindre styrbart.

Handicapområdet har 196 pladser til længerevarende botilbud. En prognose for de næste 3 år viser, at der forventes en tilgang til området på i alt 66 borgere. Der udskrives typisk ca. 1 borger pr. måned, svarende til 36 borgere for en 3-årig periode.

 

Misbrug/Udsatte:

Der forventes et merforbrug på 2,7 mio kr på resultatområdet svarende til 6,9 %. Misbrug / udsatteområdet er udfordret af selvhenvenderprincippet, som gælder for hele misbrugsområdet og på hovedparten af udsatteområdet. Selvhenvenderprincippet medfører, at borgeren visiteres af tilbudslederen uden mulighed for kommunal indflydelse. 

På misbrugsområdet er der behandlingsgaranti. Selv om det er lykkedes at nedbringe antallet af borgere i §110 området fra 160 i 2011 til 128 i 2015 ligger udgiften stabilt på 100 mio. kr pga. øget kompleksitet. 

 

Aktivitet:

For det samlede handicap- og psykiatriområde har der i 2014 og 2015 været større afgang end tilgang, målt på antal borgere. Samtidig har der været en stigning i varigheden af indskrivningen på grund af større kompleksitet. Stigningen i varighed har i 2015 mere end opvejet effekten af det faldende antal, hvilket medførte et merforbrug. Som det fremgår af nedenstående figur, er der en forventning om et fald i de samlede udgifter i 2016 i forhold til 2015 som en effekt af tiltagene områdets Handleplan 2015.

 

 

 

Den øgede kompleksitet vil udgøre en betydelig udfordring i 2016. Dyre borgere, som er indskrevet sent på året i 2015, vil slå igennem med en stor helårseffekt i 2016.

Der har været en tilgang af særligt dyre årgange fra Børn og Unge de seneste år. Årgang 1997, som slår igennem med helårseffekt i 2016, giver alene en omkostningstilgang på 14 mio. kr., hvilket er 5 mio. kr. mere end en gennemsnitlig årgang.

Aktiviteten på området er endvidere præget af den stigende levealder i befolkningen. Antallet af ældre borgere er i perioden 2012-2015 steget med 40 %, svarende til 8,3 mio. kr.

 

 

Serviceområde 18, Sundhed og Ældre:

 

Det forventede regnskab for Sundhed og Ældre pr. 31. marts 2016 er stort set i balance, set i forhold til det korrigerede budget. Det skal bemærkes, at det overførte merforbrug fra 2015 endnu ikke er indregnet.

 

Der er væsentlige afvigelser på følgende områder:

 

  • Merforbrug på Sygeplejen
  • Merforbrug på vederlagsfri fysioterapi
  • Merforbrug på elevområdet (behandles under særskilt punkt på dagsordenen)
  • Mindreforbrug i Visitationen og Hjemmeplejen.

  

Sygepleje:

Der er beregnet et forventet merforbrug på 6.588 mio. kr. Heri er ikke indregnet den forventede tilførsel af 3 mio. kr. via udmøntningen af værdighedsmilliarden 2016.

Sygeplejen har siden 2013 oplevet et stigende antal opgaver med en stigende kompleksitet, hvilket skyldes opgaveglidningen fra hospitalerne.

 

Udviklingen i aktiviteten i Sygeplejen fremgår af nedenstående figur:

 

 

 

Vederlagsfri fysioterapi:

Det forventede merforbrug udgør 2,2 mio. kr.

 

Nedenstående tabel viser udviklingen i udgifter, ydelser og patienter for perioden 2010 – 2015.

 

 

Som det fremgår, er gennemsnitsprisen pr. patient og antallet af patienter stigende i perioden, samtidig med at antallet af ydelser pr. patient er faldende.

Vederlagsfri fysioterapi gives efter lægehenvisning, hvilket gør at området er svært styrbart for kommunerne. Herning Kommune deltager i et forberedende arbejde mellem KL, regioner og kommuner om den fremtidige overenskomst på området.

 

Korrigerende handlinger:

 

For Social- og Sundhedsudvalgets områder er igangsat korrigerende handlinger til håndtering af de beskrevne udfordringer:

 

Serviceområde 13:

Der arbejdes aktuelt med udmøntningen af Handleplan 2015, som er beskrevet i et særskilt punkt. Via handleplanen arbejdes målrettet på at sikre balance i budgettet for 2017.

 

Serviceområde 18:

Der er iværksat en tilpasningsplan for Sygeplejen med henblik på at skabe balance i forhold til budgettet. Dette vil ske via en effektivisering og neddrosling af ydelser inden for området. Effekten af tilpasningsplanen er indregnet med et forsigtigt skøn i det forventede regnskab.

  

Overførsler fra 2015:

 

I henhold til Herning Kommunes styringsprincipper er overført et merforbrug på 8,9 mio. kr. for Serviceområde 13 og 13,3 mio. kr. for Serviceområde 18 fra 2015 til 2016. Overførslerne indgår ikke i de korrigerede budgetter pr. 31. marts 2016. Der må derfor forventes en tilsvarende forøgelse af de forventede merforbrug for områderne i forbindelse med halvårsopfølgningen.

 

Anlæg:

 

Det forventede regnskab for 2016 er her målt i forhold til det korrigerede budget:

 

 

Som tabellen viser forventes et merforbrug på 10,105 mio. kr. forbruget skal ses i sammenhæng med bevilgede overførsler fra 2015 på 9,758 mio. kr., som ikke er indregnet i det korrigerede budget pr. 31. marts 2016. Efter indregning af overførslen er der et forventet merforbrug på 1,2 mio. kr. vedrørende Ågården (politisk behandlet ultimo 2015) og et mindreforbrug på puljen til projekter på 0,853 mio. kr.

Indstilling

Direktøren for Social, Sundhed og Beskæftigelse indstiller,

at

forårsopfølgningen tages til efterretning og indgår i den samlede forårsopfølgning, der behandles henholdsvis i Økonomi- og Erhvervsudvalget den 13. juni 2016 og i Byrådet den 21. juni 2016,

at

Social- og Sundhedsudvalget tager stilling til, hvorvidt der skal tages initiativ til yderligere korrigerende handlinger med henblik på håndtering af det merforbrug, der opstår som følge af overførsler fra 2015.

 

Direktøren for Social, Sundhed og Beskæftigelse indstiller,

Beslutning

Godkendt som indstillet.

 

Social- og Sundhedsudvalget ønsker ikke på nuværende tidspunkt at foretage yderligere korrigerende handlinger med henblik på håndtering af det merforbrug, som er overført fra 2015 til 2016.

 

For Serviceområde 13 - Handicap og Psykiatri ønsker Social- og Sundhedsudvalget, at der holdes fokus på at håndtere den langsigtede udfordring med at bringe udgifter i balance med budgettet - Handleplan 2015. For Serviceområde 18 - Sundhed og Ældre vil Social- og Sundhedsudvalget holde nøje øje med, hvorvidt der i løbet af 2016 vil blive mulighed for at indhente merforbruget for 2015.