Udvalg: Social- og Sundhedsudvalget
Mødedato: 25. maj 2016
Mødested: C3.40

Dagsordenpunkter

55. Sammenhænge på sundhedsområdet

Sagsnr.: 27.12.00-G01-249-07 Sagsbehandler: Lone Juulsgård Henriksen  

Sammenhænge på sundhedsområdet

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 x

 

 x

 

 

 

 

 

 

 

Øvrige sagsbehandlere: -

Sagsresume

Social- og Sundhedsudvalget har efterspurgt en analyse af sammenhængene på sundhedsområdet. Analysearbejdet har haft til formål at klarlægge borger-/patientflowet mellem hospital og kommunen for de 65+ årige og belyse sammenhænge mellem indsatser i Sundhed og Ældre på Serviceområde 18, og den kommunale medfinansiering på Service område 19, Forebyggelse.

Sagsfremstilling

I anden sag på dagsordenen skabes et overblik over planlagte handlingsplaner og igangværende udvalgsarbejder på sundheds- og ældreområdet på nationalt niveau. De igangværende udvalgsarbejder danner tilsammen et billede af udfordringerne i udviklingen af det danske sundhedsvæsen.

 

De kommunale opgaver

Herning Kommune oplever ligesom øvrige kommuner, at borgerne udskrives stadigt hurtigere fra hospitalerne; den såkaldte opgaveglidning. Det er derfor nødvendigt, at der sker en øget specialisering af den kommunale hjemmesygepleje. Herning Kommune har et stærkt hjemmesygeplejefagligt personale, et akutteam – og særligt uddannede sygeplejersker med forskellige specialer.

 

Figuren nedenfor viser, hvordan hospitalerne specialiserer sig, hvilket symboliseres af den ”dybe” grå kasse, og hvordan hospitalsindlæggelser afkortes. På hver side af hospitalsindlæggelsen markerer de skraverede områder, hvor borgeren før var indlagt, og hvor kommunen i dag har ansvaret. Kommunerne har således fået en større rolle både op til og efter indlæggelsen, end det var tilfældet tidligere.

 

For kommunerne er det en udfordring at finansiere opgaveglidningen.

 

Kommunerne betaler en takst, når borgerne behandles i det regionale sundhedsvæsen; den kommunale medfinansiering. Formålet med dette er at give kommunerne et incitament til at forebygge indlæggelser for egne borgere.

 

Sundhedsfremme og forebyggelse (SO19) tager sig i Herning Kommune af den ”borgerrettede forebyggelse”, dvs. første trin i trappen, mens Sundhed og Ældre (SO18) tager sig af de resterende trin, både før og efter indlæggelse, dvs. ”tidlig indsats – "kronisk sygdom” og ”rehabilitering" – "patientrettet forebyggelse” inden borgeren bliver indlagt og ”opfølgning efter udskrivelse”, ”rehabilitering” og ”palliation” efter udskrivelse. Det giver derfor mening at se den kommunale medfinansiering på serviceområde 19 i sammenhæng med indsatserne i Sundhed og Ældre på serviceområde 18.

 

Konklusioner fra analysen

Der er udarbejdet en analyse af sammenhængen mellem hjemmesygeplejen på serviceområde 18 og den kommunale medfinansiering på serviceområde19. Det konkluderes, at hjemmesygeplejens ydelser bevirker, at Herning Kommune isoleret set betaler mindre i kommunal medfinansiering for de borgere, der har en kontakt med hjemmesygeplejen.

 

For nogle diagnoser er betydningen større end for andre. For de fleste diagnoser er det vigtigt at have kontakt til hjemmesygeplejen så tæt på indlæggelsen som muligt, hvis sygeplejens ydelser skal have en økonomisk betydning. Det vil sige, at jo tættere på indlæggelsestidspunktet sygeplejen er i kontakt med borgeren, des mere spares der på den kommunale medfinansiering på den konkrete borger.

 

For indlagte borgere over 65 år har kontakten til hjemmesygeplejen endnu større betydning for udgifterne for den kommunale medfinansiering end for befolkningen som helhed. Når det gælder borgere, der behandles ambulant, sparer hjemmesygeplejens indsats mere, jo yngre borgeren er.

 

Der er en økonomisk sammenhæng mellem hjemmesygeplejens ydelser og de udgifter, Herning Kommune har til borgere i det regionale sundhedsvæsen. Den statistiske forklaringskraft er dog forholdsvist lav. Det skyldes, at der er mange andre faktorer, end hvad hjemmesygeplejen gør, som har betydning for, om borgeren bliver indlagt, og hvilke udgifter der bliver for borgeren. Kommunen kan ikke styre praksislægernes henvisninger, hospitalernes kapacitet, borgernes reaktionsmønstre eller efterspørgsel efter behandling.

 

Herning Kommune betaler en takst pr. dag for borgere, der er færdigbehandlede, men stadig ligger på hospitalet. Taksten er dyrere end den gennemsnitlige udgift for både rehabiliteringscenteret, og en almindelig aflastningsplads i Herning Kommune. Herning Kommune har relativt få udgifter til færdigbehandlede patienter Det er ikke muligt helt at undgå udgifter til færdigbehandlede patienter.

 

Det er meget svært at konkludere, om øgede investeringer i hjemmesygeplejen har en økonomisk betydning på kort sigt. Mange sygeplejeydelser medfører færre udgifter til kommunal medfinansiering, men der er mange andre faktorer, der har indflydelse på økonomien.  Det er dog væsentligt at bemærke, at sygeplejen ud fra et borger- og et samfundsøkonomisk perspektiv har stor betydning, idet sygeplejen i mange tilfælde bevirker, at der er mindre behandlingsbehov i sygehussektoren – til gavn for borgeren.

 

Nøgletallene nedenfor underbygger, at Herning Kommunes udgifter til kommunal medfinansiering, hjemmesygepleje mv. er forholdsvis lave sammenlignet med andre kommuners, regions- og landsgennemsnittet.

 

Herning Kommune er placeret både under regions- og landsgennemsnit. Det skal bemærkes, at Silkeborg og Viborg Kommuner, som har høje udgifter til sygeplejen også ligger højt i kommunal medfinansiering. Det er endvidere interessant, at konstatere at Favrskov Kommune har høje udgifter til sygepleje, men lave udgifter til kommunal medfinansiering.

 

 

Kilde:eSundhed og Danmarks statistik

 

Kilde:Udgifter til hjemmesygepleje i kommunerne i Region Midtjylland, 2015. FLIS.

 

Nedenstående figur viser udviklingen i den kommunale medfinansiering af regionale sundhedsydelser inden for somatik, psykiatri og sygesikring på landsplan og i Herning Kommune i perioden 2012-2015. Herning Kommune ligger under landsgennemsnittet.

 

 

Kilde: eSundhed, marts 2015.
Note: Index 100 = år 2012, landsplan.

 

Pga. de mange andre forhold end sygeplejens ydelser, der påvirker den kommunale medfinansiering, vil det være vanskeligt at opstille en konkret investeringscase i hjemmesygeplejen med tilsvarende fald i den kommunale medfinansiering. Årsagssammenhængen er til stede og kan indirekte sandsynliggøres.

 

Analysen viser nogle forhold, som giver anledning til følgende anbefalinger:

  • Sygeplejeudgifterne bør ses mere tværgående mellem Sundhed og Ældre (Serviceområde 18) og Forebyggelse (Kommunal medfinansering) (Serviceområde 19). Indsatser i hjemmesygeplejen har isoleret set betydning for den kommunale medfinansiering.
  • Der bør også fremover arbejdes med fuld belægning på kommunens akutpladser, da det er billigere end at lade de færdigbehandlede patienter blive på hospitalet.
  • Niveauet på udgifter til færdigbehandlede er ikke alarmerende
  • Psykiatriens udgifter er stigende over tid, hvilket bør analyseres nærmere.

 

Administrativt teknisk-økonomisk bilag vedlægges sagen ved eventuel yderligere interesse.

 

 

Indstilling

Direktøren for Social, Sundhed og Beskæftigelse indstiller,

at analysen tages til efterretning.
Direktøren for Social, Sundhed og Beskæftigelse indstiller,

Beslutning

Til efterretning.

Bilag

  • Analyse af sammenhænge på sundhedsområdet_endelig udgave