Udvalg: Social- og Sundhedsudvalget
Mødedato: 25. maj 2016
Mødested: C3.40

Dagsordenpunkter

58. Oversigt over nationale udvalgsarbejder og handlingsplaner på sundheds- og ældreområdet

Sagsnr.: 29.00.00-A00-1-16 Sagsbehandler: Tina Klejs Skøtt  

Oversigt over nationale udvalgsarbejder og handlingsplaner på sundheds- og ældreområdet

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 x

 

 

 

 

 

 

 

Øvrige sagsbehandlere: -

Sagsresume

Følgende notat har til formål at skabe et overblik over igangværende handlingsplaner og udvalgsarbejder på sundheds- og ældreområdet på nationalt niveau og på den måde skabe et samlet billede af de udfordringer, der er i fokus i forbindelse med udviklingen af det danske sundhedsvæsen. En mere fyldestgørende beskrivelse af udvalgsarbejderne er vedhæftet som bilag

Sagsfremstilling

Udvalget om det nære og sammenhængende sundhedsvæsen

I forbindelse med Økonomiaftalen for 2016 besluttede Regeringen, KL og Danske Regioner at nedsætte et udvalg, som skal komme med forslag, der kan indgå i en plan for udbygning af det nære sundhedsvæsen.

Udvalgets forslag skal understøtte, at behandlingen af patientgrupper med tværsektorielle forløb sker sammenhængende, borgernært, omkostningseffektivt (LEON) og er af høj kvalitet.

Udvalgets arbejde skal afsluttes i 2016.

 

Udvalget om National handlingsplan for den ældre medicinske patient

Regeringen har med finanslovsaftalen og satspuljeaftalen for 2016 afsat i alt knap 2 mia. kr. i perioden 2016-2019 til en målrettet indsats over for ældre patienter og borgere med demens. Det er således med finanslovsaftalen for 2016 besluttet at afsætte 320 mio. kr. i 2016 og 300 mio. kr. årligt fra 2017 og frem til en national handlingsplan for den ældre medicinske patient, herunder en akutpakke målrettet nedbringelse af overbelægning på sygehusene. Indholdet i handlingsplanen for den ældre medicinske patient fastlægges i foråret 2016 af partierne bag finansloven for 2016.

 

National handlingsplan for demens

Antallet af borgere, der er diagnosticeret med en demenssygdom eller som lider af demenssygdom forventes at stige de kommende år. Dette er baggrunden for at partierne bag satspuljeaftalen for 2016 har afsat midler til en ny national handlingsplan for demens. Handlingsplanen skal indeholde en række konkrete initiativer på tværs af sundheds- og socialområdet til gavn for borgere med demens.

 

Lægedækningsudvalg

Regeringen besluttede i efteråret 2015 at nedsætte et lægedækningsudvalg. Baggrunden for beslutningen er et ønske om at alle borgere skal have adgang til en praktiserende læge, og at behandlingskvaliteten hos lægerne skal være på samme høje niveau, uanset hvor man bor. Udvalget skal analysere og skabe overblik over udfordringerne med at sikre en tilstrækkelig lægedækning over hele landet og komme med løsningsforslag til, hvordan man kan sikre en bedre lægedækning. Arbejdet i udvalget er påbegyndt i 2016 og løsningsforslagene forventes afleveret til sundheds- og ældreministeren i løbet af 2016.

 

Kræftplan IV

Regeringen ønsker i løbet af 2016 at fremlægge en ny kræftplan, der understøtter den langsigtede udvikling af kræftområdet. I forbindelse med Økonomiaftalen mellem KL og Danske Regioner besluttede parterne at igangsætte et fagligt forarbejde for Kræftplan IV. Det faglige forarbejde udarbejdes i regi af Sundhedsstyrelsen. Målet er at Sundhedsstyrelsen kan afslutte det faglige forarbejde medio 2016.

 

Udvalget for kommunal medfinansiering af Sundhedsområdet

I forbindelse med Økonomisaftalen for 2014 mellem Regeringen og Danske Regioner blev det besluttet at nedsætte et udvalg, som skulle evaluere den kommunale medfinansiering af sundhedsvæsenet. Udvalgsarbejdet blev afsluttet med en samlet evalueringsrapport i foråret 2015.

Indstilling

Direktøren for Social, Sundhed og Beskæftigelse indstiller,

at Social- og Sundhedsudvalget tager orienteringen til efterretning.
Direktøren for Social, Sundhed og Beskæftigelse indstiller,

Beslutning

Til efterretning.

Bilag

  • Oversigt over udvalgsarbejder