Udvalg: Social- og Sundhedsudvalget
Mødedato: 25. maj 2016
Mødested: C3.40

Dagsordenpunkter

54. SOSU-elevområdet

Sagsnr.: 29.00.00-A26-2-16 Sagsbehandler: Lone Juulsgård Henriksen  

SOSU-elevområdet

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 x

 

 

 

 

 

 

 

Øvrige sagsbehandlere: -

Sagsresume

Social- og Sundhedsudvalget behandlede den 13. august 2014 mulighedskataloget for 2015-2018. Herunder besluttedes, at elevområdet skulle undersøges nærmere. EUD-reformen for SOSU-uddannelserne er trådt i kraft den 1. januar 2016, og der kan konstateres et økonomisk pres på elevområdet.

 

På mødet i Social- og Sundhedsudvalget den 5. april 2016 (sagsnr. 43) blev redegjort for de økonomiske udfordringer og handlemuligheder på SOSU-elevområdet.

 

Punktet blev udsat, hvilket giver administrationen mulighed for at komme med en opdateret status på økonomien.

Sagsfremstilling

Siden mødet i Social- og Sundhedsudvalget den 5. april 2016 er der på de 2 måneder mellem den første sag, som skulle være klar medio marts til denne sag har bevirket, at der er kommet flere refusioner ind som vedrører regnskab 2015, men først tilfalder området i indeværende regnskabsår. Dette betyder, at der kan optages flere sosu-assistentelever end oprindeligt beregnet og at der ikke forventes at være flere udgifter fremadrettet end ved optag efter KKRs anbefalinger.

 

Den 1. januar 2016 er EUD-reformen trådt i kraft. Den betyder, at uddannelsesforløbet for en SOSU-hjælperelev fortsat varer 14 måneder, men at skoleopholdet afkortes med 7 uger, og at praktikken forlænges tilsvarende. Sundhed og Ældre udbetaler løn til eleven under hele uddannelsen og får refusion for skoleperioderne. Da skoleperioderne afkortes med EUD-reformen, vil refusionsindtægterne falde. Samtidigt får driften elevernes arbejdskraft i længere tid.

Nedenfor belyses tre scenarier for optaget af SOSU-elever og de økonomiske konsekvenser heraf:

 

1. Fastholdelse af tidligere års optag (dimensioneringen i 2015)

Det tidligere optag på 131 sosu-hjælperelever og 29 sosu-assistentelever fastholdes. Dette vil give et forventet merforbrug på ca. 3,7 mio. kr. om året.

 

2.a Ny dimensionering (KKRs anbefalinger)

KKR vurderer, at behovet for sosu-hjælpere i fremtiden vil falde, mens behovet for sosu-assistenter vil stige. KKR anbefaler derfor, at Herning Kommune optager 113 sosu-hjælperelever og 31 sosu-assistentelever i 2016. 

 

Beregninger viser, at et optag på 113 sosu-hjælperelever og 31 sosu-assistentelever vil give et forventet merforbrug ca. 1,8 mio. kr. om året.

 

2.b

Optaget i 2016 peger foreløbigt på, at det ikke bliver muligt at ansætte 113 sosu-hjælperelever, idet antallet af ansøgere er faldet. Der bliver sandsynligvis ansøgere, så der kan optages 84 sosu-hjælperelever, hvilket forventes at give balance i økonomien.

 

3. Balance i økonomien

Hvis der skal være balance i økonomien på elevområdet fra 2017, kan der ligeledes optages ca. 84 sosu-hjælperelever og 31 sosu-assistentelever om året.

 

Der er generelt usikkerhed i forhold til hvilket regnskabsår refusionerne indhentes. Det har økonomisk betydning, hvornår på året sosu-hjælpereleverne optages, da udgifterne og refusioner falder over to regnskabsår. Det kan derfor give mening at se områdets økonomi over flere år.

 

Forudsætningerne i beregningerne beror på en række usikkerheder, herunder blandt andet frafald, fravær og forlængelser i forbindelse med eksempelvis barsler, hvilket kan påvirke både udgifter og refusioner.

 

Nedenstående tabel viser de tre scenarier i forhold til hinanden.

 

  

 

Med EUD-reformen får driften elevernes arbejdskraft i fire ekstra uger i forhold til tidligere. Omvendt er elevområdet finansieret af driftens budget, således at det i normeringen er indregnet, at der ansættes 131 sosu-hjælperelever pr. år. Eleverne kommer således i fremtiden til at mangle i driften.

 

Uddannelsesbehovet i forhold til ansættelsesbehovet i fremtiden

Kommunernes kerneopgave på sundheds- og ældreområdet er i konstant forandring i takt med udviklingen i det nære sundhedsvæsen. Der er brug for medarbejdere med de rette kompetencer, som kan følge med udviklingen og løse de stadigt mere komplekse opgaver. Dette kan betyde, at der kan være behov for flere SOSU-assistenter frem for SOSU-hjælpere. Optagelseskravene til SOSU-uddannelserne er blevet skærpet i forbindelse med EUD-reformen.

 

I fremtiden bliver det desuden en udfordring at rekruttere medarbejdere nok, idet ungdomsårgangene bliver mindre. Alderssammensætning på ældreområdet betyder, at der i de kommende år vil blive relativt stor personaleafgang fra området. Ses der på Sundhed og Ældres alderssammensætning for denne personalegruppe vurderes det, at der inden for de næste 10-12 år er 300 medarbejdere, som vil gå på efterløn eller pension.

 

Herudover må det formodes, at der er brug for yderligere personale, idet antallet af 80+-årige i Herning Kommune vil stige, hvorved behovet for personale alt andet lige vil stige.

 

Nedenstående er et forsigtigt skøn for, hvordan antallet af ansat sosu-personale udvikler sig i forhold til befolkningsprognosernes forventninger til antallet af 80+ årige. Der er set på alderssammensætningen af personalet og vurderet på, hvor mange, der ønsker at stoppe på arbejdsmarkedet. Det betyder, at der i dag 0,25 sosu-personale pr. 80+ årig i kommunen, hvor der i 2025 vil være 0,11 sosu-personale pr. 80+ årig. Selvom sundhedstilstanden hos de ældre vurderes stigende, er der stadig et stort behov for uddannet personale i fremtiden, hvilket nedenstående figur illustrerer.

 

 

Politisk fokus

Herning Byråd har i flere budgetforlig tilkendegivet, at der er politisk fokus på uddannelse og praktikpladser.

 

Budgetforlig 2014

”I forbindelse med førtidspensionsreformen, kontanthjælpsreformen og den kommende reform af erhvervsuddannelserne vil der i kommunerne komme øget fokus på den gruppe af unge, som i øjeblikket i stort tal dropper ud af en påbegyndt ungdomsuddannelse, eller som slet ikke påbegynder en uddannelse. Samlet set vil reformerne medføre større krav om, at flere unge fra denne ”restgruppe” gennemfører en uddannelse samtidig med, at der kan forventes skrappere adgangskrav til erhvervsuddannelserne.”

 

Budgetforlig 2015

”Byrådet er opmærksom på vigtigheden af, at der oprettes flere lære- og praktikpladser. Med henblik på at understøtte dette, ønsker forligspartierne en forstærket dialog med arbejdsmarkedets parter og relevante virksomheder herom, eventuelt via projektet ”Industrien Som Karrierevej.”

 

Budgetforlig 2016

”Byrådet har stærkt fokus på at få unge i arbejde og uddannelse. Budgetforligspartierne ønsker derfor på forårets budgetkonference at blive præsenteret for et overblik over situationen omkring praktikpladser og en status på, hvordan det ser ud i de enkelte brancher.

Byrådet drøfter analysen med henblik på at drøfte muligheden for at oprette flere praktikpladser.”

 

I forhold til den aktuelle budgetsituation på elevområdet i Sundhed og Ældre, skaber dette et dilemma. Politisk ønsker man at få flere unge i arbejde og uddannelse; omvendt er der pga. økonomien ikke mulighed for at optage flere SOSU-elever.

 

Konklusion

Overholdelse af det nuværende budget vil betyde:

 

  • færre praktikpladser og dermed færre i uddannelse og færre uddannede social- og sundhedshjælpere i Herning Kommune
  • at Herning Kommune ikke kan leve op til KKR’s anbefalinger for dimensioneringen i 2016
  • at det bliver svært for Herning Kommune at få det nødvendige antal medarbejdere i fremtiden

 

Det bemærkes, at en reform af sosu-assistentuddannelsen træder i kraft den 1. januar 2017. Det vides ikke, hvad indholdet er, og hvilke økonomiske konsekvenser det kan få for Herning Kommune.

Indstilling

Direktøren for Social, Sundhed og Beskæftigelse indstiller,

at der i 2016 ansættes det antal sosu-hjælperelever, der giver balance i økonomien,

at der fra 2017 og frem ansættes elever jf. KKRs anbefalinger.

 

Direktøren for Social, Sundhed og Beskæftigelse indstiller,

Beslutning

Godkendt som indstillet.