Udvalg: Social- og Sundhedsudvalget
Mødedato: 25. maj 2016
Mødested: C3.40

Dagsordenpunkter

56. 2. behandling af kvalitetsstandard for §83 og §86 og handicapkørsel §11

Sagsnr.: 27.36.00-P23-1-16 Sagsbehandler: Mie Kaastrup Toft  

2. behandling af kvalitetsstandard for §83 og §86 og handicapkørsel §11

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 x

 

 

 

 

 

 

 

Øvrige sagsbehandlere: Birgitte Nystrup Andersen

Sagsresume

Social- og Sundhedsudvalget godkendte på sit møde den 5. april 2016 forslag til revision af kvalitetsstandarderne for hjemmehjælp under §83 og §86 i Lov om social service samt §11 i lov om trafikselskaber. Efter at have været sendt i høring i Ældrerådet og Handicaprådet fremsendes kvalitetstandarderne nu til endelig godkendelse i Social- og Sundhedsudvalget.

Sagsfremstilling

Kvalitetsstandarderne beskriver de rammer og det serviceniveau, der er i dag for hjemmehjælp, træning samt handicapkørsel.

Sagen godkendes endeligt i Social- og Sundhedsudvalget

 

Kvalitetsstandarderne har været i høring hos Ældrerådet og Handicaprådet. Der foreligger nu følgende svar:

 

  • Handicaprådet ønsker, at der i kvalitetsstandard §83 under levering af madservice tilføjes, at aftalen også kan foretages telefonisk.

 

  • Ældrerådet har ingen bemærkninger.

 

 

 Administrationen i Sundhed og Ældre har forslag til følgende tilføjelse i kvalitetsstandarden for madservice under punktet levering:

 

  • Hvis modtageren ikke er hjemme kan der laves en aftale med chaufføren om at stille maden uden for døren.

 

Tilføjelsen giver større fleksibilitet for borgerne for levering af mad, hvis de undtagelsesvis ikke er i stand til at være hjemme på leveringstidspunktet. Nyt forslag er vedlagt som bilag 1.

I bilag 2 er der en oversigt over §§ der revideres i denne sag.

Bilag 3 og 4 viser svar fra Handicaprådet og Ældrerådet.

Indstilling

Direktøren for Social, Sundhed og Beskæftigelse indstiller,

at Social- og Sundhedsudvalget godkender kvalitetsstandarderne for §83 og §86 i lov om social service og kvalitetsstandarden for handicapkørsel §11 i lov om trafikselskaber.
Direktøren for Social, Sundhed og Beskæftigelse indstiller,

Beslutning

Godkendt som indstillet.

Bilag

  • Oversigt over kvalitetsstandarder til revision 2016
  • Kvs. Madservice - SOS-mødet 25. maj 2016
  • Beslutning fra Handicaprådets møde 12 april 2016 omkring revision af kvalitetsstandarder
  • Høringssvar fra Ældrerådet