Udvalg: Social- og Sundhedsudvalget
Mødedato: 21. april 2021
Mødested: Holdes på Teams

Dagsordenpunkter

24. Status på projekt 'Styrmand i eget liv'

Sagsnr.: 27.00.00-P20-6-19 Sagsbehandler: Mie Klarsø  

Status på projekt 'Styrmand i eget liv'

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR
XØvrige sagsbehandlere: Gitte Ejlskov Schrøder

Sagsresume

Handicap og Psykiatri er i 2020-2022 bevilget projektmidler fra Socialstyrelsens "Sociale investeringspulje til recovery og rehabilitering: Partnerskab om strategisk omlægning" til at gennemføre projektet "Styrmand i eget liv" i socialpsykiatrien. Social- og Sundhedsudvalget blev orienteret om bevillingen på mødet den 22. januar 2020. Projektet gennemføres i perioden 1. januar 2020-30. september 2022. Udvalget orienteres her om status på projektet.


Handicap- og Psykiatrichef Kirsten Bundgaard og centerleder Dorte Påskesen indleder punktet med et oplæg om status på projektet, med særligt fokus på samarbejdet med eksterne aktører og udmøntning på Skiftesporet og Skovlyset.

Sagsfremstilling

Socialstyrelsen har i 2020-2022 bevilget socialpsykiatrien i Herning Kommune i alt 3.750.000 kr. til at gennemføre projektet "Styrmand i eget liv". Midlerne er en del af Socialstyrelsens "Sociale investeringspulje til recovery og rehabilitering: Partnerskab om strategisk omlægning". Fire udvalgte kommuner samarbejder med Socialstyrelsen om at udvikle og afprøve et koncept for omlægning af socialpsykiatrien mod øget recovery-orientering. Erfaringer fra projektet skal efterfølgende udbredes til andre kommuner.


Projektet skal give borgerne endnu bedre mulighed for at komme sig efter psykisk sygdom og mulighed for at være 'styrmand i eget liv'. Det skal ske gennem en øget recovery-orientering i socialpsykiatrien i Herning Kommune og hos socialpsykiatriens nære samarbejdspartnere.


Projektet er et centralt element i:

 • de bestræbelser på at arbejde på et højere ambitionsniveau på psykiatriområdet, som fremgik af Byrådets beslutning den 18. december 2018, om ny organisering af Social, Sundhed og Beskæftigelse
 • den udvikling af handicap- og psykiatriområdet, som fremgår af Udviklingskataloget for Handicap og Psykiatri, som blev godkendt af Social- og Sundhedsudvalget den 17. december 2019.


Status på projektet i Herning Kommune

I Herning Kommunes projekt er der identificeret fire veje til øget recovery-orientering i socialpsykiatrien. Projektet er organiseret omkring disse recovery-veje:


 1. Etablering af én indgang til socialpsykiatrien, som er let tilgængelig for borgere, der henvender sig til socialpsykiatrien for første gang: Formålet med recovery-vej 1 er, at kommunale medarbejdere med uddannelse i en specifik recovery-tilgang og borgere med brugerbaggrund (peers) kommer tættere på borgerne i en mere opsøgende og rådgivende enhed. Der er i første omgang tale om en afprøvning i projektperioden.


 1. Udvikle peer-støtte (støtte fra borgere med brugerbaggrund) samt etablere kompetence- og metodehus: Formålet med recovery-vej 2 er, at der etableres en model for et metode- og kompetencehus, og der udvikles en model for anvendelse af peer-kompetencer (kompetecer opnået gennem brugerbaggrund) samt for nye tilbud og indsatser. Recovery-vej 2 skal sikre, at medarbejdere såvel som borgere med brugerbaggrund (peers) er kvalificerede til den indsats, som de skal være en del af, så borgerne får den bedst mulige støtte.


 1. Etablere recovery-skole i samarbejde med civilsamfundet: Formålet med recovery-vej 3 er at øge muligheden for, at borgere og pårørende lærer om psykisk sygdom og veje til at komme sig, samtidig med at borgerne skal have bedre mulighed for at deltage i civilsamfundets tilbud og aktiviteter.


 1. Udvikle samarbejdsstrukturer og formulere ny politik på området: Formålet med recovery-vej 4 er at skabe organisatorisk forankring og tværgående koordinering af projektets målsætninger, tiltag og resultater


Der er planlagt eller igangsat handlinger i alle fire recovery-veje. Det er sket til trods for, at situationen omkring Corona har været en udfordring i de tiltag, som forudsætter, at man samler et større antal medarbejdere, samarbejdspartnere mv. end det har været hensigtsmæssigt i størstedelen af projektperioden indtil nu. Socialstyrelsen giver udtryk for tilfredshed med projektets fremdrift og formåen.

Indstilling

Direktøren for Social, Sundhed og Beskæftigelse indstiller,

at orienteringen om status på projekt "Styrmand i eget liv" tages til efterretning.
Direktøren for Social, Sundhed og Beskæftigelse indstiller,

Beslutning

Til efterretning.


Social- og Sundhedsudvalget udtrykker stor opbakning til projektet og tankerne i projektet.


Udvalget ønsker løbende at følge status.

 

25. Recoverypolitik for socialpsykiatrien

Sagsnr.: 27.00.00-P22-1-21 Sagsbehandler: Mie Klarsø  

Recoverypolitik for socialpsykiatrien

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR
XØvrige sagsbehandlere: -

Sagsresume

Handicap og Psykiatri er i 2020-2022 bevilget projektmidler fra Socialstyrelsens "Sociale investeringspulje til recovery og rehabilitering: Partnerskab om strategisk omlægning" til at gennemføre projektet "Styrmand i eget liv" i socialpsykiatrien. Det indgår som en del af projektets mål og succeskriterier, at der i løbet af projektperioden arbejdes en samlet politik for psykiatriområdet.

Derfor præsenteres udvalget for et forslag om udarbejdelse af en recoverypolitik for socialpsykiatrien, som har til formål at etablere recovery som den fælles tilgang til og retning for samarbejdet med borgere med psykiske lidelser.


Sagsfremstilling

Som en del af forarbejdet til udmøntning af Socialstyrelsens investeringspulje til recovery og rehabilitering, formulerede Socialstyrelsen en række succeskriterier for den strategiske omlægning af socialpsykiatrien. Et af succeskriterierne er, at der skabes "eksplicit politisk fokus på at understøtte en recovery-orientering”. I forlængelse heraf er et at målene i projekt Styrmand i eget liv, "at Social- og Sundhedsudvalget har vedtaget en politik for områder, hvor det aktør-understøttende sigte skal være grundlag for arbejdet i alle afdelinger i Social, Sundhed og Beskæftigelse". Denne målsætning indgår i styrmandsprojektets recovery-vej 4, som netop hedder "Udvikle samarbejdsstrukturer og formulere ny politik på området".


På den baggrund, og som en yderligere præcisering af ovenstående, fremsætter administrationen her forslag om at der udarbejdes en recoverypolitik for socialpsykiatrien. En recoverypoltik har til formål at etablere recovery - altså det at komme sig - som den fælles tilgang til og retning for samarbejdet med borgere med psykiske lidelser, at skabe fælles forpligtelse til at arbejde recovery-orienteret i samarbejdet med borgere med psykiske lidelser og at skabe grundlag for øget sammenhæng i Herning Kommunes indsatser for borgere med psykiske lidelser.


For borgerne vil det betyde, at de kan forvente, at socialpsykiatriens indsatser baserer sig på et grundsyn om, at alle mennesker kan komme sig, helt eller delvist. Med afsæt i recovery-tilgangen støttes borgeren med udgangspunkt i borgerens egne ønsker, håb og drømme. Med recovery som til primære tilgang i socialpsykiatrien, sættes fokus på at videreudvikle en faglig praksis, der understøtter den enkeltes recoveryproces og den enkeltes mulighed for at leve et så selvstændigt liv som muligt, uden unødig afhængighed af professionelle støttesystemer.


Administrationen foreslår, at recoverypolitikken udarbejdes i efteråret 2021, med opstart af processen på en temadrøftelse i Social- og Sundhedsudvalget i august 2021 og godkendelse af politikken i slutningen af 2021. I processen vil administrationen involvere borgere og pårørende, organisationer og handicapråd samt medarbejdere og ledere i udviklingen af politikken. Såfremt Social- og Sundhedsudvalget ønsker at igangsætte udarbejdelsen af en recoverypolitik, vil administrationen udarbejde og præsentere en detaljeret procesplan på et kommende møde.

Indstilling

Direktøren for Social, Sundhed og Beskæftigelse indstiller,

at der udarbejdes en recoverypolitik for socialpsykiatrien i Herning Kommune
at administrationen udarbejder forslag til procesplan for udarbejdelse af en recoverypolitik med henblik på politisk godkendelse på et kommende møde i Social- og Sundhedsudvalget.


Direktøren for Social, Sundhed og Beskæftigelse indstiller,

Beslutning

Godkendt som indstillet.

 

26. Revision af kvalitetsstandarder under Sundhed og Ældre i 2021

Sagsnr.: 27.36.00-P23-1-21 Sagsbehandler: Mie Kaastrup Toft  

Revision af kvalitetsstandarder under Sundhed og Ældre i 2021

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR
xØvrige sagsbehandlere: -

Sagsresume

Administrationen har revideret Herning Kommunes kvalitetsstandarder under Sundhed og Ældre.


Der fremsendes oversigt over gennemgåede kvalitetsstandarder, der skal godkendes hvert år. Det drejer sig om kvalitetsstandarderne for hjemmepleje, hverdagsrehabilitering og træning.


Sagsfremstilling

I henhold til bekendtgørelse nr. 1575 af 27. december 2014 om kvalitetsstandarder for hjemmehjælp, rehabiliteringsforløb og træning efter servicelovens §§ 83, 83a og 86, skal kommunalbestyrelsen hvert år revidere og godkende disse kvalitetsstandarder.


Kvalitetsstandarderne er centrale i dialogen mellem politikere, borgere og fagpersoner. Kvalitetsstandarder er et borgerrettet dokument som tydeliggør det politisk fastsatte serviceniveau. Kvalitetsstandarden indeholder en generel serviceinformation til borgerne om den hjælp, de kan forvente fra kommunen, hvis de får behov for hjælp. Samtidig er det et arbejdsredskab for Visitationsenheden og leverandørerne af hjælpen.


Der er mindre redaktionelle ændringer i enkelte af de eksisterende kvalitetsstandarderne. Ændringerne har ingen betydning for serviceniveauet.

Bilag 1 viser en oversigt over de kvalitetsstandarder, der er omfattet af revisionen for 2021.


I tre af kvalitetsstandarderne er hjælp til håndtering af affaldssortering tilføjet. Disse tre indgår i den samlede kvalitetsstandard for praktisk hjælp, pleje og omsorg, og er særligt fremhævet i bilag 2 sammen med de øvrige ændringer.


Ny kvalitetsstandard for ydelsen: Hovedrengøring

På baggrund af Ankestyrelsens praksis er der udarbejdet en selvstændig kvalitetsstandard på ydelsen hovedrengøring. Med Ankestyrelsens praksis blev det klart, at kommunens nuværende kvalitetsstandard for praktisk hjælp ikke giver tilstrækkeligt grundlag for bevilling af hovedrengøring. Der er derfor udarbejdet en selvstændig kvalitetsstandard, hvor ydelsen beskrives som hovedrengøringsopgaver, der er nødvendige og i tæt tilknytning til de huslige opgaver i hjemmet. Hovedrengøring er grundig rengøring i de rum, som borgeren er bevilget hjælp til rengøring af. Opgaverne kan være vask af paneler eller dørkarme, vask eller afkalkning af fliser i badeværelse mv.. Kvalitetsstandarden vedhæftes som bilag.


Ydelsen bevilges på baggrund af en konkret og individuel vurdering af behovet for hovedrengøring og forudsætter, at borgeren allerede er bevilget praktisk hjælp.


Det forventes, at der årligt bevilges hovedrengøring til cirka 1.700 borgere og at den årlige udgift til levering af hovedrengøring udgør cirka 1 mio. kroner. Udgiften afholdes på SO18 Sundhed og Ældre.

Indstilling

Direktøren for Social, Sundhed og Beskæftigelse indstiller,

at Social- og Sundhedsudvalget godkender høringsmaterialet til reviderede kvalitetsstandarder
at Social- og Sundhedsudvalget godkender kvalitetsstandard for ydelsen hovedrengøring
at Social- og Sundhedsudvalget sender kvalitetsstandarderne til høring i Ældrerådet og Handicaprådet.
Direktøren for Social, Sundhed og Beskæftigelse indstiller,

Beslutning

Godkendt som indstillet.

Bilag

 • Bilag 1 - Oversigt over reviderede kvalitetsstandarder - 2021
 • Alle reviderede kvalitetsstandarder med rettelser
 

27. Godkendelse af ny praksisplan 2022-2025

Sagsnr.: 27.12.00-A00-1-14 Sagsbehandler: Tina Klejs Skøtt  

Godkendelse af ny praksisplan 2022-2025

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR
xØvrige sagsbehandlere: -

Sagsresume

Praksisplanen udgør, sammen med den nationale overenskomst, de overordnede rammer for opgavevaretagelsen i almen praksis - de praktiserende læger. Praksisplanen bidrager også til udmøntningen af sundhedsaftalen.


Hermed fremlægges praksisplan for perioden 2022-2025 til endelig politisk godkendelse.

Sagsfremstilling

Praksisplanen skal medvirke til at sikre, at det fælles samarbejde - mellem almen praksis, regionen og de alment praktiserende læger - fortsat udvikles med henblik på, at der kan leveres et godt og samlet sundhedstilbud til borgerne i regionen.


Praksisplanen sætter fokus på fælles emner i samarbejdet – herunder sundhedsaftalen 2019-2023. Praksisplanen er gældende for valgperioden 2022-2025 – eller indtil der vedtages en ny praksisplan.


Social- og Sundhedsudvalget behandlede på sit møde den 25. november 2020 udkast til ny praksisplan. Udvalget besluttede ved den lejlighed ikke at afgive høringssvar.


Hermed fremlægges den endelige praksisplan til politisk godkendelse. Den endelige praksisplan indeholder enkelte ændringer i forhold til den høringsversion udvalget tidligere har behandlet. De væsentligste ændringer omfatter følgende:


 • En præcisering af, at der skal være telefonisk tilgængelighed til lægen eller dennes personale i alle dagtimerne – dvs. fra klokken 8-16.
 • Lokalt kan der arbejdes med fastholdelse og rekruttering af læger – herunder med muligheder for samling af læger i praksisfællesskaber og sundhedshuse.


Praksisplanudvalget

Praksisplanudvalget har udarbejdet praksisplanen. Udvalget består af politiske repræsentanter fra Region Midtjylland, almen praksis og kommunerne i Regionen.


Praksisplanudvalget har mulighed for at udmønte underliggende aftaler til den overordnede praksisplan. Det løbende samarbejde omkring praksisplanen indebærer konkretisering af indsatserne i praksisplanen – herunder udarbejdelse af en handlingsplan. Handlingsplanen vil indeholde en overordnet prioriteret rækkefølge for prioritering af indsatserne.


Praksisplanudvalget vil løbende følge op politisk på udmøntningen af praksisplanen.

Indstilling

Direktøren for Social, Sundhed og Beskæftigelse indstiller,

at Social- og Sundhedsudvalget godkender praksisplanen.
Direktøren for Social, Sundhed og Beskæftigelse indstiller,

Beslutning

Godkendt som indstillet.

Bilag

 • Praksisplan_Almen_Praksis_PPU godkendt (002)
 

28. Orientering om analyse af personalefaciliteter

Sagsnr.: 82.04.00-P00-1-21 Sagsbehandler: Inge Voer Laursen  

Orientering om analyse af personalefaciliteter

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR
xØvrige sagsbehandlere: -

Sagsresume

I takt med den demografiske udvikling og udviklingen i det nære sundhedsvæsen opleves en stigende opgavemængde på sundheds- og ældreområdet. Stigningen i opgavemængden har medført en nødvendig stigning i antallet af medarbejdere. Flere lokaliteter oplever et pres på personalefaciliteterne.


På denne baggrund igangsættes en proces med henblik på at udarbejde en langsigtet masterplan for personalefaciliteterne i Sundhed og Ældre. Den langsigtede masterplan skal give et kvalificeret bud på behov for personalefaciliteter i de kommende ti år og forslag til løsninger.

Sagsfremstilling

Formålet med den igangsatte proces er at lave en afdækning af de nuværende personalefaciliteter, det faktiske behov for personalefaciliteter og et forslag til langsigtet masterplan for personalefaciliteterne.


Flere lokaliteter er aktuelt udfordrede. I første kvartal 2021 er der modtaget påbud fra Arbejdstilsynet vedrørende personalefaciliteter i Sygeplejen på Vesterled og Hjemme- og Sygeplejen på Markedspladsen. Der er tilsvarende udfordringer på andre lokationer. På baggrund af de to indkomne påbud vil der være to proces-spor:


 1. Løsning af de akutte udfordringer på Vesterled og Markedspladsen.
 2. Udarbejdelse af analyse af og langsigtet masterplan for personalefaciliteter.


Løsning af akutte udfordringer


Der er udarbejdet en status for de akutte udfordringer:

 • På Vesterled omfatter påbuddet støjbelastning og forstyrrelser på hjemmesygeplejens kontor. Der er iværksat følgende initiativer:
  • Ændrede bordopstillinger og afskærmningsplader mellem arbejdsstationerne
  • Flytning af arbejdsstationer til køkkenet
  • Aftenvagterne møder ind i køkkenet
  • Indkøb af støjdæmpende høretelefoner
  • Omstilling af hovednummeret mellem kl. 14-15
  • Kontinuerligt fokus på at ændre adfærd på kontoret.
 • Påbuddet på Markedspladsen omfatter medarbejdernes omklædningsfaciliteter og badeforhold. Påbuddet er påklaget til Arbejdstilsynet, og der afventes en eventuel ny afgørelse.


Langsigtet masterplan


Analysen vil tage afsæt i en afdækning af de nuværende lokaliteter, antal medarbejdere på lokaliteterne og deraf følgende behov for lokaler og faciliteter til personalet for at leve op til Arbejdstilsynets vejledninger vedrørende arbejdsmiljø.


Den langsigtede masterplan skal give et kvalificeret bud på behovet for personalefaciliteter i de kommende ti år og forslag til løsninger. Planen vil blive forelagt Social- og Sundhedsudvalget til drøftelse og godkendelse.


Tidsplan

Tidspunkt

Fase

April 2021

Planlægningsfase

Maj - september 2021

Dataindsamling

Oktober - november 2021

Udarbejdelse af masterplan

Januar 2022

Masterplan forelægges Social- og Sundhedsudvalget


Indstilling

Direktøren for Social, Sundhed og Beskæftigelse indstiller,

at orienteringen tages til efterretning.
Direktøren for Social, Sundhed og Beskæftigelse indstiller,

Beslutning

Til efterretning.

 

29. Åbning af Aktivitetscentre og -huse i en Coronatid

Sagsnr.: 27.35.08-G01-1-21 Sagsbehandler: Tina Klejs Skøtt  

Åbning af Aktivitetscentre og -huse i en Coronatid

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR
xØvrige sagsbehandlere: -

Sagsresume

Den 22. marts 2021 fremlagde regeringen og Folketingets partier - Ny Borgerlige undtaget - Rammeaftale om plan for genåbning af Danmark. Rammeaftalen indeholder en plan for trinvis genåbning af samfundsaktiviteterne i Danmark. Med rammeaftalen er der udsigt til, at kommunens aktivitetscentre og -huse kan åbne i maj 2021.


Der forestår en større opgave med at få genoptaget aktivitets- og træningstilbud og nå ud til de borgere, som har været særlig hårdt ramt af samfundsnedlukningen. Ældrerådet og seniorrådene samarbejder med centerrådene om opgaven.

Sagsfremstilling

Kommunens aktivitetscentre og -huse har været meget berørt af Corona, og der har været tale om nedlukning over en længere periode.


Under nedlukningen har træning, daghjem og personalestøttede aktiviteter for visiterede borgere været opretholdt. Nedlukningen har derfor hovedsageligt ramt medlemmer af aktivitetscentre og -huse, som er tilmeldt de frivilligt baserede aktivitetshold, motionstilbud eller arrangementer af forskellig karakter.


Aktivitetskoordinatorerne på aktivitetscentre og -huse har undervejs i nedlukningen arbejdet på fortsat at række ud til medlemmerne. Det er blandt andet sket i form af udsendelse af digitale nyhedsbreve og husaviser. På hjemmesider har der været opslag med motionsilbud som kan udføres hjemme eller udendørs samt online aktiviteter som banko og yoga. Flere steder har aktivitetscentret været i kontakt med holdlederne for at opfordre dem til at tage kontakt til deres holdmedlemmer med henblik på at igangsætte alternative Coronatilpassede aktiviteter som gåture og telefonkæder.


Nedlukningen afspejles i udviklingen i medlemstallet for sæson 2020/2021. Mange steder er medlemstallet faldet mellem 20 og 30% - et enkelt sted 50 %. Under henvisning til de fortsatte aktiviteter under nedlukningen er det fra starten af sæsonen 2021 meldt ud til medlemmerne, at der ikke vil ske refusion af medlemskab ved evt. nedlukning.


Med den nyligt vedtagne rammeaftale for genåbning af Danmark ser det ud til at aktivitetscentre og -huse igen kan åbne for alle medlemsaktiviteter fra maj 2021. Der er nu behov for en særlig indsats for at nå ud til dem, der måtte have mistet forbindelsen til fællesskaber omkring aktivitetscentre og -huse.


Nedlukningen kan for flere af medlemmerne have betydet tab af fysiske, kognitive og sociale færdigheder: Mange vil derfor have brug for et ekstra skub for at komme tilbage til niveauet før nedlukningen samt behov for ekstra støtte i forbindelse med deltagelse i aktiviteterne. Denne opgave er centerrådene på aktivitetscentre og -huse meget interesseret i at samarbejde med både Ældrerådet og Seniorråd om.


Ældrerådet har behandlet emnet på sit møde den 24. marts 2021. På mødet blev det aftalt, at Ældrerådet og de fire seniorråd i kommunen indgår et samarbejde om at understøtte centerrådenes indsats for at motivere og støtte borgere i målgruppen til at vende tilbage til et sundt hverdagsliv med aktiviteter og motionstilbud i de lokale aktivitetscentre og -huse ved sæsonopstart i september 2021.

Indstilling

Direktøren for Social, Sundhed og Beskæftigelse indstiller,

at

Social- og Sundhedsudvalget godkender genåbningsplanen for aktivitetscentre og -huse og samtidigt indgår i samarbejdet med Ældrerådet og seniorrådene om opgaven.


Direktøren for Social, Sundhed og Beskæftigelse indstiller,

Beslutning

Godkendt som indstillet.

 

30. Strategi for forebyggelse af sygefravær i Sundhed og Ældre

Sagsnr.: 29.00.00-A00-1-20 Sagsbehandler: Ellen Bagge Grimstrup  

Strategi for forebyggelse af sygefravær i Sundhed og Ældre

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR
xØvrige sagsbehandlere: -

Sagsresume

Social- og Sundhedsudvalget blev den 27. maj 2020, punkt 51, orienteret om, at Sundhed og Ældre modtog projektmidler på i alt 861.880 kr. fra Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering (STAR) til forebyggelse og nedbringelse af sygefravær på ældreområdet. Der er i projektet gennemført en analyse af den aktuelle status og indsats på sygefraværsområdet med særligt fokus på de områder, hvor der er et højt sygefravær blandt medarbejderne. Analysen giver viden om årsager til målgruppens sygefravær både nationalt og lokalt.


Ud fra analysen er der udarbejdet en strategi for arbejdet med sygefravær.

Sagsfremstilling

Det er en landsdækkende tendens, at sygefraværet blandt social- og sundhedspersonale i den offentlige sektor har været støt stigende de senere år. Det påvises, at sygefraværet er markant højere hos disse faggrupper sammenlignet med andre faggrupper. I Herning Kommune havde SOSU-personalet i 2019 en sygefraværsprocent på 6,8%, hvilket er det 13. laveste sygefravær blandt SOSU-personalet i Danmarks 98 kommuner. På landsplan var sygefraværet for SOSU-personale 7,9% i 2019. Det konkluderes i analysen, at Sundhed og Ældre allerede arbejder med en række initiativer for at forebygge og nedbringe sygefraværet i ældreplejen.

Projektets målgruppe inkluderer ca. 300 medarbejdere, ledere og chefer fra følgende områder:


Hjemmepleje - distrikt Nord
Hjemmepleje - distrikt Vest
Natteamet (hjemmehjælp/hjemmesygepleje)
Rosenlund Centret
Rehabiliteringscentret


Projektets målgruppe har en samlet sygefraværsprocent på 9,1% med udsving på tværs af enhederne fra 8,3% til 9,7% i 2019. Sygefraværet følger samlet set de sæsonmæssige tendenser på landsplan med stigning i vinterhalvåret og fald i sommerhalvåret. Det er især præget af hyppigt, kortvarigt sygefravær, idet over 80% af sygefraværet har en varighed på 1-4 fraværsdage. Cirka 10% af det samlede sygefravær er registreret som graviditetskomplikationer.


Analysen viser, at flere forskelligartede faktorer er forbundne. Der tegnes et nuanceret billede af de faktorer, som særligt knytter sig til de specifikke enheder. Samtidig er det tydeligt, at der er en række fælles faktorer, som spiller en vigtig rolle. Disse er både italesat af medarbejdere, ledere og chefgruppen. De fælles faktorer er:


Håndtering af sygefravær og sygemeldinger

Ca. 50% af medarbejderne oplever, at proceduren omkring sygefravær fungerer godt. Medarbejdere peger blandt andet på, at tydelighed, åbenhed og hensyntagen til den enkelte er vigtige elementer.

Kulturen omkring sygefravær

Medarbejderne oplever, at deres kollegaer har et højere sygefravær end dem selv; de vurderer også, arbejdet oftest er årsagen til kollegaernes fravær. Hver 3. medarbejder oplever, at der udvises omsorg og forståelse fra kollegaer og ledere. Godt 20% af medarbejderne oplever, at kulturen er dårlig. Her er det særligt negative fortællinger om medarbejdere med hyppigt fravær, der påvirker kulturen.


Medarbejdernes arbejdsdag

Over 75% af målgruppens medarbejder er generelt glade for at gå på arbejde. Begrebet tid fylder meget i løbet af en arbejdsdag for dagpersonalet. For aften-, nat- og weekendteams handler det om, at man i en lille enhed er mere sårbar i forhold til sygemeldinger, og udfordringer omkring samarbejde og informationsdeling med kollegaer, ledere og samarbejdspartnere.


Arbejdsmiljø

Medarbejderne vurderer, at arbejdsmiljø er en af de hyppigste årsager til sygefravær. Ca. 43% oplever et godt arbejdsmiljø. Det fremhæves, at åben kommunikation, lederens håndtering og mængden af arbejdspres påvirker arbejdsmiljøet. I forhold til det fysiske arbejdsmiljø handler det primært om anvendelse af hjælpemidler; herunder manglende kendskab til og korrekt anvendelse af hjælpemidler.


På baggrund af analysens konklusioner anbefales det, at der er fokus på følgende elementer:

 • Forebyggelse og nedbringelse af det kortvarige sygefravær.
 • Arbejdsmiljøet i henhold til at fastholde og tydeliggøre det fælles ansvar
 • Styrkelse af kommunikation mellem ledere og medarbejdere i henhold til procedurer og håndtering af sygefravær
 • Styrkelse af kommunikation mellem ledelse og medarbejdere i henhold til daglige arbejdsopgaver; særligt med fokus på italesættelses af begrebet tid og arbejdspres
 • Understøttelse af medarbejdere i forhold til opgaveløsning om aftenen, natten og i weekender


Disse anbefalinger er medtaget i udviklingen af strategien for forebyggelse og nedbringelse af sygefravær på ældreområdet.

Indstilling

Direktøren for Social, Sundhed og Beskæftigelse indstiller,

at den udarbejdede strategi for forebyggelse og nedbringelse af sygefravær i Sundhed og Ældre godkendes.
Direktøren for Social, Sundhed og Beskæftigelse indstiller,

Beslutning

Godkendt som indstillet.


Social- og Sundhedsudvalget ønsker at følge status for projektet.

Bilag

 • Strategi for forebyggelse og nedbringelse af sygefravær på ældreområdet
 

31. Godkendelse af programoplæg for udvidelse af Vesterled og frigivelse af anlægsbevilling

Sagsnr.: 82.20.00-S00-1-21 Sagsbehandler: Jens Bech Vestergård  

Godkendelse af programoplæg for udvidelse af Vesterled og frigivelse af anlægsbevilling

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR
X

X

X

Øvrige sagsbehandlere: - Anna Stokholm, Jan Märcher

Sagsresume

I forbindelse med vedtagelse af budget 2021-2024 afsatte Herning Byråd i 2022 midler til udvidelse af Vesterled Plejecenter, beliggende Vestergade 92, Herning.


Administrationen har efterfølgende arbejdet med udfærdigelse af et programoplæg for udvidelse af plejecentret med 16 boliger til det eksisterende byggeri på Vesterled.


Vesterled har i dag 80 boliger inklusive 8 boliger, som er ægtefælleboliger og vil efter udvidelsen med 16 boliger have en kapacitet på i alt 96 pladser.


Der ansøges om frigivelse af en del af anlægsbevillingen i 2021, og at programoplægget for udvidelse af Vesterled Plejecenter godkendes.

Sagsfremstilling

Administrationen har udarbejdet programoplæg for ny tilbygning i forbindelse de eksisterende lokaler på Vesterled.


Projektet omfatter følgende:

16 nye plejeboliger.

Eksisterende køkkener i afdelingerne udvides i mindre omfang.

Udvidelse af eksisterende personalefaciliteter.


Programoplægget er udarbejdet ud fra arbejdsgruppens vurderinger. Der har været afholdt 5 møder i gruppen.


Arbejdsgruppen er repræsenteret af en pårørende samt medarbejdere fra Herning Kommune.


Der planlægges at tilbygge i begge fløje mod nord, da logistikken i huset dermed vil været bedst. Ved tilbygning i gavlenderne er der mulighed for at bevare de nuværende faciliteter som Leve-bo Køkkener og fælles rum.


Udarbejdelse af udbudsmateriale

Ved udarbejdelse af udbudsmateriale til indhentning af priser på rådgiverydelser foreslår administrationen, at der indhentes bud fra de totalrådgivere, som Herning Kommune har indgået rammeaftaler med omkring teknisk rådgivning.


Udbudsform

Opgaven foreslås udbudt i hovedentreprise med tildelingskriterie "billigste pris".


Hovedtidsplan

Rådgiverudbud

April 2021

Udarbejdelse af udbud

Maj - september 2021

Udbudsperiode (1 md.)

September - oktober 2021

Licitation - byggeri

Primo oktober 2021

Godkendelse af skema A og B af SOS

Medio oktober 2021

1. spadestik

Primo november 2021

Byggeperiode

November 2021 - oktober 2022

Aflevering af byggeri til SOS

Oktober 2022

Indflytning

November 2022


Rådgiverudbuddet er igangsat. Der skal dog tages forbehold for tidsplanen blandt andet i forhold til godkendelse af lokalplan, prisstigninger i byggebranchen, forsinkelse på leverancer af ydelser og byggematerialer.


Genhusning

Der påtænkes ikke genhusning at borgere i byggeperioden, men dette vil afhænge at måden man bygger til på det eksisterende byggeri.

Økonomi

Finansiering

Der ansøges om frigivelse af 7,00 mio. kr. i 2021, fordelt med 5,25 mio. kr. til ældreboligdelen og 1,75 mio. kr. til servicearealer.


Dette giver nedenstående budget i 2021 og 2022 for projektet, og de deraf følgende ændringer til budgettet:


Afsat budget

i 1.000 kr.

2021

2022

019 099 02 04 Ældreboliger


28.875

019 099 02 04 Servicearealer


9.451

019 099 02 04 Servicearealtilskud


-640
Lånefinansiering (84%)


-24.255


Nyt forslag


2021

2022

019 xxx Ældreboliger

5.250

23.625

019 xxx Servicearealer

1.750

7.701

019 xxx Servicearealtilskud


-640
Lånefinansiering (88%)


-25.410


Ændringer


2021

2022

Ældreboliger

5.250

-5.250

Servicearealer

1.750

-1.750

Servicearealtilskud


0
Lånefinansiering (88%)


-1.155


I forbindelse med budgetlægningen blev der budgetteret med en låneandel til ældreboligdelen på 84 %. Den er efterfølgende ændret til 88 %, hvilket betyder at Herning Kommunes finansieringsandel falder med 1,155 mio. kr.


Drift

Udgifter til afledt drift finansieres inden for rammen på Serviceområde 18, Sundhed og Ældre.

Indstilling

Direktøren for Social, Sundhed og Beskæftigelse indstiller,

at programoplægget for tilbygning af Vesterled Plejecenter godkendes og der arbejdes videre med projektet
at forundersøgelser af bygningen kan igangsættes og der indhentes priser på rådgivning
at tidsplanen godkendes
at rådighedsbeløb på serviceområde 18 stednr. 019099 02 04 på 28.875 mio. kr. i 2022 til boligdel frigives med 5,250 mio. kr. i 2021 på nyt stednr.
at rådighedsbeløb på serviceområde 18 stednr. 018099 02 04 på 9.451 mio. kr. i 2022 til servicedel frigives med kr. 1,750 mio. kr. i 2021 på nyt stednr.
Direktøren for Social, Sundhed og Beskæftigelse indstiller,

Beslutning

Anbefales godkendt som indstillet.

Bilag

 • Programoplæg - Vesterled Plejecenter
 

32. Ansøgning om støtte til socialt og bæredygtigt projekt

Sagsnr.: 27.15.12-Ø40-1-21 Sagsbehandler: Karin Locander  

Ansøgning om støtte til socialt og bæredygtigt projekt

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR
xØvrige sagsbehandlere: -

Sagsresume

Herning Kommune har den 18. marts 2021 modtaget ansøgning om støtte til socialt og bæredygtigt fællesskabsprojekt på Teglvænget 97, Herning.


Sagen fremlægges med indstilling om støtte i 2021 på 58.000 kr.

Sagsfremstilling

Hjælpesporet og Mad til Herning har i mail af 18. marts 2021 søgt Herning Kommune om støtte til et socialt og bæredygtigt fællesskabsprojekt, hvor der for Herning Kommunes borgere skabes et sted med et grønt socialt fællesskab.


Der søges om et engangsbeløb på 130.000 kr. samt et årligt tilskud på 58.000 kr. over en 5 årige periode. De 58.000 kr. er tilskud til husleje.


Fællesskabsprojektet etableres på Teglvænget 97, Herning og skal indeholde aktiviteter jf. de to foreningers formål samt nye fæles initativer.


Hjælpesporet er en 100 % frivillig forening, hvis formål det er at øge økonomisk, social og lokal bæredygtighed. Hjælpen er rettet mod personer og familier, som af den ene eller anden årsag er udsatte i kort eller lang tid. Der er tale om hjælp til tøj, møbler, køkkenting mv. til at afhjælpe hverdagen. Ligeledes hjælper foreningen med fødselsdage, konfirmationer mv. Hjælpen er gratis for de udsatte og sårbare.


Mad til Herning er en frivillig forening, som afhjælper madfattigdom i Herning Kommune. Det er et udsalg med overskudsvarer fra byens butikker til meget lave priser.


Administrationen indstiller, at der via restbeløbet af § 18 midler bevilliges 58.000 kr. i tilskud for 2021 og at foreningerne opfordres til at søge for 2022 og frem ved de årlige fordelinger af § 18 midler.


Ansøgningen om et engangsbeløb til etablering behandles i Følgegruppen for Bæredygtighed på møde i maj 2021.

Økonomi

I puljen for § 18 midler i 2021 er der et restbeløb på 369.112 kr.

Indstilling

Direktøren for Social, Sundhed og Beskæftigelse indstiller,

at fællesprojektet v/ Hjælpesporet og Mad til Herning i 2021 tildeles et tilskud på 58.000 kr. som finansieres af restbeløbet for § 18-midler til socialt arbejde.
Direktøren for Social, Sundhed og Beskæftigelse indstiller,

Beslutning

Godkendt som indstillet.

Bilag

 • TilskudByra°dHerning02 (2).pdf
 

33. Udbud af Aktivitets- og Samværstilbud (varmestue)

Sagsnr.: 88.00.00-A00-1-21 Sagsbehandler: Hans Christian Mikkelsen  

Udbud af Aktivitets- og Samværstilbud (varmestue)

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR
X
Øvrige sagsbehandlere: -

Sagsresume

Under punktet skal Social- og Sundhedsudvalget behandle det samlede udbudsmateriale til brug for gennemførelse af udbud af Aktivitets- og samværstilbud (varmestue) samt tilbud om midlertidigt ophold i boformer.

Sagsfremstilling

Social- og Sundhedsudvalget godkendte på mødet den 15. december 2020, at Herning Kommune indgår aftale med Blå Kors Varmestue om forlængelse af tidligere gældende aftalegrundlag til og med udgangen af 2021. Af sagen fremgår det ligeledes, at den midlertidige forlængelse indgås med henblik på, at der gennemføres et udbud i foråret 2021 vedrørende den fremtidige drift af en varmestue gældende fra og med 1. januar 2022.


Administrationen har efterfølgende indgået aftale med Blå Kors Varmestue om forlængelse af gældende aftalegrundlag til og med udgangen af 2021, og med dette punkt præsenteres udvalget for det samlede materiale til brug for gennemførelse af udbuddet af den fremtidige drift af varmestuen samt herberget.


Lovgrundlaget

Kommunernes forpligtelser til at drive aktivitets- og samværstilbud (i daglig tale benævnt "Varmestuen") samt Kommunernes forpligtelser til at tilbyde midlertidigt ophold i boformer (i daglig tale benævnt "Herbergspladser") til personer med særlige sociale problemer er fastlagt i Lov om social service, lov Nr. 573 af 24. juni 2005. Heraf fremgår det:


 • At Kommunalbestyrelsen skal tilbyde aktivitets- og samværstilbud til personer med betydelig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller med særlige
  sociale problemer til opretholdelse eller forbedring af personlige færdigheder eller af livsvilkårene. (§ 104).


 • At Kommunalbestyrelsen skal tilbyde midlertidigt ophold i boformer til personer med særlige sociale problemer, som ikke har eller ikke kan opholde sig i egen bolig, og som
  har behov for botilbud og for tilbud om aktiverende støtte, omsorg og efterfølgende hjælp (§ 110).Udbuddets omfang

Det forestående udbud omfatter såvel aktivitets- og samværstilbud efter § 104 som tilbud om midlertidigt ophold i boformer efter § 110 - de opstillede tildelingskriterier i udbudsmaterialet knytter sig alle til aktivitets- og samværstilbud efter § 104, men tilbudsgivere forpligter sig ligeledes til at varetage driften af Herbegsdelen efter § 110.


Såvel aktivitets- og samværstilbuddet som herberget skal drives fra det planlagte nybyggeri på adressen Bethaniagade 26 - 30, Herning. I perioden fra 1. januar 2022 og frem til tidspunktet for færdiggørelsen af nybyggeriet - forventeligt efteråret 2022 - drives aktivitets- og samværstilbuddet samt herbergsdelen fra de midlertidige bygninger på Markedspladsen som idag.Udbudsmaterialet

Det samlede udbudsmateriale består af følgende:


 • "Udbudsbetingelser" - hoveddokumentet som rummer beskrivelsen af de samlede betingelser ved udbuddets gennemførelse
 • "Kontrakt" - dokumentet udgør aftalegrundlaget imellem Herning Kommune og den kommende leverandør
 • "Bilag 1 - Kravspecifikation" - Kravspecifikationen beskriver ordregivers krav til driften af aktivitets- og samværstilbuddet
 • "Bilag 2 - Vilkår for varetagelse og drift af § 110"
 • "Bilag 3 - Beskrivelse af § 104 og § 110" - dokumentet rummer en beskrivelse af de fysiske rammer, aktiviteter og volumen for aktivitets- og samværstilbuddet efter Servicelovens § 104 og for herbergsdelen efter Servicelovens § 110.
 • "Bilag 4 - Løsningsbeskrivelse Kvalitet" - I dokumentet beskriver tilbudsgiver, hvorledes denne vil efterkomme de kvalitetsmæssige kriterier
 • "Bilag 5 - Løsningsbeskrivelse Pris" - I dokumentet angiver tilbudsgiver den årlige pris for drift af aktvitets- og samværstilbuddet efter § 104
 • "Bilag 6 - Løsningsbeskrivelse Mad og Drikke" - I dokumentet skal tilbudsgiver angive, hvilken slags mad og drikke der vil blive tilbudt brugerne af aktivitets- og samværstilbuddet, samt priserne herfor.


Målgrupperne for aktivitets- og samværstilbuddet.

Målgruppen for brugen af aktivitets- og samværstilbud efter § 104 er meget bredt sammensat – dette gælder både i forhold til brugernes alder, sociale baggrund og aktuelle livssituation.

I praksis betyder dette, at nogle brugere opsøger aktivitets- og samværstilbuddet for at få en kop kaffe i samvær med andre brugere og frivillige. Andre har brug for konkret rådgivning og hjælp i privatøkonomiske anliggender. Andre igen har måske brug for et måltid varm mad og en lidt dybere snak med fagprofessionelle omkring personlige udfordringer og hjælpemuligheder – herunder rådgivning om de støtte- og hjælpemuligheder, som tilbydes i offentligt regi.


Aktivitets- og samværstilbuddets meget brede målgruppe og det store spænd mellem de enkelte brugeres behov for rådgivning, støtte og hjælp stiller store krav til aktivitets- og samværstilbuddets ledelse og medarbejdere. Egenskaber som rummelighed, engagement, empati, autencitet, samarbejde og professionalisme er afgørende i arbejdet med målgruppen efter § 104.Kriterier samt vægtning

Tilbuddene vil blive evalueret på baggrund af tildelingskriteriet "Bedste forhold mellem pris og kvalitet". Kontrakten vil således blive tildelt den tilbudsgiver, der afgiver det økonomisk mest fordelagtige tilbud i form af bedste forhold mellem pris og kvalitet. Der anvendes følgende underkriterier:


Underkriterier:

Vægtning i procent:

Pris

40 %

Kvalitet

60 %


Underkriteriet "Kvalitet" er opdelt i nedenstående delkriterier med den angivne vægtning:


 • Opgaveforståelse og opgavetilgang – vægtes med 15 %
 • Faglige kompetencer hos ledelse og det ansatte fagpersonale – vægtes med 15 %
 • Samarbejde med lokale frivillige og lokale frivillig-organisationer – vægtes med 15 %
 • Erfaringer fra samarbejdet med relevante myndigheder omkring målgrupperne – vægtes med 10 %
 • Faciliteter – vægtes med 5 %


For nærmere beskrivelse af de kvalitetsmæssige kriterier samt vurderingsgrundlaget i forhold til disse henvises til "Bilag 4 - Løsningsbeskrivelse Kvalitet"Kontraktens varighed
I udbudsmaterialet lægges op til en kontraktperiode uden tidsbegrænsning. Herning Kommune kan dog opsige kontrakten med mindst 12 måneders varsel ligesom den kommende leverandør kan opsige kontrakten med et varsel på 12 måneder.


Tidsplanen for udbuddets gennemførelse

Udbuddet gennemføres efter nedenstående tidsplan, og det er forventningen at de indkomne tilbud skal behandles på Social- og Sundhedsudvalgets møde den 16. juni med henblik på, at Udvalget på dette møde vælger den kommende leverandør af aktivitets- og samværstilbuddet samt herbergspladserne.Afsendelse af udbudsbekendtgørelse til TED

23. april 2021

Spørgefrist før indledende tilbudsfrist

7. maj 2021

Svarfrist før indledende tilbudsfrist

12. maj 2021

Indledende tilbudsfrist inkl. dokumentation

17. maj 2021, kl. 08.00

Frist for tilmelding til forhandlingsmøde

18. maj 2021, kl. 08.00

Mulige forhandlingsmøder

20. maj 2021, kl. 15:00-15:50

20. maj 2021, kl. 16:00-16:50

21. maj 2021, kl. 09:45-10:35

Endelig tilbudsfrist

28. maj 2021, kl. 08.00

Forventet offentliggørelse af resultatet af udbuddet

17. juni 2021

Derefter afholdes 10 dages standstill-periode, hvorefter kontrakten kan underskrives.

Kontraktindgåelse

30. juni 2021

Kontraktstart

1. januar 2022
Indstilling

Direktøren for Social, Sundhed og Beskæftigelse indstiller,

at udvalget beslutter at gennemføre udbuddet som beskrevet med de angivne kriterier og den foreslåede vægtning af kriterierne
Direktøren for Social, Sundhed og Beskæftigelse indstiller,

Beslutning

Godkendt som indstillet.


Udbudskriterierne tilrettes efter de afgivne bemærkninger.

Bilag

 • Udvalgsmødet - 1 - Bilag 6. Mad og drikke
 • Udvalgsmødet - 1 - Bilag 5. Løsningsbeskrivelse - Pris
 • Udvalgsmødet - 1 - Bilag 4. Løsningsbeskrivelse - Kvalitet
 • Udvalgsmødet - 1 - Bilag 3. Beskrivelse af aktivitets- og samværstilbuddet efter § 104
 • Udvalgsmødet - 1 - Bilag 2. Vilkår for varetagelse og drift af § 110
 • Udvalgsmødet - 1 - Bilag 1. Kravspecifikation
 • Udvalgsmødet - 1 - Kontrakt
 • Udvalgsmødet - 1 - Udbudsbetingelser
 

34. Meddelelser fra formanden og udvalgets medlemmer

Sagsnr.: 00.00.00-P19-663-17 Sagsbehandler: Lotte Mikkelsen  

Meddelelser fra formanden og udvalgets medlemmer

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR
X
Øvrige sagsbehandlere: -

Beslutning

Administrationen orienterede om


- status for covid-19


- Byrådets behandling den 20. april 2021 af overførsler for 2020 til 2021. Dagsordensættes til førstkommende møde i Social- og Sundhedsudvalget.


- temadrøftelse om bæredygtighed på Social- og Sundhedsudvalgets møde den 19. maj 2021.

 

35. Anlægssag

Sagsnr.: 82.00.00-Ø00-8-16 Sagsbehandler: Jens Bech Vestergård  

Anlægssag

 

36. Aftalesag

Sagsnr.: 01.00.05-P20-1-20 Sagsbehandler: Karin Locander  

Aftalesag