Udvalg: Social- og Sundhedsudvalget
Mødedato: 21. april 2021
Mødested: Holdes på Teams

Dagsordenpunkter

30. Strategi for forebyggelse af sygefravær i Sundhed og Ældre

Sagsnr.: 29.00.00-A00-1-20 Sagsbehandler: Ellen Bagge Grimstrup  

Strategi for forebyggelse af sygefravær i Sundhed og Ældre

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR
xØvrige sagsbehandlere: -

Sagsresume

Social- og Sundhedsudvalget blev den 27. maj 2020, punkt 51, orienteret om, at Sundhed og Ældre modtog projektmidler på i alt 861.880 kr. fra Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering (STAR) til forebyggelse og nedbringelse af sygefravær på ældreområdet. Der er i projektet gennemført en analyse af den aktuelle status og indsats på sygefraværsområdet med særligt fokus på de områder, hvor der er et højt sygefravær blandt medarbejderne. Analysen giver viden om årsager til målgruppens sygefravær både nationalt og lokalt.


Ud fra analysen er der udarbejdet en strategi for arbejdet med sygefravær.

Sagsfremstilling

Det er en landsdækkende tendens, at sygefraværet blandt social- og sundhedspersonale i den offentlige sektor har været støt stigende de senere år. Det påvises, at sygefraværet er markant højere hos disse faggrupper sammenlignet med andre faggrupper. I Herning Kommune havde SOSU-personalet i 2019 en sygefraværsprocent på 6,8%, hvilket er det 13. laveste sygefravær blandt SOSU-personalet i Danmarks 98 kommuner. På landsplan var sygefraværet for SOSU-personale 7,9% i 2019. Det konkluderes i analysen, at Sundhed og Ældre allerede arbejder med en række initiativer for at forebygge og nedbringe sygefraværet i ældreplejen.

Projektets målgruppe inkluderer ca. 300 medarbejdere, ledere og chefer fra følgende områder:


Hjemmepleje - distrikt Nord
Hjemmepleje - distrikt Vest
Natteamet (hjemmehjælp/hjemmesygepleje)
Rosenlund Centret
Rehabiliteringscentret


Projektets målgruppe har en samlet sygefraværsprocent på 9,1% med udsving på tværs af enhederne fra 8,3% til 9,7% i 2019. Sygefraværet følger samlet set de sæsonmæssige tendenser på landsplan med stigning i vinterhalvåret og fald i sommerhalvåret. Det er især præget af hyppigt, kortvarigt sygefravær, idet over 80% af sygefraværet har en varighed på 1-4 fraværsdage. Cirka 10% af det samlede sygefravær er registreret som graviditetskomplikationer.


Analysen viser, at flere forskelligartede faktorer er forbundne. Der tegnes et nuanceret billede af de faktorer, som særligt knytter sig til de specifikke enheder. Samtidig er det tydeligt, at der er en række fælles faktorer, som spiller en vigtig rolle. Disse er både italesat af medarbejdere, ledere og chefgruppen. De fælles faktorer er:


Håndtering af sygefravær og sygemeldinger

Ca. 50% af medarbejderne oplever, at proceduren omkring sygefravær fungerer godt. Medarbejdere peger blandt andet på, at tydelighed, åbenhed og hensyntagen til den enkelte er vigtige elementer.

Kulturen omkring sygefravær

Medarbejderne oplever, at deres kollegaer har et højere sygefravær end dem selv; de vurderer også, arbejdet oftest er årsagen til kollegaernes fravær. Hver 3. medarbejder oplever, at der udvises omsorg og forståelse fra kollegaer og ledere. Godt 20% af medarbejderne oplever, at kulturen er dårlig. Her er det særligt negative fortællinger om medarbejdere med hyppigt fravær, der påvirker kulturen.


Medarbejdernes arbejdsdag

Over 75% af målgruppens medarbejder er generelt glade for at gå på arbejde. Begrebet tid fylder meget i løbet af en arbejdsdag for dagpersonalet. For aften-, nat- og weekendteams handler det om, at man i en lille enhed er mere sårbar i forhold til sygemeldinger, og udfordringer omkring samarbejde og informationsdeling med kollegaer, ledere og samarbejdspartnere.


Arbejdsmiljø

Medarbejderne vurderer, at arbejdsmiljø er en af de hyppigste årsager til sygefravær. Ca. 43% oplever et godt arbejdsmiljø. Det fremhæves, at åben kommunikation, lederens håndtering og mængden af arbejdspres påvirker arbejdsmiljøet. I forhold til det fysiske arbejdsmiljø handler det primært om anvendelse af hjælpemidler; herunder manglende kendskab til og korrekt anvendelse af hjælpemidler.


På baggrund af analysens konklusioner anbefales det, at der er fokus på følgende elementer:

  • Forebyggelse og nedbringelse af det kortvarige sygefravær.
  • Arbejdsmiljøet i henhold til at fastholde og tydeliggøre det fælles ansvar
  • Styrkelse af kommunikation mellem ledere og medarbejdere i henhold til procedurer og håndtering af sygefravær
  • Styrkelse af kommunikation mellem ledelse og medarbejdere i henhold til daglige arbejdsopgaver; særligt med fokus på italesættelses af begrebet tid og arbejdspres
  • Understøttelse af medarbejdere i forhold til opgaveløsning om aftenen, natten og i weekender


Disse anbefalinger er medtaget i udviklingen af strategien for forebyggelse og nedbringelse af sygefravær på ældreområdet.

Indstilling

Direktøren for Social, Sundhed og Beskæftigelse indstiller,

at den udarbejdede strategi for forebyggelse og nedbringelse af sygefravær i Sundhed og Ældre godkendes.
Direktøren for Social, Sundhed og Beskæftigelse indstiller,

Beslutning

Godkendt som indstillet.


Social- og Sundhedsudvalget ønsker at følge status for projektet.

Bilag

  • Strategi for forebyggelse og nedbringelse af sygefravær på ældreområdet