Udvalg: Social- og Sundhedsudvalget
Mødedato: 21. april 2021
Mødested: Holdes på Teams

Dagsordenpunkter

25. Recoverypolitik for socialpsykiatrien

Sagsnr.: 27.00.00-P22-1-21 Sagsbehandler: Mie Klarsø  

Recoverypolitik for socialpsykiatrien

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR
XØvrige sagsbehandlere: -

Sagsresume

Handicap og Psykiatri er i 2020-2022 bevilget projektmidler fra Socialstyrelsens "Sociale investeringspulje til recovery og rehabilitering: Partnerskab om strategisk omlægning" til at gennemføre projektet "Styrmand i eget liv" i socialpsykiatrien. Det indgår som en del af projektets mål og succeskriterier, at der i løbet af projektperioden arbejdes en samlet politik for psykiatriområdet.

Derfor præsenteres udvalget for et forslag om udarbejdelse af en recoverypolitik for socialpsykiatrien, som har til formål at etablere recovery som den fælles tilgang til og retning for samarbejdet med borgere med psykiske lidelser.


Sagsfremstilling

Som en del af forarbejdet til udmøntning af Socialstyrelsens investeringspulje til recovery og rehabilitering, formulerede Socialstyrelsen en række succeskriterier for den strategiske omlægning af socialpsykiatrien. Et af succeskriterierne er, at der skabes "eksplicit politisk fokus på at understøtte en recovery-orientering”. I forlængelse heraf er et at målene i projekt Styrmand i eget liv, "at Social- og Sundhedsudvalget har vedtaget en politik for områder, hvor det aktør-understøttende sigte skal være grundlag for arbejdet i alle afdelinger i Social, Sundhed og Beskæftigelse". Denne målsætning indgår i styrmandsprojektets recovery-vej 4, som netop hedder "Udvikle samarbejdsstrukturer og formulere ny politik på området".


På den baggrund, og som en yderligere præcisering af ovenstående, fremsætter administrationen her forslag om at der udarbejdes en recoverypolitik for socialpsykiatrien. En recoverypoltik har til formål at etablere recovery - altså det at komme sig - som den fælles tilgang til og retning for samarbejdet med borgere med psykiske lidelser, at skabe fælles forpligtelse til at arbejde recovery-orienteret i samarbejdet med borgere med psykiske lidelser og at skabe grundlag for øget sammenhæng i Herning Kommunes indsatser for borgere med psykiske lidelser.


For borgerne vil det betyde, at de kan forvente, at socialpsykiatriens indsatser baserer sig på et grundsyn om, at alle mennesker kan komme sig, helt eller delvist. Med afsæt i recovery-tilgangen støttes borgeren med udgangspunkt i borgerens egne ønsker, håb og drømme. Med recovery som til primære tilgang i socialpsykiatrien, sættes fokus på at videreudvikle en faglig praksis, der understøtter den enkeltes recoveryproces og den enkeltes mulighed for at leve et så selvstændigt liv som muligt, uden unødig afhængighed af professionelle støttesystemer.


Administrationen foreslår, at recoverypolitikken udarbejdes i efteråret 2021, med opstart af processen på en temadrøftelse i Social- og Sundhedsudvalget i august 2021 og godkendelse af politikken i slutningen af 2021. I processen vil administrationen involvere borgere og pårørende, organisationer og handicapråd samt medarbejdere og ledere i udviklingen af politikken. Såfremt Social- og Sundhedsudvalget ønsker at igangsætte udarbejdelsen af en recoverypolitik, vil administrationen udarbejde og præsentere en detaljeret procesplan på et kommende møde.

Indstilling

Direktøren for Social, Sundhed og Beskæftigelse indstiller,

at der udarbejdes en recoverypolitik for socialpsykiatrien i Herning Kommune
at administrationen udarbejder forslag til procesplan for udarbejdelse af en recoverypolitik med henblik på politisk godkendelse på et kommende møde i Social- og Sundhedsudvalget.


Direktøren for Social, Sundhed og Beskæftigelse indstiller,

Beslutning

Godkendt som indstillet.